• Konceptuál CZ

Úplná funkce řízení lidské společnosti

Vážení přátelé, předkládám vám 2. část článku o Plné funkci řízení, převzatého ze Slovanské košile.


Jelikož každá společnost je nějakým způsobem samořízena nebo je řízena zvnějšku, pak v jejím životě se plná funkce řízení uskutečňuje některým specifickým způsobem (to znamená, v různých společnostech může být uskutečňována odlišně).


Nicméně pokud chceme dát úplnou funkci řízení do souvislosti se západním společenským systémem „rozdělení moci/vlády“, zahrnujícím v sobě moc zákonodárnou (tvořící zákonodárný základ řízení ve všech oblastech života společnosti), moc výkonou (v ideálním případě soudní řízení společnosti na základě zákonů v souladu s principem „co není zakázáno zákonem, je dovoleno“), moc soudní (hlídá dodržování zákonů ve všech oblastech života společnosti a zabraňuje jejich porušování fyzickými nebo právními osobami), a žádná z těchto specializovaných mocí nezasahuje do práce jiné, což vysvětluje následující:


· na profesionálním základě ve státním systému, založeném na systému rozdělení pravomocí ve výše popsané formě, se moc uskutečňuje pouze od 5. etapy (s výjimkou fáze zavedení řízení do života) – po 7. etapu úplné řídící funkce;


· a to v tom, jak jsou realizovány etapy 1. – 4. plné funkce řízení, a také zavedení koncepce řízení do života (v souvislosti k 5. etapě plné funkce) v procesu samořízení společnosti při budování státu/státnosti na základě principu “rozdělení moci“ jak je popsáno výše, západní „teorie státu a práva“, zavedená po roce 1991 v Rusku, vůbec neřekne o prvních čtyřech bodech, především proto, že neví nic o úplné funkci řízení.


V plné míře řídí lidskou společnosti pomocí úplné funkce řízení pouze konceptuálně mocní resp. schopní lidé, kteří podle své libovůle řídí všechny ostatní moci.


Pyramida moci


„Celosvětová/globální vláda“ řídí lidstvo díky tomu, že v různých vrstvách společnosti předává rozdílné množství vědomostí/znalostí, avšak ucelené vědění skrývá. Tímto postupem vytvořila dvě pyramidy. Jedna představuje pyramidu struktury společnosti, stojící na široké základně, druhá znamená pyramidu znalostí – což je převrácená pyramida.


Navrchu pyramidy znalostí – lidé vlastnící úplnou kompletnost poznání/znalostí a metodologii získávání nových znalostí. Uprostřed – neúplné a útržkové znalosti, které získávají pouze „úzce“ zaměření odborníci. A vespod pyramidy – úlomkovité znalosti pro lidi k vykonávání pouze konkrétních úkonů a operací.


Takový přístup ke znalostem zajišťuje vytváření pyramidy – pyramidy struktury společnosti. Ve výsledku se celá společnost skládá ze třech částí podle vztahu k znalostem:


1. Vrchol pyramidy – „Globální vláda“. Ta vlastní úplnou kompletnost poznání a metodologii získávání nových znalostí.


2. Níže se nachází řídicí „elita“. „Globální vláda“ této elitě poskytuje útržkové, ne však kompletní znalosti. Ve výsledku elita nevidí vzájemné vztahy procesů a výsledky příčin.

Různé politické strany usilují o moc, jejich vůdci se snaží zaujmout místo v „elitě“, aby se vyšvihli nad „dav“. „Globální vláda“ podporuje u elity pocit nadřazenosti nad ostatními lidmi. Omezené znalosti dovolují elitě udržovat národ v poslušnosti/podřízenosti. Proto, aby se společnost dala řídit stabilně, a aby elita nepochopila, jak je řízena, „Globální elita“ ji čas od času obměňuje.

Proto podněcuje „dav“ k revolucím, převratům, pogromům, využívajíce vhodných hesel: „Svoboda, rovnost, bratrství!“, „My světový požár roznítíme!“ atd. A poté, co je stará elita zničena, instaluje se nová, předem připravená.


3. „Davu/stádu“ dává „Globální vláda“ ještě méně znalostí, než „elitě“. Tyto znalosti je nutné poskytnout pro zabezpečení kvalitní práce „davu“. Stávající vzdělávací systém doposud zajišťuje/zásobuje tento davo-„elitářský“ model společnosti svým „personálem“. V podobě všeobecného vzdělání škol formuje „kaleidoskopický idiotismus“ – tak připravuje „dav“.


Naše konceptuální moc (tj. skrze znalosti z KOB a DVTŘ) dává všem lidem celostní Poznání a Znalosti, čímž tímto boří tuto pyramidu, která omezuje přístup ke znalostem. Pyramida moci zároveň také přichází o své základy, hroutí se davo-„elitářský“ model společnosti, dav a „elita“ se přetváří v národ.


Když si celá společnost osvojuje Poznání, vzniká principiálně nový model řízení společnosti podle málo známého Božího záměru/plánu.


Nový spravedlivý model „vytváří běžné životní podmínky (životní styl)“, jenž bude budován na hierarchii znalostí a rovného přístupu k poznání všem lidem, na formování lidské struktury psychiky lidí, na pochopení u všech lidí, že každý člověk je osobnost, že všichni lidé jsou si rovni před Bohem.


První část zde

~ ~ ~

Převzato odtud: http://www.slovanskakosile.cz/2018/09/13/uplna-funkce-rizeni-kratke-vysvetleni-koncepce-spolecne-bezpecnosti-ksb/


Celý článek je na: http://vestishki.ru/content/Полная-функция-управления