• Konceptuál CZ

Řídící struktury GP ve středověku, církevní řády (1)

Vážení přátelé, dnes navážeme na minulý díl a prostřednictvím Luxe se znovu podíváme do středověku. Stojí to za to!


převzato z http://leva-net.webnode.cz/

20.06.2014

V pdf možno číst nebo stáhnout zde a originál článku zde.


Řídící struktury GP ve středověku, církevní řády (1)


20.6.2014

Lux

Skoro všetky historické i dnešné cirkvi, relígie, či skôr kulty sú v podstate bez Boha, no zato s nejakým duchom, t.j. agregátnym biopoľom ( bohom alebo vyšším duchom daného kultu ), ktoré riadi svojich zver-encov.

A pohanská "múdrosť" s nejakým panteizmom, či polyteizmom je tiež silne diskutabilná. Skutočný Človek totiž nepotrebuje kult a kult zase nepotrebuje Človeka, a tak sa do dnešných dní používa biblická inkvizícia v rôznych jej historických derivátoch jedného Konceptu voči inač zmýšľajúcim, ktorí nezapadajú do biblických noriem myslenia , ak uvažujeme v modeli našej civilizácie

( historicky napr. ČEKA, NKVD, Gestapo, KGB, CIA, ŠtB, Mossad a iné dnešné rôzne špeciálne služby po celom svete, ktoré sa neštítia ani vrážd v mene nastoľovania biblického poriadku so základným princípom: Rozdeľuj a panuj! ). Ak zoberieme do úvahy, že ešte dnes verí v nejaký kult podľa odhadov vyše 5 mld. človeku podobných, tak doba temna ešte zďaleka neskončila... Hold kvalitná práca GP, keď dokázal rozdeliť ľudí na stovky, či tisíce kultov, alebo siekt, pričom Pravda je len jedna jediná! A cez ich protirečenia ich často necháva „požierať“ sa navzájom medzi sebou. Divide et impera! v praxi. Človek od pradávna túži a podvedome hľadá Pravdu, Istotu (t.j. spojenie s Bohom) a spravodlivosť, čo GP veľmi dobre vie. Keď už otvorené otroctvo nebolo možné ďalej stabilne a prediktívne riadiť v globalizačnom procese, musel GP namodelovať procesy tak, aby otroctvo zaviedol do podvedomia ovládaného stáda. Aby ľudí oklamal musel 1 % záludnej a rafinovanej lži zabaliť do 99 % pravdy, lásky, humanity, slobody, spravodlivosti...a máme na svete Bibliu so starozákonnou doktrínou rasovej vyvolenosti a fašizmu u biorobotov na báze judaizmu a novozákonnú doktrínu poslušnosti a podvedomého otroctva u zvieratok a biorobotov na báze kresťanstva.

V podstate transformoval blízkovýchodné védické kulty do Biblie (napr. prvky Mitru a Ozirisa do biblického Krista a Isis do panny Márie) a vytvoril tzv. Biblický projekt s príslušnou algoritmikou správania sa oviec, ktorý ešte aj dnes ovláda obrovské množstvo pripojených dezintegrovaných biorobotov po celom svete. Včera sa aj nový rezident GP v SR musel podriadiť biblickému poriadku a ísť na rituál Te deum (laudamus), čo znamená "Teba bože chválime", hoci scientológia má viac védicko-východných prvkov programovania ako biblických. Ale podriadenosť marionet sa v biblickom tlupo-elitarizme bezvýhradne vyžaduje. Ani úžernícky scientológ nemôže nejak svojvoľne narúšať zavedené rituály podriadenia sa Ni(e)koho bohu v Biblickej civilizácii...:)) Otázkou je, či si vôbec uvedomuje komu a prečo vlastne slúži. Stredovek je veľmi dobrý študijný materiál organizačných štruktúr, komponentov, manévrov, či metód globálneho riadenia kult-urologických sociálnych inžinierov skrytých za oponou (GP), lebo sa z tohto obdobia dochovalo pomerne veľa písomných, či iných dostatočne vypovedajúcich artefaktov. Ak sa v stredoveku na svet dostala nejaká duša s vyšším potenciálom rozvoja, tak po väčšine mohla z bežného prostredia ašpirovať nanajvýš tak do úrovne teológie alebo biblicko-hellenistickej "filozófie". Takto "elity" do kňazského stavu vyberali najtalentovanejších a obyčajne aj najmorálnejších jedincov z príslušnej kult-úry. Tí zároveň predstavovali najväčšie potenciálne nebezpečenstvo pre daný tlupo-elitárny modul, či už lokálneho alebo globálneho charakteru. Od stredoveku sa zavádza tzv. scholastická výučba na cirkevných školách, čo je vlastne tzv. kódujúca biblicko-platónska pedagogika (ľudské podvedomie a vedomie sa nakóduje hotovými dogmami a mienkami z rôznych oblastí a človek potom nie je schopný samostatne rozvíjať tvorivé myslenie a voči týmto "pravdám" potom porovnáva realitu a žije v určitej ilúzií). Takto sa rôznymi skrytými (zamlčanými) formami podarilo eliminovať nebezpečných jedincov pre daný hierarchický tlupo-elitarizmus a ich "vyškolením" a elegantným použitím pre Biblický projekt pomimo ich vedomia sa riešilo viacero parciálnych cieľov GP i vyššie zasvätených "elít". Najlepší agent je proste ten, ktorý nevie, že je agent a z vervou i(a)diota pracuje na cudzie ciele. Takže poďme najprv na tie řády/ne-řády, lebo tie boli v stredoveku významné štruktúry riadenia GP, potom sa môžeme povenovať trochu Lutherovi a jeho reformácii, kde GP zahliadol to, čo potom vyústilo do vytvorenia a použitia marxizmu, ďalej prečo musel GP urobiť v stredoveku reštart Biblického projektu, akú rolu pri tom zohral Kalvín a "jeho" učenie, ktoré potom zohralo významnú úlohu pri vytváraní myslenia buržoázie a formovaní Anglicka a neskôr USA ako hlavných nositeľov Biblického projektu a globálnych policajtov dodržiavania biblického poriadku, ktorý má dnes masku de-Ámon-kracie a ovčianskej spoločnosti: V stredoveku v Európe dominuje rímskokatolícka cirkev (RKC) na čele s pápežom, ktorý bol vtedy v pozícii nie námestníka Boha na Zemi, ale v pozícii námestníka GP a v hierarchii Biblického projektu stál nad imperátorskou mocou (dnes už pontifex maximus silne degradoval v pyramíde moci).

Vrchol moci dosahuje RKC v období vlády pápeža Inocenta III (1198-1216), keď chcel GP vziať natvrdo celú Európu pod brutálnu tyraniu a kontrolu RKC. A takmer sa mu to podarilo... Zároveň sa snažil o plné podriadenie si východnej (pravoslávnej) cirkvi a organizoval krížové výpravy a inkvizíciu pre maximálnu centralizáciu moci. No cieľ sa mu nepodarilo dosiahnuť pre určitý "triumf" islamu a tiež jednotu katolíckej cirkvi sa mu nepodarilo ustanoviť plne a natrvalo.

Od 11. stor. sa dosť rozširuje učenie katarov (z gréckeho katharos = čistý), najmä v južnom FRA, TAL a Flámsku, čo bola heretická sekta, ktorá pokladala materiálny svet za zrodenie satana, odsudzovala všetky pozemské veci, vyzývala k asketizmu a odsudzovala katolícke duchovenstvo. Vystupovala proti dogmám, cirkevnému zemevládnutiu a desiatkom. RKC proti nej nasadzuje franc. rytierov v krížových výpravach v r. 1209-1229. Zároveň Inocent III zriaďuje prvé inkvizičné súdy proti heretikom (kacírom). Proste už nie všetci ľudia boli ochotní "konzumovať" rôzne biblické zvrátenosti..

Ešte pred Inocentom III začal krutý boj o moc medzi veľkými imperátormi tej doby. Hlavne germánski imperátori, ktorí nosili titul cisárov Svätej ríše Rímskej, ako aj pápež sa snažili o absolútnu moc v Európe a potvrdzovali sa ako následníci rímskych cisárov, ktorí chceli zjednotiť všetky európske krajiny s RKC pápežom. Čiže dnešná integrácia EÚ je len opakovaný pokus zo stredoveku v stále rovnakom Biblickom projekte, len v trochu inom háve, alebo habite..

Militantnú "paru" imperátorov a rodovej vyššej aristokracie pápež vypúšťal cez koristnícke krížové výpravy, v ktorých sa znepriatelené strany sčasti pomerili a sčasti prebehla kádrová výmena.

Cez nevyhnutnosť krížových výprav hlavne proti islamu sa RKC stala nielen duchovnou, ale aj vojenskou organizáciou. V Palestíne v boji proti hist. islamu vznikli 2 veľké vojenské cirkevné rády - Johaniti a Templári.

Dnes je známych vyše 150 katolíckych cirkevných rádov, ktoré majú svoje vlastné organizačné a funkčné pravidla. Spravidla vznikali v dobrej viere užitočných idiotov, ktorí si mysleli, že plnia nejakú vôľu Božiu, no v realite plnili vôľu bezštruktúrne riadiaceho GP. Základné charakteristiky najdôležitejších cirkevných rádov, ktoré sú určitým prototypom neskôr vznikajúcich slobodomurárskych lóži (cez tieto globálne štruktúry - jedna zo 7 funkcií tzv. Plnej funkcie riadenia - GP realizoval nadštátne globálne riadenie podľa schémy prediktor-korektor ):

Pojem „Rád-orden“ sa zjavil v 11.-12. stor. v spojení s vytváraním prvých vojensko-mníšskych rytierskych únií v čase križiackych výprav do Palestíny. Slovo „orden“ (z nem. orden, z lat. ordo – rád, rozdelenie) označuje znak odlíšenia. Rády boli predurčené na dezintegrovanú kontrolu vládnych režimov hlavne v Záp. Európe. Väčšina vystupovala pod menom Krista a boli podriadené pápežovi. O niečo neskôr mnohé rády formálne potvrdzovali monarchovia svojou mocou a podporovali ich činnosť na území svojho štátu. Monarchovia sa mohli menovať do čela rádu alebo byť čestnými členmi – čo vo väčšine prípadov bolo priznaním moci GP nad vrchnosťou štátu a riadenie rádu bolo začlenené do systému „stabilného“ (v zmysle predvídateľnosti správania sa monarchu a jeho suity) vonkajšieho riadenia (stačí sa dnes pozrieť na suitu „nášho“ p-rezidenta GP a hneď viete, že je riadený zvonku a to zo strany Veľkého Satana a netreba moc premýšľať, kde je vyššia rezidentúra riadenia).

Členovia rádov nosili odlišný odev s našitými rôznymi krížmi. Monarcha mohol mať vyšší stupeň zasvätenia do nejakého lokálneho alebo i globálneho projektu, no mohlo to byť aj naopak a veľmajster rádu bol zasvätený ešte vyššie. Monarcha síce mohol patriť k veľmi vysokému rádu a pri svojom dvore si mohol vytvoriť svoj vnútroštátny rád, no ten mohol byť začlenený aj do nadštátneho rádu – s vyšším zasvätením ako monarcha, pričom každý rád mal viacero stupňov zasvätenia. Odpadlíctvo sa v mnohých prípadoch trestalo rýchlo a kruto. 1.BENEDIKTÍNI – najstarší a najväčší rád, vznikol v 6. stor. Jeho charta vyžaduje trvalý pobyt v kláštore a povinnú prácu – „Modli sa a pracuj!“ Oni položili základ exoterickej kultúry Západu – napr. zaviedli pitie kávy, vynašli šampanské, vytvorili hudobnú notáciu ai. Poväčšine sú to tvorivé osobnosti, ktoré sa zaoberajú literatúrou, umením. Vytvárali druhotné základy biblickej kultúry v izolácii a v ich „čistote“. Predstavujú svojský „etalón“ pôvodnej európskej biblickej kultúry. 2.FRANTIŠKÁNI– pôvodný rád založil r. 1209 sv. František s Assisi a bol to spočiatku žobravý rád s ich hlavnou požiadavkou – chudobou. Chodili po svete, kázali, robili charitu a starali sa o chorých. Ak benediktíni tvorili „etalón“ pre strednú a bohatú triedu, tak františkáni boli príkladom pre chudobu a otrokov, presne v zmysle biblického predurčenia "kresťanov". 3.JOHANITI (hospitaliti) – ako rád uznaný r. 1113 pápežom Pascalom II v Jeruzaleme a bol zasvätený židovskému „prorokovi“ sv. Jánovi Krstiteľovi (ako fetiš majú fragment pravej ruky Jána Krstiteľa – morbiďaci..-) ). Symbolom je červený kríž, cez ktorý sa starý rád dostal pod pláštikom humanizmu do množstva štátov sveta. Bol to predchodca dnešného Červeného kríža, pre ktorý ako je známe „neexistujú“ hranice, čo sa aj využívalo pri získavaní informácií. Dnes je to „najdemokratickejší“ rád, ktorý dnes vedie kresťanskú propagandu bez ohľadu na rôznorodosť „kresťanstva“ (katolíci, protestanti, pravoslávni..). Johaniti po vytlačení z Palestíny v r. 1291 prešli na Cyprus a zač. 14. stor. presídlili na Rodos a v r. 1530 na Maltu. Veľká franc. revolúcia zasadila rádu veľkú ranu a r. 1798 stratili Maltu, a potom aj iné panstvá a postupne stratili svoj niekdajší význam. Dekrétom z r. 1792 bol ich majetok vo FRA skonfiškovaný a r. 1798 Napoleon obsadil Maltu, čím rytierov prinútil hľadať si nové útočisko. Väčšina rytierov ustúpila až do Ruska, kde cár Pavol I bol zvolený za veľmajstra, aby oživil starú slávu Johanitov, no po atentáte na neho v r. 1801 akoby rád prestal existovať.

V r. 1834 bola rezidencia Johanitov prenesená do Ríma. V r. 1879 bola snaha Rád oživiť, keď pápež Lev XIII obnovil úrad veľmajstra a v ďalších 3 rokoch boli do neho zorganizované vetve v TAL, NEM a SPAIN. No v tom čase už GP odoberal právomoci „kresťanským“ rádom a odovzdával ich svetským. Dnes je rád aktívny v NEM, GB, Švajčiarsku (kde má aj jedno z propagandistických centier), Švédsku, USA a inde a je známy pod názvom Maltézsky rád. Rád má okolo 8 000 členov, väčšinou aristokratov. S cieľom rozšíriť vplyv rádu sa od r. 1961 do neho prijímajú aj vplyvné persony s nearistokratickým pôvodom. Formálne sa zaoberajú duchovno-blahodarnou činnosťou, v realite však majú reakčný politický charakter. Pre zaujímavosť – za členov Maltézskych rytierov boli zo Slovenska "vysvätení" Vlado Mečiar a Paľko Hrušovský.. 4.TEUTÓNSKY RÁD (Nemecký rád, Rád nositeľov kríža alebo Rád nemeckých rytierov) – vznikol koncom 12. stor. a v r. 1198 bol potvrdený Inocentom III. Mal veľké pozemkové majetky v NEM a v južnej Európe a snažil sa uchvátiť aj ruskú zem. Rozhodujúca bitka sa konala r. 1242 pri Čudskom jazere (dnes Estónsko) a utrpel drvivú porážku od Alexandra Nevského. Tento nemecký duchovno-rytiersky rád realizoval v 13.-15. stor. feudálnu agresiu vo vých. Európe v mene Krista. Hlavným oporným bodom bolo Prusko a jeho sekularizáciou stratil Rád veľa zo svojej sily. V čase napoleonských vojen bol Rád rozpustený a reorganizovať sa ho podarilo až v čase 1. svet. vojny. Počas nacistickej perzekúcie bola jeho činnosť minimálna. Po vojne boli Rádu vrátené anektované rakúske majetky, ale už v r. 1947 bol dekrétom o anulovaní Rád formálne zrušený. No neskôr sa oživil v RAK a NEM a formálne dokonca i v ČSSR. Za zásluhy o úspešné vykrádanie Slovenska, aj nemeckými transnacionálnymi korporáciami, bol do Rádu nemeckých rytierov prijatý mantacký karierista Rudolf Schuster.

V histórii nemeckých rytierov je zaujímavý fakt, že „všetko je jedno“ ak sa rádovo-masonským štruktúram zadá nejaká úloha a GP sa potom rozhodne ináč a zadá nejaký ďalší politický scenár, pričom sa dá „elite“ pohrať na globálnych vodcov, v prípade, že ciele jelít spadajú do jeho cieľov: Nacisti zvrhli činnosť tohto „kresťanského“ rádu a taktiež prenasledovali kňazov iných rádov, ako aj potomkov tých pruských aristokratických rodov, ktorých korene siahali až k prvým zakladajúcim rytierom Rádu.

Napriek tomu si nacisti požičali jeho meno pre ciele 3. Reichu a pokladali sa za nástupcov diela Rádu, hlavne v oblasti geopolitiky. Doktrína Rádu bola totiž : „Drang nach Osten“. Nacisti sa zmocnili aj majetku Rádu v RAK po anšluse, ako aj v ČR po vyhlásení Protektorátu v r. 1939. Himmler mal inšpiráciu vytvoriť nejaký vlastný „Teutónsky rád“, s cieľom oživenia nemeckej vojenskej sily. Do tohto „rádu“ vstúpilo 10 ríšskych vodcov na čele s R. Heydrichom. Klasické prelínanie tvári fašizmu, v tomto prípade z biblickej podoby do svetskej (v podstate tiež biblickej, ale viac skrytej)

Lahôdky, t.j. Dominikáni, Templári a Jezuiti so špecifickými misiami - na pokračovanie.

Diskusní téma: Řízení historického procesu ze strany GP ve středověku, církevní řády (1)


rituály

y | 21.06.2014

tento dokument je síce o hľadaní archy úmluvy, ale hneď v úvode je krásne ukázaný rituál patrisrchu pravoslávnej cirkvi a jeho prepojenosť s judaizmom. http://www.youtube.com/watch?v=V-rOA3Ig_A8

Odpovědět

...

Lux | 21.06.2014

Ahoj Hox, vyzerá, že do začiatku prázdnin budem mať nejaký voľnejší čas, takže nejaké pokračovanie bude...:) K otázke: V stredoveku už tzv. kultúrna spolupráca bežala vyše 2 000 rokov. A aj tie krížové výpravy a styk s islámskym svetom, ktorý vtedy bol skutočne v popredí v mnohých oboroch, zohrali určitú úlohu. K prvopočiatkom vedomostí o stavbách biblických chrámov by sme museli ísť až k stavbe 1. Jeruzalemského chrámu, tzv. Šalamúnovho, Adoniramovi a voľným (slobodným) kamenárom, mystickým a okultným spolkom, kde boli už vtedy sústreďované určité utajované a odborné informácie a tie potom v svetskom svete viedli k vzniku prvých slobodomurárskych lóži. Pri vhodnej téme to môžeme širšie rozviesť, lebo tu je priama vývojová väzba na "nové" riadiace štruktúry, ktoré musel GP zaviesť s príchodom kapitalistických sociálnych vzťahov.

Odpovědět

Johanité

Sinuhe | 21.06.2014

Ahoj Luxi, jenom faktická poznámka. Symbolem johanitů není červený kříž, ale bílý kříž v červeném poli. Červený kříž v bílém poli je (byl) symbolem Templářů. Původ znaku Johanitů například zde: http://symboly.xrs.cz/maltezsky-kriz/

Odpovědět

Re: Johanité

Lux | 21.06.2014

Ahoj Sinuhe, aj Johaniti mali ako symbol červený (osemcípy) kríž a Templársky červený kríž mal iný tvar. Zároveň na vlajkách používalí tebou spomínaný biely v červenom poli.

Odpovědět

...

Hox | 20.06.2014

Luxi, doufám tedy že pokračování bude, aby ta číslovka v názvu nebyla matoucí... Díky za dobré info. Po posledním článku o zlatém věku středověku a katedrálách jsem uvažoval nad tím, kde se najednou vzaly ve společnosti vědomosti nutné k jejich stavbě? Křižácké výpravy a kontakt s islámských světem, který v té době byl napřed? Je nějaký konsenzus?

Odpovědět

Re: ...

ushiro | 21.06.2014

To pokračovanie zaujíma aj mňa. :-) Tu zasa ďalšie doplnenie do mozaiky: http://www.auria.sk/blog/blahoslaveni-chudobni-duchom-lebo-ich-je-kralovstvo-nebeske

Odpovědět

Re: Re: ... Heréza

ushiro | 21.06.2014

Po zhliadnutí videa "BISKUP DEMAGOG ŠÁŠIK" každý katolík, ak má zmysel pre realitu a spravodlivosť, mal by sa stať heretikom, kacírom. Pretože takéto bludy, kareláby, aké vypúšťal zo svojích úst biskup, minimálne musia zasiať semeno pochybností v autoritu RKC ako celku (dnes už nemáme stredovek, info o Majdane si vie zdravo kriticky uvažujúci jedinec zaobstarať sám). Ak TOTO, čo odznelo vo videu - RKC schvaľuje, programovo presadzuje... O sebe už dávno prehlasujem, že som katolík-heretik.

Odpovědět

Re: ...

stretnutie | 22.06.2014

Priznám sa,Hox,že ma nesmierne zaújma technická stránka veci,totiž,"priemerná"katedrála,hlavná loď ma strop zhruba vo v.40m. T.j. 12 poschodový panelák. Tiež si kladiem otázku,ako to dokázali.Jediný autentický dokument,čo som videla,je maľba ,iluminácia z franc.rukopisu: Vidieť kráľa,ako dáva prílaz svojmu architektovi,kamenári dolu osekávajú kamené kvádre a na poschodí vidíme sústavu kladkostrojov.To je Amiens,rok 1220,gotika je tak jedinečná,že ak....staviteľské umenie je najzjavnejší a typický obraz spoločenského systému (rovnako aj opak-úpadok stavebníctva pri chybách v riadení spoločnosti,hmm,viďme podnikatelské baroko),potom skutočne stredovek bol mimoriadnym obdobím našej minulosti. Nemohol byť dobou temna,tieto stavby to jednoznačne vylučujú. Kontakt s islamským svetom: priniesol osobný luxus.(niektorým) Novinky v každodennom živote ,a to koberce ,sklo,hodváb,iné ,nové chute jedla,atď,napokon,aj tie arabské číselné systémy,cez arabské preklady znovuobjavenie antiky,jedným slovom: zlatý vek.

Odpovědět

Re: Re: ...

popolvár | 22.06.2014

uz dávno som cítal jeden clánok (mozno aj 20 rokov dozadu) o gotických chrámoch. Autor poukazoval na to, ze zrazu, ohromným skokom bez akýchkolvek prechodných období, sa namiesto "neotesaných" románskych kostolov a iných stavieb objavili nebotycné "lahulinke´" , vzdusné gotické chrámy. Na príklade katedrály (tusím) v Remesi poukázal aj na dalsie ako kamenárske novopoznatky, a to cez urcitú polarizáciu svetla cez gotické vitráze. Tie majú dodnes v danom chráme výrazný energetický vplyv na cloveka, nachádzajúceho sa v danom svetelnom spektre. Naznacoval, ze templári sa museli zmocnit, okrem iného, aj urcitých poznatkov v Jeruzaleme, pocas výskumov pod Salamunovým chrámom...

Odpovědět

Re: Re: Re: ...

stretnutie | 23.06.2014

...s čím s Tebou súhlasím,a iste súhlasí každý,kto stál v pološere katedrály a potom vystúpil do svetla v strede lode,do toho tá zvláštna vôňa lalií a ticho,že je v tom niečo až mystické. Čo asi cítil človiečik,rolník,alebo mešťan ,keď tam stál pred 700 rokmi ? Nemohol chápať,že za tým ohurujúcim výsledkom je lomený oblúk a krížová klenba,obrovské vitráže...všetko za účelom osláviť veľkosť Boha a .poukázať na malosť a bezvýznamnosť človeka,ale stal sa opak.My dnes už chápeme oveľa viac,aj to,že ekonomika tak uzko súvisí so stavebníctvom a tak,namiesto mystiky,Popolvár,podľa mňa je tam zdroj toho pokroku a nových technológií,boli peniaze.Vedomosti majstrov sa pochopiteľne utajovali,ako vždy a v každej oblasti a preto je dnes tak málo informácií.Som zvedavá,aké stavebné pamiatky nechá po sebe naša doba a mám pocit,že veľa krásneho toho nebude .

Odpovědět

Re: Re: Re: Re: ...

Lux | 23.06.2014

Predsa len pár slov k majstrovstvu staviteľov katedrál: Pri analýze katedrály v Chartres sa ukázalo, že pri jej stavbe sa zúčastnilo 9 rôznych majstrov. Väčšina z nich boli pozoruhodne zruční stavitelia a projektanti, ktorých znalosti boli predovšetkým v technologickej sfére (t.j. budúca technologická elita bola sústredená v prostredí rádov a následne u slobodomurárov - oni začali dvíhať vedecko-technický pokrok už dlho predtým, ako boli odstránené kategorické zákazy RKC na všetky technické novosti, lebo neboli natvrdo zviazaní "kresťanskou disciplínou" ako ovce - jednou z úloh cirkví bolo totiž brzdiť vedecký pokrok ako sa len dalo). No min. dvaja zo staviteľov jasne ovládali oveľa širší obraz. Ich práca nesie v sebe metafyzické, duchovné a "špekulatívne" črty, ktoré hovoria o vysokej vzdelanosti a sofistikovanosti. Boli to predovšetkým myslitelia a filozófi a nielen stavitelia. Architektúra = zamrznutá hudba vesmíru. U masonov je Boh - Veľký Architekt vesmíru. Čiže tu sa stretávame so starým hermetizmom vedomostí (astronómia, matematika, posvätná geometria ai.), ktoré sa odovzdávali v úzkom kruhu následníkov dedičstva Atlantídy a tie sa v neveľkej miere stali majetkom kamenárov-bratov, potom šéfov vojensko-mníšských rádov, potom bežných rádov, ktoré podporovali monarchovia a nakoniec masonov. Hermetické vedomosti, ktoré dostávali aj predchodcovia masonov boli v rôznej forme už od dôb egyptských Domov života, neskôr sa z Egypta presunuli cez levitov do Judei, a potom boli dané filozofickým školám v starovekom Grécku, ktoré bolo skušobným polygónom GP v Európe. Informácie boli "oblečené" do ezoteriky a prepletené so starovekými mýtmi a židovskými legendami a neskôr to bola aj kabala - výtvor GP pre širší kruh zasvätencov do hermetických vedomostí. Minimálne majstri mali prístup k ídeam hermetikov a neoplatonikov už dávno predtým, ako v renesancii vošli do módy. Ale v stredoveku takéto názory a pohľady boli heretické a mimoriadne nebezpečné, a preto ich následníci museli sledovať tajne, aby neskončili na hranici. Ironiou je, že ich aplikovali na grandióznych stavbách - katedrálach priamo pod nosom duchovenstva. Tu sa sústreďovali všetky progresívne tajné sily, ktoré neskôr vyrašili do masonstva. To umožnilo na začiatku epochy kapitalizmu masonstvu priamo "osedlať" celú vedu a techniku a akademické inštitúty v štátoch Európy. Okrem monumentálnych stavieb to bola ešte napr. stavba lodí, aj preto je jeden z hlavných symbolov masonstva - koráb. Masoni sami tvrdia, že masonstvo = geometria božskosti, avšak od Boha prevzali len niektoré geometrické "harmónie", ktoré boli známe od Atlantídy a zbytok je čistý satanizmus (koho symbolikou je napr. most Apollo v BA ?). V diele Timeaus dáva Platón prvú predstavu Tvorcu ako "architekta Vesmíru". Nazýva ho "tecton", čo znamená majster alebo budovateľ. Podľa Platóna "Architekt" vytvoril Vesmír cez geometriu. Ezoterické ídey a vedomosti sa neskôr dostali do Byzancie, a potom prenikli spočiatku do TAL (dostali sa do úzkeho kruhu gramotných ľudí, z ktorých sa mnohí stali masonmi) a neskôr do FRA, SPAIN a NL. Hlavne v protestantských krajinách nasledne GP vytvára nové globálne riadiace štruktúry, ale už svetského charakteru, keďže sa mu cez ideológiu pseudokresťanstva nepodarilo dosiahnúť vytýčený cieľ..

Odpovědět


převzato z http://leva-net.webnode.cz/

20.06.2014

V pdf možno číst nebo stáhnout zde a originál článku zde.


Na závěr kvízová otázka – víte jak na Leva-net poznáte kvalitní příspěvek? Příště si porovnáme odpovědi, zatím to zkuste sami.471 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše