• mmakovy

Mina č. 1 založená v Základech sociologie k pojmu „Hry s nenulovým součtem“

Aktualizováno: před 4 dny

V Koncepci obecné bezpečnosti je pojem „Hry s nenulovým součtem“ nejšířeji definován v Základech sociologie č. 2, ve vysvětlivkách na straně č. 63:

[1] Hra s nenulovým součtem je termín z matematické disciplíny, která se nazývá „teorie her“.

Hra s nenulovým součtem je hra, jejíž princip je postaven takovým způsobem, že nezávisle na strategii, kterou zvolí různí účastníci dané hry, je výhra vždy jednoznačně a předem určena pouze pro jednoho z nich*. Hry se mohou účastnit jak individuální hráči, tak i korporace. V případě, že jsou účastníky hry korporace, je souhrnná výhra ve hře s nenulovým součtem určena pouze pro jednu z nich. Ovšem mezi účastníky, ze kterých se korporace skládá, mohou být i takoví, kteří prohrají a naopak mezi účastníky, ze kterých se skládají ostatní korporace, mohou být i takoví, kteří i při celkové prohře své korporace získají nějakou dílčí výhru. Tato okolnost může dobře krýt charakter hry jako hry s nenulovým součtem, jestliže hráči nevnímají hru a její algoritmiku jako celek, ale vidí pouze nějaké její fragmenty, které si nedokážou pospojovat dohromady.

А вот в оригинале в пояснительной записке на стр. 70.

1 «Игра с ненулевой суммой», — термин раздела математики, именуе-

мого «теория игр».

Игра с ненулевой суммой — игра, принципы построения которой та-

ковы, что вне зависимости от стратегий, избранных разными участни-

ками игры, выигрыш предопределённо однозначно достаётся только

кому-то одному*. Участниками игр могут быть как индивидуальные игроки, так и корпоративные. В случае, если участниками игры являются корпорации, то совокупный выигрыш в игре с ненулевой суммой достаётся только одной из них, хотя при этом в её составе могут быть проигравшие участники, а в составе проигравших корпораций могут быть участники, которым достался некоторый частный выигрыш при общем проигрыше корпораций, в которых они участвуют. Это обстоятельство может скрывать характер игры как игры с ненулевой суммой, если игроки не воспринимают игру и её алгоритмику в целом, а видят только какие-то фрагменты игры, не связывая их друг с другом.

Nejprve se budu věnovat pojmu Hry s nulovým součtem. Hry s nulovým součtem jsou hry, ve kterých je součet hodnot výplatních funkcí vždy roven nule a tudíž hráči nemohou zvýšit objem výstupu. Co jednomu přibylo, to druhému ubylo. Ve hrách s nulovým součtem musí vše, co někdo vyhraje, někdo druhý prohrát. Součet zisků a ztrát v těchto hrách je vždy roven nule. Myslím, že zde je všechno jasné a pochopitelné.