• Konceptuál CZ

Analytická poznámka č. 1 K pojmu „Hry s nenulovým součtem“.

V Koncepci obecné bezpečnosti je pojem „Hry s nenulovým součtem“ nejšířeji definován v Základech sociologie č. 2, ve vysvětlivkách na straně č. 63:

[1] Hra s nenulovým součtem je termín z matematické disciplíny, která se nazývá „teorie her“.

Hra s nenulovým součtem je hra, jejíž princip je postaven takovým způsobem, že nezávisle na strategii, kterou zvolí různí účastníci dané hry, je výhra vždy jednoznačně a předem určena pouze pro jednoho z nich*. Hry se mohou účastnit jak individuální hráči, tak i korporace. V případě, že jsou účastníky hry korporace, je souhrnná výhra ve hře s nenulovým součtem určena pouze pro jednu z nich. Ovšem mezi účastníky, ze kterých se korporace skládá, mohou být i takoví, kteří prohrají a naopak mezi účastníky, ze kterých se skládají ostatní korporace, mohou být i takoví, kteří i při celkové prohře své korporace získají nějakou dílčí výhru. Tato okolnost může dobře krýt charakter hry jako hry s nenulovým součtem, jestliže hráči nevnímají hru a její algoritmiku jako celek, ale vidí pouze nějaké její fragmenty, které si nedokážou pospojovat dohromady.

А вот в оригинале в пояснительной записке на стр. 70.

1 «Игра с ненулевой суммой», — термин раздела математики, именуе-

мого «теория игр».

Игра с ненулевой суммой — игра, принципы построения которой та-

ковы, что вне зависимости от стратегий, избранных разными участни-

ками игры, выигрыш предопределённо однозначно достаётся только

кому-то одному*. Участниками игр могут быть как индивидуальные игроки, так и корпоративные. В случае, если участниками игры являются корпорации, то совокупный выигрыш в игре с ненулевой суммой достаётся только одной из них, хотя при этом в её составе могут быть проигравшие участники, а в составе проигравших корпораций могут быть участники, которым достался некоторый частный выигрыш при общем проигрыше корпораций, в которых они участвуют. Это обстоятельство может скрывать характер игры как игры с ненулевой суммой, если игроки не воспринимают игру и её алгоритмику в целом, а видят только какие-то фрагменты игры, не связывая их друг с другом.

Nejprve se budu věnovat pojmu Hry s nulovým součtem. Hry s nulovým součtem jsou hry, ve kterých je součet hodnot výplatních funkcí vždy roven nule a tudíž hráči nemohou zvýšit objem výstupu. Co jednomu přibylo, to druhému ubylo. Ve hrách s nulovým součtem musí vše, co někdo vyhraje, někdo druhý prohrát. Součet zisků a ztrát v těchto hrách je vždy roven nule. Myslím, že zde je všechno jasné a pochopitelné.

Jsou to právě ty hry, ve kterých je dle pravidel předem dáno, kdo vyhraje a kdo prohraje.


Tedy přesně dle dané definice ze Základů sociologie č. 2, ve vysvětlivkách na straně č. 63: Hra s nenulovým součtem je hra, jejíž princip je postaven takovým způsobem, že nezávisle na strategii, kterou zvolí různí účastníci dané hry, je výhra vždy jednoznačně a předem určena pouze pro jednoho z nich*.


Pojďme dál. Z logiky věci vyplývá, alespoň v mém chápání, že při definici pojmu „Hry s NEnulovým součtem“ tomu bude naopak, tedy že součet hodnot výplatních funkcí NENÍ roven nule a tudíž že hráči MOHOU zvýšit objem výstupu (nebo naopak snížit). Co jednomu přibylo, nemusí být nutně ztrátou druhého. Ve hrách s NEnulovým součtem nemusí nutně někdo prohrát, aby druhý vyhrál. Jedná se o vztah čisté spolupráce, kdy výhry jednoho jsou současně výhrami druhého a jeho prohry jsou současně i prohrami druhého.

Jako hry s nenulovým součtem bývají z hlediska teorie her označovány ty hry, při nichž interakce vycházející z kooperativních vztahů, neboť zisk jednoho hráče nemusí pro jiného hráče nutně znamenat ztrátu. Potvrzení výše uvedeného můžeme najít například zde a zde a zde.

V ruském prostoru například zde:

Игры с ненулевой суммой

Игры, в которых выигрыш какого-то игрока не обязательно означает проигрыш другого*, когда выиграть могут все участники игры одновременно*, называются играми с ненулевой суммой.

nebo zde:

Стратегическое взаимодействие государства и экономики не предполагает непременный «проигрыш» одного при «победе» другого. Результатом взаимодействия субъектов может стать как обоюдная польза, так и взаимный вред*. Подобные исходы, где участники игры могут обоюдно получать выгоду или, наоборот, вред, в теории игр рассматриваются как игры с суммой большей или меньшей нуля и составляют особый класс игр - игры с ненулевой суммой.


Definice uvedená v Základech psychologie č. 2, viz výše, se však podstatně liší od definic, uváděných v teoriích her, cituji: „Hra s nenulovým součtem je hra, jejíž princip je postaven takovým způsobem, že nezávisle na strategii, kterou zvolí různí účastníci dané hry, je výhra vždy jednoznačně a předem určena pouze pro jednoho z nich.“*

Rozdíl v definicích je zřejmý na první pohled. Jestli se nemýlím, poprvé se pojem „Hra s nenulovým součtem“ v KOB objevuje v odborné práci Sad roste sám z roku 2009, kde je definován ve vysvětlivkách na str. 54 takto:

Hry s nenulovým součtem – „fotbal na hřišti s jednou brankou*“: je to úročený úvěr; nerovné možnosti při získávání vzdělání; různá kvalita vzdělání ve vztahu k parametru jeho adekvátnosti životu – pro dav jedno, a pro „elitu“ jiné, pro bratry-zednáře na každém stupni jejich zasvěcení to jejich apod. – systémové prostředky potlačování a odstraňování rovnosti možností cíleně pěstované v kulturách davo-“elitářských“ společností s cílem udržení a obnovy davo-„elitářství“ v návaznosti pokolení; a také kvůli realizaci expanze každé z jeho modifikací do ostatních regionů planety.

Mám-li z výše uvedeného učinit nějaký smysluplný závěr, nezbývá mi nic jiného než konstatovat, že ať už definice pojmu „Hry s nenulovým součtem“ ze Základů sociologie č. 2, ve vysvětlivkách na straně č. 63 nebo definice z odborné práce Sad roste sám z roku 2009, kde je definován ve vysvětlivkách na str. 54, jsou plně mimo mísu. Obě definice, ačkoliv deklarují, že definují pojem „Hry s nenulovým součtem“ ve skutečnosti definují pojem „Hry s nulovým součtem“. Hra na jednu branku, předem daný výsledek, to je přeci ruleta, tak jak ji všichni známe.

Nad zmatením pojmů jsem se pozastavil proto, že právě jednání prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimíroviče Putina bývá často nazýváno nebo připodobňováno ke hře s nenulovým součtem, kdy svým „spoluhráčům“ nabízí takové podmínky, taková „pravidla hry“, aby „hra“ byla výhodná pro všechny.


S dotazem o vysvětlení jsem se obrátil do Petrohradu a do Barnaul a ačkoliv už je to asi 3 měsíce, odnikud nepřišla žádná odpověď. Pokud bych měl sám udělat nějaký závěr, tak ten by byl, že to je právě naopak, než jak je uvedeno v Základech psychologie a Sad roste sám. Máme-li se držet Teorie her, potom ty definice pojmů se týkají „Her s nulovým součtem“ a ne jak je uvedeno „Her s nenulovým součtem“.


Nezbývá než konstatovat, že nejzákladnější dokumentem Koncepce Obecné Bezpečnosti je Mrtvá voda. To je prostě základ, na kterém celá KOB stojí. To ostatní, těch cca 64 tlustých knih, to je nadstavba, to už jsou 1. a 2. a další patra, ale základ, to je Mrtvá voda. Řekl bych, že zejména na Mrtvé vodě je znát rukopis Vladimíra Michajloviče Zaznobina (na originálu), stejně tak jako na Posledním gambitu.


Valerij Viktorovič Pjakin se nedávno vyjádřil k Mrtvé vodě takto: „Není tu nic, co by bylo legitimnějšího než Mrtvá voda. Stačí si ji přečíst a s přídavkem své vlastní odbornosti se stát konceptuálně mocným. Nečekejte, až něco bude sepsáno. Vždyť všichni lidé mají dostatečnou úroveň vzdělání. Čtěte, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy své i své rodiny.“


Poznámka pod čarou: A já jen dodám, že k Mrtvé vodě, ještě jako základ, patří knihy Valerije Viktoroviče Pjakina, O světě křivých zrcadel. Honza Buzek by měl překlady těchto knih podstatně urychlit, 2. kniha stále není v prodeji a Pjakin už připravuje knihu pátou. Honzo, zrychli, alespoň si napravíš reputaci!


Za Konceptuál CZ Milan Makový