• Konceptuál CZ

Matrice, egregory. Costa Concordia a Titanic

převzato z http://leva-net.webnode.cz/

5.9.2014 Lux

V pdf možno stáhnout zde včetně diskuse a originál článku zde.

Keďže globálna informačná vojna proti ľudstvu sa už vedie niekoľko tisícročí, tak trochu zjednodušenej teórie na úvod:


Matrica = agregátny materiálny modul - pravdepodobne torzné pole (egregor alebo jeho fragment), ktorý má určité informačno-algoritmické naplnenie a nachádza sa v tzv. noosfére Zeme.

Vzniká alebo iniciuje sa myslením, emóciami príslušných jedincov, ktorí sú na daný modul myšlienkovo napojení (myšlienka je hmotná a má príslušné kmitavé charakteristiky, a tak smeruje do určitých podobných agregátov) a postupne sa energeticky "nabíja". Celý život spoločnosti, systémy usporiadania života, bežná činnosť človeka a aj samotná hmota(matéria) fungujú na základe takýchto matríc. V podstate sa jedná o základný princíp tvorenia (stvorenia, s-troj-ovania MIM).

Matricové riadenie je založené na príslušných symboloch a obrazoch určitej kultúry a následných emočných stavoch, ktoré sa z daných symbolov rozvinú na základe stereotypov u cieľovej skupiny v danej kultúre (ak je napr. Havel cez masmédia prezentovaný do hláv ako symbol slobody, humanizmu...a väčšina populácie to tak príjme, tak sa na danom symbole dá ovplyvňovať myslenie min. určitej cieľovej skupiny mládeže, "humanistov" a liberálov apod.).

Na určitej úrovni chápania je matricové riadenie istý spôsob komunikácie (výmeny infa), ktorá sa dá zneužiť ako vojnový nástroj najvyššej priority v globálne vedenej informačnej vojne.

Cieľ vojny: dosiahnutie nezvratného typu psychiky Človek z pozície VM a bránenie tomu všetkými dostupnými prostriedkami z pozície GP.

Keď sa matrica emóciami ľudí nabije, tak je možno spustiť príslušnú algoritmiku tejto matrice do činnosti. GP vytvoril za svoju existenciu mnoho matríc (napr. religióznych, ideologických..), ktoré riadi (vystupuje tu ako manažér matrice) a môže spúšťať určité algoritmiky vývoja procesov, ktoré už bežia v normálnom živote ako automat, na báze samoriadenia určitej cieľovej skupiny, lebo rýchlosť procesov je ďaleko rýchlejšia ako bežná úroveň kultúry myslenia ľudí, vo vzťahu k meniacemu sa prostrediu.


Loď CONCORDIA - bola symbolom tlupo-elitárnej Európy. Jednotlivé paluby niesli názvy 13 krajín EÚ (našťastie tam ani ČR ani SR neboli...:) ). Loď mala celkovo 17 palúb a 14 bolo určených pre pasažierov a navyššia a najmenšia paluba mala názov - Poľsko.

Matricové dynamické programovanie hovorí, že paralely a väzby procesov z minulosti, plány do budúcnosti v súčasnosti a budúci vývoj predstavujú integrovaný celok, ktorý má spoločné prvky, vlastnosti a obrazové prejavy. Vesmír, ktorý má svoj vlastný "plán rozvoja" a príčinno-následkové súvislosti, sa nachádza v spolupôsobení s tou časťou Zeme, ktorá sa nazýva noosféra a jej nositeľom je človek.

K základným podmienkám, ktoré umožňujú prístup k riadeniu stavov matrice - "projektovaných akcií" patrí výber stavov, ktoré dokončujú ten ktorý proces.

Využívanie určitých príčinno-následkových vlastností Vesmíru je dostupné len malým skupinám ľudí, ktorí realizujú globálne riadenie, a to s výhodou pre seba a s cieľom nedopustenia trvalého a masovejšieho nárastu počtu jedincov v kvalite Človek. Za historickú dlhú dobu to vedie k fenoménu zopakovania určitých typov udalostí. Tieto cykly sa môžu dostať až k tzv. "trigger points" (bodu spustenia) sústavy reálnych procesov, ktoré upravujú smerovanie udalostí riadených človekom a tie potom vedú ku konečnému cieľu.

O reálnosti takéhoto plánovania a riadenia procesov vývoja veľkých más ľudí v našej civilizácii je už tiež čo-to známe (napr. insider z r. 1969). Nie je vylúčené, že určité "kľúčové udalosti", ktoré sa následne verejne silne a široko komentujú, sú len špičkou ľadovca - nejakých vektorov polarizácie a synchronizácie myšlienkových procesov veľkého počtu Homo sapiens.


Costa CONCORDIA - je nejaké déjà vu (niečo už videné), ktoré predstavuje určitý kaleidoskop udalosti minulosti a budúcnosti. Na viditeľnej úrovni je to premiešané s mytológiou, symbolikou a prvkami sprisahania.

A tak sa stávame účastníkmi hry ► to Vesmír hovorí s nami jazykom životných okolností a udalostí (čo je samo o sebe v poriadku) alebo nejaká skupina "regulátorov", ktorí sa hrajú na Boha na Zemi značkuje štvrtú dimenziu svojimi "znameniami" a riadiacimi impulzmi a otvára tak cestu k realizácii svojich starých plánov?

Pri hľadaní týchto "znamení" sa pozrieme po nete a do archívnych materiálov


Podávanie a dávkovanie "správnej inFormácie" kontrolujú masmédia, ktoré sú riadene bezštruktúrne, ale aj pod priamou, či nepriamou kontrolou globálnych plánovačov a ich stúpencov (cca 95% riadenia aj v masmédiach sa realizuje bezštruktúrne - zjednodušene: prednastavený tisícročia fungujúci systém si ako automat vyberá vhodných "klientov" do rôznych pozícií v systéme riadenia, a to aj z hľadiska profesionality, ale aj morálky, etiky, disciplíny a korporátnej príslušnosti v pyramíde ezoterikov a príslušní manežéri musia dostatočne presne uhádnuť, čo sa od nich očakáva, ináč rýchlo z miesta vyletia - asi ako vo väčšej firme ► majiteľ zadá základné ciele a je na najatom manažérovi, aby našiel cesty na ich naplnenie a nikto ho nevodí za ručičku). To isté sa týka aj iných globálnych sieti - transnacionálnych korporácií, bánk ai.- a pritom vo svete chýbajú vzdelaní a múdri ľudia, s dobrou kultúrou myslenia. InFormácia postuje prakticky v reálnom čase a potrebuje previerku a krížovú kontrolu, pretože dezinformácia je súčasťou a ZÁKLADNÝM elementom činnosti masmédií.


Už hneď na začiatku tragédie Concordie si masmédia všimli súvis so 100-ročným výročím tragédie Titanicu - sú tu viaceré analógie a paralely, aj s filmom J. Camerona.

Titanic bol postavený na príkaz jezuitov a majiteľom bol fin. magnát J.P.Morgan (cez spoločnosť White Star Line) a vyplával 12.4.1912 a 14.4.1912 narazil na ľadovec a za 2 hod. a 40 min. sa potopil. V tej dobe sa už Rockefeller, Rothschild a Morgan dohodli na prevzatí riadenia kreditno-finančného systému cez FED, na zrušení zlatého štandardu a neobmedzené tlačenie finančných poukážok pod názvom USD. Proti ním stáli niektorí "silní" vtedajšieho sveta: Vtedajší najbohatší biznisman J.J. Astor (hotely Astoria), majiteľ siete obchodov Macy - Isidor Straus a ťažobný magnát B. Guggenheim. Na palube bolo 57 milionárov (dnes by to boli miliardári, keďže dnešná kúpna sila USD je v porovnaní s vtedajším asi na úrovni 2% - 98% hodnoty dolaru odvtedy "zožrala" inflácia v dôsledku úrokovej činnosti FED) a cesta z GB do USA stála v 1. triede 4350 USD (kapitán Smith mal ročný plat 6250 USD, a to bol na vtedajšiu dobu mimoriadne vysoký plat).

J.P. Morgan, Vanderlip a Henry Frick (multimilionári) sa na poslednú chvíľu z plavby odhlásili. Morgan bol priamym potomkom morského piráta Henry Morgana (1635-1688) mimoriadne krutého piráta, ktorý sa neskôr stal viceguvernérom Jamaiky a aktívne realizoval koloniálnu politiku GP. J.P. Morgan jednoducho nalodil protivníkov FED a plavbu potom odriekol. Všetci 3 vyššie spomenutí zahynuli. A o 2 roky neskôr sa sprisahanci aktívne podieľali na začatí 1. svet. vojny, ktorej úlohy a funkcie boli popísané ešte v r. 1871 masonom Albertom Pike (3 svetové vojny, ako 3. stupne k Novému svetovému poriadku).

V r. 1910 sa 7 členov rodín Rockefeller a Rothschild stretlo na ostrove Jekyll a vytvorili všeobecné princípy vytvorenia centrálnej banky USA a 23.12.1913 bol podpísaný Zákon o Federálnom rezervnom systéme. Morgan bol "dĺžnikom" Rothschildovcov a na druhej strane tí boli bankármi Rádu jezuitov a vo svojom okolí mali veľa ich členov


Kapitán Edward J. Smith bol tiež členom Rádu jezuitov a 26 rokov sa plavil Atlantikom. Pred vyplávaním zo Southamptonu prišiel na palubu jezuitský kňaz Francis Brown a zdá sa, že dal Smithovi nejaké pokyny a odmietol ponuku bezplatnej obojsmernej cesty (dostal ju od jedného z milionárov), lebo mal také inštrukcie a odišiel z Titanicu počas zastávky v Queenstowne.

Napriek tomu, že kapitán Smith bol vynikajúci kapitán a vedel o ľadovcoch, viedol Titanic plnou parou a ignoroval 8 telegramov, aby znížil rýchlosť a nebral do úvahy ani výstrahy dôstojníkov a jasne porušoval pravidlá bezpečnej plavby. Pri evakuácií po náraze na ľadovec dával príkaz spúšťať na more poloprázdne záchr. člny, napriek tomu, že počet miest v člnoch bol len pre polovicu pasažierov a členov posádky! To mnohých jasne doviedlo k smrti.

Robil všetko tak, ako dostal inštrukcie - vyprovokovať katastrófu, aby zahynulo čo najviac ľudí. Z 2201 až 2228 ľudí (údaje sa rôznia) sa zachránilo len 705 ľudí. Katolíci z Írska, Talianska, Francúzska sa museli stať obeťami, ktoré sa priniesli na oltár veľkého sprisahania, aby nebolo možné obviňovať Rád jezuitov (treba chápať, že nad nimi sú ešte ďalšie hierarchické stupne riadenia) a zamiesť stopy. To sa v histórii už neraz stalo.

Na začiatku katastrófy bol ľudský faktor: chýbali ďalekohľady, lebo chýbali akože kľúče od sejfu, ktoré akože zobral 2. pomocník kapitána Blair, keď ho Smith vyhnal z paluby a zobral dôstojníka z lode Olympic. To bola jedna z hlavných príčin havárie a dramaticky oslabené "spúšťacie riešenie". Potopením sa na mnohé roky skryli pravdivé príčiny katastrófy. No v r. 1985 v batyskafoch Elvin a Jason sa zistila 10 m trhlina od nárazu na ľadovec a ďalších 6 trhlín ako dlaň, ktoré šli okolo nitovania oceľových plechov. Na základe laboratórnych skúšok v r. 1995 sa zistilo, že pri náraze sa oceľový trup neprehol, ale praskol na viacerých miestach. Čiže plechy, ktoré sa použili pri "nepotopiteľnom parníku" už v čase projektovania a stavby garantovali veľké problémy pri strete s ľubovoľným masívnejším predmetom. Kto stál za výberom krehkej ocele môžeme len hádať.

Po dlhých rozboroch v r. 1968 v Americkej asociácii kapitánov obchodnej flotily sa zistilo, že medzi Titanicom a Californiou, ktorá len driftovala (bola obkolesená ľadovcami) vo vzdialenosti 20 míľ bola nejaká loď-prízrak, ktorá je doteraz neznáma, hoci ju členovia Californie i Titanicu dobre popísali, aj s jej podivnými manévrami. Obe lode ju zachytili o 22hod. 25 min. a o 23 hod. 40 min., kedy sa Titanic zrazil s ľadovcom, loď vypla motory a začala driftovať, a potom sa obrátila o 180 stupňov, ale zostala naďalej driftovať a asi 6 míľ od Titanicu pozorovala vývoj katastrófy do 2 hod. 5 minút. Potom spustila motory, otočila sa na juhozápad a o 2 hod. 40 min. zmizla z dohľadu Californie


V r. 1898 napísal Morgan Robertson knihu "Márnosť, alebo smrť Titana", v ktorej veľmi zhodne popísal katastrófu, keď sa loď Titan tiež zrazila s ľadovcom a potopila sa. Či to bol cit pre mieru udalosti, či predvídavosť alebo sú za knihou nejaké osoby alebo štruktúry - je otázka? ( v každom prípade už bola matrica aktivovaná).


CONCORDIA - z lat. je to harmónia a je to jedno z troch slov na erbe Rothschildovcov:

Concordia (harmónia)

Integritas (celostnosť)

Industria (pracovitosť)

- zároveň sú elementy matrice Concordie symbolom Európy.

Rothschildovci - židovský klan úžerníkov, ktorý sa usadil a svoj majetok získal (ukradol) hlavne v Európe.

Gigantická loď Concordia stála 0,5 mld EUR a je spojená s takými majstrami intríg, ktorí sa obohatili aj financovaním vojen, zákulisným uchvátením moci a plánmi skúpiť svet (podľa toho ako loď nazvete, tak aj popláva...).

Formálne Costa CONCORDIA patrila spoločnosti Costa Cruisers, dcérskej spoločnosti americko-britskej Carnival Corp., čiže anglosasom, ku ktorým patrí aj J.P. Morgan, ktorý stál za privátnou mafióznou štruktúrou, ktorá sa vytvorila v čase "smrti" Titanicu - FED. Ten vytvoril najväčší verejný dlh a kolosálnu finančnú bublinu. Carnival Corp. je tiež majiteľom spoločnosti Cunard Line, ktorá v 19. stor. konkurovala, a potom sa v r. 1934 spojila s majiteľom White Star Line. Čiže majiteľ je stále rovnaký ako u Titanicu pred 100 rokmi.