• mmakovy

Mina č. 2 založená v Základech sociologie K „definici hybridní války“

Aktualizováno: 23. 4.

Uvedeme fragment stenogramu programu Otázka-Odpověď ze dne 3.2.2020, který se týká definice hybridní války, počínaje časem 41:45:

«Valeriji Viktoroviči, vy jste v poslední době dost kritizoval definici hybridní války, kterou použil autorský kolektiv Vnitřního prediktoru SSSR ve svých analytických zprávách, které byly napsány po červnu roku 2018. Ale úplně stejná definice hybridní války je uvedena v Základech sociologie napsaných už v roce 2016. Jak to okomentujete?

V. V. P.: Všechno je to velice jednoduché.

Před určitou dobou jsem se obrátil k lidem… Nu, dostal jsem informaci o velice problémové věci napsané v Základech sociologie.

Já jsem se tehdy obrátil k lidem, že pokud si povšimnou podobných věcí, aby nás informovali, že budeme provádět korektury.

Takže v čem je zde podstata?

Jak byla postupně psána Koncepce sociální bezpečnosti, v podobě těch jednotlivých prací a analytických zpráv, vyvstala otázka vytvoření jednotného sborníku, kde by byla provedena redukce příliš rozvláčných míst, upraveny nepřesnosti v popisu nebo nesrozumitelné části ve výkladu teorie. Byl by tedy vytvořen jediný zdroj, kde by celá ta Koncepce byla vyložena uceleně. A právě to byl impuls k práci nad Základy sociologie, takže se v podstatě s touto prací začalo.

Jenže tato práce byla svou podstatou mechanická. To znamená, že se jednalo o skládačku a všechny dodatečné práce... Řekněme to takto, doplňkově rozvíjející Koncepci sociální bezpečnosti pokračovaly v podobě analytických zpráv a samostatných prací. To znamená, že člověk, který nedohlížel na tuto práci a četl ostatní práce, neměl potřebu číst Základy sociologie.

Protože znovu opakuji, se v podstatě jednalo o mechanickou práci, poskládat to, co už bylo napsáno.

A já vím zcela určitě, že si Vladimir Michajlovič (Zaznobin) těch nepřesností, které již byly odhaleny, nemohl nepovšimnout, přesto tam jsou.

Ponechávám to bez komentáře.

A bez ohledu na to, že byly zjištěny určité nepřesnosti, musím říci následující.

V podstatě je možné využívat tuto práci Základy sociologie, neboť je tam metodologicky všechno vyloženo více méně uceleně.

A všechna pokřivení jsou tam vnesena v rámci technologického použití Koncepce nebo popisně faktologického řádu.

Takže pokud si člověk po přečtení Koncepce metodologicky ujasní, že válka je komplexem opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů, tak snadno, když dojde k bloku: Definice hybridní války je... a k té definici podle Military Balance 2015 (poznámka JK z r. 2022 – Základy sociologie 6, str. 180 kapitola 21.2. Buržoazně- liberální multikulturalismus jako zbraň v „hybridní válce“ ) https://www.konceptualcz.cz/z%C3%A1klady-sociologie-6 ), tak si musí jasně uvědomit, že to pokřivení bylo do Koncepce vneseno záměrně, v podstatě s cílem zkreslit ji, jenže to se nepovede, pokud jste si osvojili teorii.

Takže při četbě Základů sociologie musíte být maximálně, maximálně, nu, jak bych to řekl, pozorní.

Osvojovat si teorii, abyste právě tohle odhalili.

A odhalené chyby musí být určitě redigovány, prostě musí být provedeny korekce. Ale kdy se k tomu dostaneme, nevím. Opakuji, že v podstatě s ohledem na již odhalené chyby, nebyly nalezeny žádné ve vztahu k narušení metodologie.

Lidé to čtou velmi pozorně, takže všechny ty nuance jsou snadno odhalovány za pomoci metodologické části vyložené ve stejných Základech sociologie.

Takže když dojdete k tomu odstavci od Military Balance a k definici hybridní války, tak pochopíte, že je to cizí, že to není z Koncepce, ne z té naší, ne z Koncepce sociální bezpečnosti, že je to vneseno odněkud zvnějšku.

A proč? To je otázka, na kterou budeme také postupně odpovídat.

V podstatě bych nechtěl, aby docházelo k nějakým takovýmto veřejným rozepřím a tak podobně v souvislosti se všemi vnesenými pokřiveními.

Proto je také nepovedeme, nepovedeme!

Ale lidé si musí uvědomovat, že připravovat se, připravovat se na to, aby Koncepci převzali pod svou kontrolu, začali už dávno.

A opět velice krátce a bez komentáře.

Jen si vezměte takový jev. Byl odhalen ten památník Svíce paměti o Leningradu, že?

A jaký vztah má ta Svíce paměti k zatčení Viktora Alexejeviče (Jefimova) a k těmto pokřivením?

Úplně přímé, zcela přímé.

Ta věc se má tak…