• mmakovy

Mina č. 3 založená v Základech sociologie k definici pojmu „Společenské sjednocení práce“

Uvedeme fragment z českého překladu knihy „Mrtvá voda I.“, který se týká definice pojmu „Společenské sjednocení práce“, a který najdeme na straně 71 (na Konceptuál CZ):


«Rozvoj výroby vedl ve společnosti ke vzniku společenského sjednocování[1] individuální specializované práce. Společenské sjednocení práce je dodnes základem života, jak národních společenstev, států, tak i celého lidstva.


Hlavním rysem tohoto sociálního jevu je profesionalismus, tj. systematické (s předpověditelnou úrovní kvality) plnění lidmi určitých úzce specializovaných druhů činnosti ve společenské (a ne technologické, multiprocesní) dělbě profesionalismu. Tradiční (z pohledu „publicistiky“) dělení práce na práci fyzickou a duševní necharakterizuje podstatu společenského sjednocení práce. Navíc, v každé činnosti se v určité míře spojuje duchovní činnost (jako hlavní) a fyzická činnost; rozum nepoužívají jen automaty. Společenská dělba profesionalismu ve společenském sjednocení práce, — to je především vyčlenění profesionální řídící činnosti, bez které by nebyla možná přímá výrobní profesionální činnost ani v oblasti materiální výroby, ani v oblasti duchovní a intelektuální tvorby (věda, umění a jiné oblasti zpracování informace); bez jedné ani druhé oblasti by nebyla možná existence současné civilizace. Rozvoj společenského sjednocení práce, — to je další drobení a specializace profesí, zvyšování minimální kvalifikační úrovně, od které společnost považuje jedince za profesionála, a není za nevyučeného diletanta, který fušuje do cizí profese.» Konec citace.


Jak vyplývá z předmluvy ke knize „Mrtvá voda I.“, byl tento text poprvé zformován v únoru až červnu roku 1991 kolektivem autorů, kteří tvořili základ Vnitřního prediktoru Souborné Sociálně Spravedlivé Rusi (VP SSSR). V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že v některých dalších pracech VP SSSR je místo pojmu „společenské sjednocení práce“ stále používán marxistický termín „společenská dělba práce“, což podle našeho názoru není správné. Konkrétně jde např. o knihy „Sad roste sám?..“, „Základy sociologie 2“, „Základy sociologie 3“ a „Základy sociologie 5“.


Tato nepřesnost se do uvedených knih nedostala náhodou, a proto byla kolektivem Konceptuál CZ označena jako MINA 3. Při odůvodnění tohoto názoru je třeba vycházet ze skutečnosti, že činnost VP SSSR nemohla ujít pozornosti jak současné „elity“ Ruské federace, tak ani Globálního prediktoru, no a z tohoto důvodu byla do kolektivu VP SSSR hned v úvodu jeho činnosti vyslána skupina tzv. „přátel“, kteří měli tuto činnost VP SSSR sledovat a případně ji i „vhodným způsobem usměrňovat“, aby ji v konečném důsledku zdiskreditovali. V. V. Pjakin o tom opakovaně hovořil ve svém pořadu „Otázka – Odpověď“. Jedním z horkých kandidátů na tuto podvratnou činnost je, podle našeho názoru, M. V. Veličko, který dělal tajemníka V. M. Zaznobinovi, jenž zemřel dne 18.6.2018 a až do své smrti byl hlavním koordinátorem výstupů kolektivu VP SSSR. Domníváme se, že právě on výše zmíněnou MINU 3 (stejně jako i další MINY - viz MINA 1 a MINA 2) do citovaných knih propašoval, a to s cílem je znehodnotit.


Za Konceptuál CZ Ing. Jiří Kružík