• Konceptuál CZ

Slovansko - Ruská Varnovost

by Alex Neil


Donedávna nás učili, že v ne tak dávné minulosti byli Slované barbary. Neměli svůj vlastní jazyk, byli negramotní a civilizace k nim přišla ze Západu. Nedávné studie a objevy z konce 20. - počátku 21. století nás však nutí tento přístup k životu našich předků přehodnotit.


Dnes už pro nikoho není žádné tajemství, že naši předkové měli obrovské znalosti, občas dokonce převyšující ty naše současné. Představovali si, že celý náš Svět se skládá z různých forem energie, která se nachází v neustálém pohybu, a člověk – to je část Vesmíru.


Podle jejich představ je nejzásadnějším rozdílem mezi člověkem a jinými živými bytostmi jeho schopnost přetvářet různé druhy energie pro transformaci okolního prostředí v souladu s jeho cestou vývoje.


Člověk přichází na tento svět proto, aby se naučil řídit tyto energie vesmíru. Vše plně zvládnout v jednom životě je prostě nemožné a proto se v tomto světě rodíme ne jen jednou, ale přicházíme na tento svět vícekrát a v každém svém znovuzrození s novým předurčením.


Toto je velmi dobře popsáno v naší Slovansko-Ruské Varnovosti (Neplést si s indickými kastami. Pro lepší porozumění si zaměňte slovo varny za slovo kategorie. Pozn. překl.). V tomto znalostním systému je uvedeno vše, co musíme projít od svého narození až do okamžiku změny dimenze.


Stručně řečeno, ve slovansko-ruských varnách (kategoriích) lidé žijící na naší Zemi, kráčející po vzestupné cestě vývoje jejich božské Esence, patří k jedné ze čtyř varn (kategorií) - to jsou

v ruštině Людины (Труженики), Человеки (Веси), Человече (Витязи) и Азы (Жрецы),

- v české transkripci Ljudíny (Truženiki), Čelověki (Věsi), Čelověčí (Viťjazi) i Azy (Žrecy).


V nepřesném českém překladu by se mohlo jednat o kategorie (varny) - Lidé (Pracovníci), člověčí (člověk vážený), Člověčí (rytíři) a Azy (Žreci - Kněží).

Nakonec, i když to není v jednom životě, člověk, jak se vyvíjí, postupně prochází těmito kategoriemi (varnami). V ideálním případě je doba pobytu v každé varně (kategorii) 18 let.Ve své řadě mají všechny varny další tři podvarny (podkategorie), podúrovně, s dobou trvání 6 let.


Jak je uvedeno výše, přicházíme na tento svět, abychom naplnili své předurčení, a proto máme svou varnu předurčení, tedy jakými lekcemi musíme projít, abychom získali potřebné zkušenosti pro náš další rozvoj.


Od okamžiku svého narození, jak stárneme, přecházíme z varny do varny a procházíme různými podvarnami. Proto kromě varny předurčení je ještě i varna průchodu - to je místo, kde se nacházíme podle našeho věku a varna nalézání, tedy ve které jsme varně v daném okamžiku času.


Při harmonickém a správném vývoji člověka by se varna průchodu a varna nalézání měly shodovat, ale faktem je, že z řady důvodů nemusíme po určité době získat potřebné zkušenosti a tehdy může varna procházení za varnou nálezu zaostávat.
A tak, první varna - Lidé Ljudiny


První podvarna je SMERĎ.

Smerď neznamená, že on smrdí.Smerď - znamená S - Danou Mírou (s meroj dannoj).Co se tím rozumí?Člověk se právě narodil.Neví, jak přežít na tomto světě, neumí se o sebe postarat, neumí se ovládat. Neumí ještě nic: ani chodit, ani mluvit.


Ještě nechápe, co se může a co se nemůže dělat. Proto jeho matka a otec definují Míru: to je špatné, to je dobré, to se dá udělat a toto se dělat nemůže. To jsou nezbytná opatření pro jeho vlastní bezpečnost.


Zde je obzvláště důležité období rozvoje člověka do jednoho roku věku.Toto období je nejdůležitější při formování osobnosti člověka. V této době je dítě bezmocné a na jeho vývoj má velmi silný vliv vztah matky a dítěte.


Pokud je matka s dítětem, stará se o ně, pak se u něj vytvářejí základy správného vývoje - důvěra v lidi, normální vztah k rodičům, uspokojují se jeho potřeby, včetně vztahů.


Pokud se matka k dítěti chová nevhodně, nadlouho ho opouští, tráví s ním málo času, pak se u dítěte vytváří nedůvěra k lidem, emocionální izolace, což má negativní vliv na jeho další vývoj.


Od jednoho do tří let se u dítěte formuje samostatná osobnost, sebevědomí. Dítě se učí mluvit, chodit a komunikovat. Učí se nejjednodušším návykům - sám jíst lžící, sám se oblékat atd.


V tuto chvíli je velmi důležité, abyste s ním příliš nerozpakovali nebo nebyli příliš přísní. Všechno by mělo být v potřebné míře, aby se u dítěte zformoval pocit nezávislosti.


Od tří do šesti let věku je u člověka zakládán tvůrčí potenciál, zvídavost a co je obzvlášť důležité, chování podle jeho pohlaví. (Pozn. překl.: chlapci vyrůstající bez otce, si berou vzor ze své matky a pak v dospělosti mívají problémy s určením své sexuality.)


Takže až do 6 let probíhá formování smerďi. Člověk se musí naučit mluvit, mít nejjednodušší návyky péče o sebe a již nějak vzájemně komunikovat s ostatními. Už může přežít. V této době je dítě velmi připoutané k matce.


V tomto časovém období se formuje počáteční základní úroveň seberozvoje. Ve věku do 6 let získává člověk přibližně 80% všech informací a pouze 20% po celý zbývající život.Druhá podvarna - ŽIVÍ


Fáze vývoje od 6 do 12 let. Během tohoto období se u dítěte formuje láska k práci a rozvíjí se poznávací a komunikativní návyky.


Při správném vývoji bude sám jevit zájem a nabízet svou pomoc matce nebo otci. V tomto období se u dítěte rozvíjí smysl pro povinnost, touha po úspěchu a zvládnutí jednoduchých prací.


Naši předkové věřili, že se člověk v tomto období formuje jako žijící. Žijící je ten, kdo začal žít. Ve svém životě je žijící řízen instinkty a strachy. Existuje pro něj pouze hmotný svět.


Ještě před sto lety se chlapec ve věku od 6 do 12 let už mohl starat o dobytek, jezdit na koni a pomáhat na poli. Mohl si sám vyrábět hračky, pomáhat otci vyrábět nábytek, postroje a další věci, potřebné v hospodářství. Pokud mu dáte nůž, sekeru, pazourek, hrnek a pošlete ho do lesa, klidně tam přežije.


Dívka se mohla starat o své mladší bratry a sestry, pečovat o zahradu, zapalovat pec nebo připravit večeři.


V této době osoba obdržela jméno a stala se členem komunity.Mohli mu ukládat provádění nějakých jednoduchých prací pro komunitu. Výchova chlapců v tomto věku byla více přenášena na otce.Třetí podvarna je LJUDINY


Etapa rozvoje od 12 do 18 let. V tomto období se definitivně formuje chování podle pohlaví, formování světonázoru, volba povolání. Člověk se naučí podřizovat nebo, je-li to nezbytné, být vůdcem.


Podle představ našich předků člověk přechází do kategorie ljudinů. Lidé už mají představu o uspořádání světa. Mají svědomí. Chápou pojmy dobro a zlo. Jejich život je ovládán pocity, soucitem a rozumem.


Hlavní nápady a činy jsou zaměřeny na vlastní rozvoj a rozvoj svého těla. Životním ideálem se pro ně stává - postavit dům, zasadit strom, vychovat syna.
Druhá Varna - Člověk


První podvarna PÁN-UČITEL


Období od 18 do 24 let věku – to je čas duševní a morální zralosti. Osoba ovládá zvolené povolání, volí životní styl a své místo v něm. Rozvíjí se u něj profesionální myšlení.


Prosazuje se v profesionální a sociální sféře, bojuje o své místo na slunci. V tomto období si člověk obvykle vybírá životního partnera a zakládá rodinu.Druhá podvarna je VESI VÁŽENÝ


Vážení jsou ti, kteří již ve společnosti získali vážnost. Stali se mistry svého oboru.


Od 24 let do 30 let začíná první období zralosti. V tuto chvíli se člověk plně rozvíjí jako osobnost. Snaží se stát se nejlepším ve všem. Vyšplhat se vysoko na kariérním žebříčku a stát se spolehlivou oporou pro své blízké. Už ztratil mladistvý maximalismus. Už si dobře rozmýšlí své činy, a proto se mu daří dokázat mnohem víc, než v mladším věku.Třetí podvarna - ČLOVĚK


Období od 30 do 36 let - to je druhé období zralosti. Život se stává více racionálnějším a uspořádanějším. Obvykle si člověk v tomto období už pořídil nebo postavil obydlí a počal děti. Finančně zajistil sebe i rodinu.


Podle představ našich předků se takový člověk vyvinul do stavu ČLOVĚK.
Třetí varna LIDSKÝ


První podvarna - ŘÍDÍCÍ


Období od 36 do 42 let. V tomto věku již člověk dosáhl hmotného blahobytu. Už se nebojí o budoucnost. Stále častěji mu do hlavy přicházejí myšlenky, že jsme smrtelní, že náš čas běží. Člověk si stále častěji klade otázky: „Proč je to všechno?“, „Proč existuji?“, „K čemu je vůbec všechno?“


V tomto věku již člověk nashromáždil určité množství zkušeností a znalostí a nastal čas uskutečnit své předurčení. Během tohoto období si musí zpravidla zvolit svoji Duchovní cestu. Člověk začíná chápat, jak je uspořádán svět a společnost, nabývá moudrost, získává všeobecný pohled na život.


Podle stupně svého rozvoje v tomto období musí přijímat stále větší odpovědnost za ty, kdo jsou na něm závislí. Převzetí ještě větší odpovědnosti mu dává možnost zlepšit se jako osobnost.Druhá podvarna - RYTÍŘI


Období od 42 do 48 let. Během tohoto období života člověk přichází na to, že je již schopen plně projevit tvůrčí energii, která je mu vložena Přírodou. Objeví se u těj touha ovlivňovat světové dění.


Hlavním rysem tohoto období je služba lidem. A ačkoli je název této podvarny spojován s válečníky, Rytíři - jsou ne jen a ne pouze válečníci, ale spíše vynikající vůdci, kteří žijí podle svědomí a brání spravedlnost.Třetí podvarna - LIDSKÝ


Období od 48 do 54 let.

V tomto období vývoje člověk dosáhne porozumění a pochopení toho, jak je sestaven svět a společnost. Lidé, kteří dosáhli této úrovně, mohou řídít stát. Tato podskupina se nazývá LIDSKÝ v nejširším smyslu tohoslova. Lidský - to je člověk s velkým písmenem. Všechny jeho myšlenky směřují ke službě společnosti, státu.
Čtvrtá varna - AZ


Název této varny odpovídá prvnímu písmenu abecedy az, což znamená, že osoba, která dosáhla této úrovně vývoje - je první. Jiným způsobem můžeme říci, že Az je bůh ztělesněný na Zemi v lidském těle.


Člověk touto fází prochází ve věku od 54 do 72 let a skládá se také ze tří podvaren.První podvarna - VOLCH (od 54 do 60 let)


Volch - Čaroděj je ten, kdo interreaguje s okolním světem, s přírodou, s jejími prvky, se zvířaty.


Mohou být léčiteli, ale neléčí nemoci těla, ale nemoci duše. Mohou také prorokovat, ale jen v extrémních případech, kdy lidé nebo stát čelí velké hrozbě.


Volchové mohou být ještě «učiteli», přesněji řečeno rádci. Radit lidem, jak postupovat v tom či onom případě. Volchové mohou být nejen v této varně, ale i v dalších varnách, kromě první.Druhá podvarna - VEDUN (od 60 do 66 let) vědmák


Vedun je ten kdo ví, zná a to znamená moudrost. Ovládá svou mysl a pocity. Je to člověk, která vnímá svět prostřednictvím jednoty s ním. Získává znalosti nejen logikou, ale také intuicí. Úkolem veduna je udržovat a předávat védské znalosti, obdržené od žrece.Třetí podvarna ŽREC (od 66 do 72 let)


Az - Žrec - plyne životem - jako řeka. Již dosáhl v úrovni vývoje boha, ale stále ještě se nachází v lidském těle, a proto má schopnost přijímat «živé poznání» přímo od bohů.
Takže jsme velmi stručně prozkoumali, o čem mluví Slovansko-Ruská Varnovost.Přirozeně se ptáte, proč to všechno potřebuji? Proč bych měl vědět, do které varny patřím?


Právěže znalost toho, do jaké varny patříme, nám umožňuje určit, na jaké duchovní úrovni vývoje se nyní nacházíme a kam bychom ve svém snažení měli směřovat.


A znamená to, že toto poznání nám umožní pokročit v realizaci našeho předurčení v této reinkarnaci. Koneckonců, pouze tím, že budeme dělat to, co je pro nás v tomto životě předurčeno, získáme nezbytnou životní duchovní zkušenost vědomí a dosáhneme štěstí a radosti.


Protože znalost našeho předurčení nám umožní stanovit účel našeho života, volbu povolání, morální a etické standardy, ke kterým bychom měli směřovat, a také nám pomůže udělat správnou volbu našeho životního partnera k vytvoření harmonické rodiny.


Jistě souhlasíte s tím, že to není tak málo pro to, abyste mohli žít Šťastně a Radostně.


A, proč se vás snažím přesvědčit? Je to na vás!


Překlad kolektiv Konceptuál CZ


Převzato odtud:

https://alex-neil.ru/index.php/site-map/articles/190-slavyano-russkaya-varnovost
633 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše