• Konceptuál CZ

Slovansko - Ruská Varnovost

by Alex Neil


Donedávna nás učili, že v ne tak dávné minulosti byli Slované barbary. Neměli svůj vlastní jazyk, byli negramotní a civilizace k nim přišla ze Západu. Nedávné studie a objevy z konce 20. - počátku 21. století nás však nutí tento přístup k životu našich předků přehodnotit.


Dnes už pro nikoho není žádné tajemství, že naši předkové měli obrovské znalosti, občas dokonce převyšující ty naše současné. Představovali si, že celý náš Svět se skládá z různých forem energie, která se nachází v neustálém pohybu, a člověk – to je část Vesmíru.


Podle jejich představ je nejzásadnějším rozdílem mezi člověkem a jinými živými bytostmi jeho schopnost přetvářet různé druhy energie pro transformaci okolního prostředí v souladu s jeho cestou vývoje.


Člověk přichází na tento svět proto, aby se naučil řídit tyto energie vesmíru. Vše plně zvládnout v jednom životě je prostě nemožné a proto se v tomto světě rodíme ne jen jednou, ale přicházíme na tento svět vícekrát a v každém svém znovuzrození s novým předurčením.


Toto je velmi dobře popsáno v naší Slovansko-Ruské Varnovosti (Neplést si s indickými kastami. Pro lepší porozumění si zaměňte slovo varny za slovo kategorie. Pozn. překl.). V tomto znalostním systému je uvedeno vše, co musíme projít od svého narození až do okamžiku změny dimenze.


Stručně řečeno, ve slovansko-ruských varnách (kategoriích) lidé žijící na naší Zemi, kráčející po vzestupné cestě vývoje jejich božské Esence, patří k jedné ze čtyř varn (kategorií) - to jsou

v ruštině Людины (Труженики), Человеки (Веси), Человече (Витязи) и Азы (Жрецы),

- v české transkripci Ljudíny (Truženiki), Čelověki (Věsi), Čelověčí (Viťjazi) i Azy (Žrecy).


V nepřesném českém překladu by se mohlo jednat o kategorie (varny) - Lidé (Pracovníci), člověčí (člověk vážený), Člověčí (rytíři) a Azy (Žreci - Kněží).

Nakonec, i když to není v jednom životě, člověk, jak se vyvíjí, postupně prochází těmito kategoriemi (varnami). V ideálním případě je doba pobytu v každé varně (kategorii) 18 let.Ve své řadě mají všechny varny další tři podvarny (podkategorie), podúrovně, s dobou trvání 6 let.


Jak je uvedeno výše, přicházíme na tento svět, abychom naplnili své předurčení, a proto máme svou varnu předurčení, tedy jakými lekcemi musíme projít, abychom získali potřebné zkušenosti pro náš další rozvoj.


Od okamžiku svého narození, jak stárneme, přecházíme z varny do varny a procházíme různými podvarnami. Proto kromě varny předurčení je ještě i varna průchodu - to je místo, kde se nacházíme podle našeho věku a varna nalézání, tedy ve které jsme varně v daném okamžiku času.


Při harmonickém a správném vývoji člověka by se varna průchodu a varna nalézání měly shodovat, ale faktem je, že z řady důvodů nemusíme po určité době získat potřebné zkušenosti a tehdy může varna procházení za varnou nálezu zaostávat.
A tak, první varna - Lidé Ljudiny


První podvarna je SMERĎ.

Smerď neznamená, že on smrdí.Smerď - znamená S - Danou Mírou (s meroj dannoj).Co se tím rozumí?Člověk se právě narodil.Neví, jak přežít na tomto světě, neumí se o sebe postarat, neumí se ovládat. Neumí ještě nic: ani chodit, ani mluvit.


Ještě nechápe, co se může a co se nemůže dělat. Proto jeho matka a otec definují Míru: to je špatné, to je dobré, to se dá udělat a toto se dělat nemůže. To jsou nezbytná opatření pro jeho vlastní bezpečnost.


Zde je obzvláště důležité období rozvoje člověka do jednoho roku věku.Toto období je nejdůležitější při formování osobnosti člověka. V této době je dítě bezmocné a na jeho vývoj má velmi silný vliv vztah matky a dítěte.


Pokud je matka s dítětem, stará se o ně, pak se u něj vytvářejí základy správného vývoje - důvěra v lidi, normální vztah k rodičům, uspokojují se jeho potřeby, včetně vztahů.


Pokud se matka k dítěti chová nevhodně, nadlouho ho opouští, tráví s ním málo času, pak se u dítěte vytváří nedůvěra k lidem, emocionální izolace, což má negativní vliv na jeho další vývoj.


Od jednoho do tří let se u dítěte formuje samostatná osobnost, sebevědomí. Dítě se učí mluvit, chodit a komunikovat. Učí se nejjednodušším návykům - sám jíst lžící, sám se oblékat atd.


V tuto chvíli je velmi důležité, abyste s ním příliš nerozpakovali nebo nebyli příliš přísní. Všechno by mělo být v potřebné míře, aby se u dítěte zformoval pocit nezávislosti.


Od tří do šesti let věku je u člověka zakládán tvůrčí potenciál, zvídavost a co je obzvlášť důležité, chování podle jeho pohlaví. (Pozn. překl.: chlapci vyrůstající bez otce, si berou vzor ze své matky a pak v dospělosti mívají problémy s určením své sexuality.)


Takže až do 6 let probíhá formování smerďi. Člověk se musí naučit mluvit, mít nejjednodušší návyky péče o sebe a již nějak vzájemně komunikovat s ostatními. Už může přežít. V této době je dítě velmi připoutané k matce.


V tomto časovém období se formuje počáteční základní úroveň seberozvoje. Ve věku do 6 let získává člověk přibližně 80% všech informací a pouze 20% po celý zbývající život.Druhá podvarna - ŽIVÍ


Fáze vývoje od 6 do 12 let. Během tohoto období se u dítěte formuje láska k práci a rozvíjí se poznávací a komunikativní návyky.