top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

TAJEMSTVÍ OVLÁDÁNÍ LIDSTVA Konstantin Pavlovič Petrov 2. TAJEMSTVÍ RUSKÉ CIVILIZACE

16. 05. 2024

„Od věků jsi nepochopitelná pro cizí mudrce.“

(ZE SOVĚTSKÉ PÍSNĚ)

 

V historii lidstva se po dobu koncentrace řízení na regionální úrovni zformovaly na Zemi čtyři regionální civilizace:

-          Západní civilizace, ve které dominuje biblická kultura. Slovo „západ“ v překladu ze staroegyptského jazyka znamená „podsvětí“.

-          Východní civilizace, ve které dominují různé větve „védické“ kultury (hinduizmus, konfucianizmus, budhizmus, šintoizmus atd.).

-          Islámská civilizace, ve které dominuje kultura Koránu.

-          Ruská civilizace, ve které po dobu posledního tisíciletí probíhal proces prověrky všech kultur z hlediska jejich souladu s Božím záměrem.


V. V. Putin ve svém prezidentském projevu v květnu 2003 popsal tento jev po dobu tisíciletého (speciálně zvýrazněno) období historie Ruska následujícími slovy:

„Po dobu celé naší historie Rusko a jeho občané vykonávali a vskutku vykonávají hrdinské činy. Udržení státu na obrovském území, zachování unikátního území, zachování unikátního společenství národů při silném postavení státu ve Světě – to není jen obrovské úsilí. Je to i obrovská oběť, odříkání našeho lidu. Právě taková je tisíciletá pouť Ruska. Takovýmto způsobem se obnovuje jako silná země. A my nemáme právo toto zapomínat“.


Rusko jako stát je specifické v tom, že je jedinou státností na světě, která po staletí řídí regionální civilizaci rozvíjející se v jejich hranicích JAKO JEDEN CELEK. Ode všech ostatních států se Rusko odlišuje tím, že všechny ostatní státy (včetně takových gigantů, jako je USA a Čína) neměly potřebu řídit „svou“ regionální civilizaci JAKO JEDEN CELEK, protože kultuře jejich národů to nebylo vlastní.


To znamená, že v západní civilizaci žijí všechny národy ve svých vlastních zemích. V Německu žijí Němci, ve Francii žijí Francouzi, v Itálii žijí Italové atd. Historický rozvoj těchto zemí probíhal převážně v hranicích jejich území a státnosti. Je pravda, že v USA žijí v jednom státě lidé různých národností, avšak USA jako stát, vznikly na pozadí likvidace svébytné indiánské civilizace a uchvácením jejich území imigranty z různých zemí, hledajících štěstí, dobrodružství, lehký zisk anebo utíkajícími před zákonem. Proto jsou USA konglomerátem lidí různých národností, ne však národů. Na východě to je podobné jako na Západě: V Japonsku žijí Japonci, v Číně převážně Číňané, v Indii Indové atd. To samé platí pro islámský region.


V Rusku se v hranicích jednoho státu historicky sjednotily a společně žijí už celá staletí Rusové, Tataři, Jakuti, Burjati, Čukčové, Čuvaši, Marijci a mnozí další. Přitom v průběhu koncentrace výrobních sil nebyl zlikvidovaný ani jeden národ (na rozdíl od toho, jak to proběhlo v USA). A každý národ si nejen zachoval svébytnost, ale vzájemným pronikáním kultur došlo i k obohacení každého národa díky kontaktům s ostatními národy. To znamená, že Rusko není jen stát, ale je zároveň civilizací v hranicích státu. V tomto spočívá jeho „tajemství“, které je „od věku nepochopitelné pro cizí mudrce“. Rusko může sloužit jako příklad spolužití různých národů a stát se vzorem pro formování budoucí civilizace na planetě Zemi. Přitom je potřeba podotknout, že pokud evropské země až nyní začaly proces sjednocování se, rušení hranic a vytváření společné měny, tak Rusko má tuto etapu už za sebou.[1] V tomto smyslu jsou všechny pokusy „světového zákulisí“ o rozčlenění SSSR-Ruska nepřirozené, a proto jsou odsouzeny k neúspěchu. „Kola historie“ se ještě nikomu nepodařilo otočit nazpět.


Každá ze čtyř regionálních civilizací je v současnosti nositelkou určitých črt, které v historické perspektivě může odevzdat budoucí globální civilizace na planetě Zemi. Takováto globální civilizace by v budoucnu měla pokojnou a harmonickou cestou sjednotit celé lidstvo, které je toho schopno. Zároveň by se měla zbavit všech chyb a neřestí (v každé regionální civilizaci), které po dobu celé historie bránily vzniku takové globální civilizace, která by sjednotila všechny lidi na Zemi na principu spravedlivého společenského systému, ve kterém by všechny národy žily bez válek, v míru a harmonii, šťastně a v dostatku. Jeden z možných obrazů takovéto budoucí globální civilizace vytvořil vynikající sovětský spisovatel-fantasta Ivan Antonovič Jefremov ve svém vědecko-fantastickém románu „Mlhovina Andromedy“.


Regionální civilizace se od sebe odlišují:

-          Ne způsobem života, který se v nich zformoval,

-          ale neslučitelnými životními ideály, které v nich převládají, a způsoby jejich realizace.

Ale protože biblická civilizace vytvořila současnou technosféru, ve které reálně žijí i představitelé všech ostatních regionálních civilizací, tak bez ohledu na to, jaké vlastní ideály deklarují, v celé globální civilizaci se zatím reálně uskutečňují ideály západní kultury. Jinými slovy, objektivní proces koncentrace výrobních sil lidstva běží na základě subjektivní biblické nespravedlivé koncepce řízení. Jak se něco takového stalo možným?


Protože jen v Bibli, na rozdíl od všech ostatních „svatých písem“, je velmi konkrétně a jasně vyjádřená sociologická doktrína (nazvali jsme ji doktrínaDeuteronomium-Izajáš“),  podle které jedni („bohem vyvolení“) mají panovat nad celými národy a zeměmi.


Co se týká spravedlivé koncepce, tak ta nebyla slovně vyjádřena v ucelené podobě jako sociologická doktrína, ale byla „roztroušena“ v bylinách, pohádkách, písních atd. To znamená, že chyběl jasný a ucelený manuál. Nebylo nikde psáno a vysvětleno, JAK „z pohádky udělat realitu“. Namísto toho byly pouze přání, plány a sny o budoucnosti.


Poslední tisíciletí se v Rusku nese v duchu konceptuální neurčitosti, ve kterém kolektivní podvědomí a nevědomí národů v hranicích Ruska-SSSR s proměnlivým úspěchem čelí konceptuálním zásahům biblické koncepce do jeho řízení. Toto kolektivní podvědomí a kolektivní nevědomí národa se upřímně snažilo posoudit biblickou koncepci, jestli odpovídá životu na základě spravedlnosti, tj. Božímu záměru.


Pokud budeme analyzovat všechny známé sociální krize posledního tisíciletí ruské historie, tak zjistíme, že vždy byly provázeny pokusy „světového zákulisí“ (působícího přes národní „elitu“ Ruska) přejít OD řízení na základě svébytné koncepce (když se v nějaké fázi vyčerpala) K biblické koncepci řízení. Náš výzkum dokázal, že překonat stav konceptuální neurčitosti není možné bez vytvoření jiné, o mnoho mocnější koncepce organizující život lidí na Zemi, která by odpovídala Božímu záměru, záměru života na základě spravedlnosti. Za vlády J. V. Stalina probíhal pokus realizovat tento plán v praxi, ale protože koncepce nebyla vyjádřena ve slovní ucelené podobě, tak se to nepodařilo. Kromě toho, informační stav společnosti za Stalinových časů neumožnil mase lidí samostatně přehodnotit probíhající události a vystoupit na novou světonázorovou úroveň chápání. Přesto byla v tomto období získaná hromadná historická zkušenost.


V dnešních dnech už taková koncepce existuje a my ji otevřeně předkládáme společnosti. Ve skutečnosti ona existovala již o mnoho let dříve, protože jejím nositelem byl a je MNOHONÁRODNOSTNÍ RUSKÝ LID, uchovávající její fragmenty ve svých bylinách, pohádkách, písních, příslovích a pořekadlech v obrazné formě. Pojmenovali jsme jí Koncepce obecné bezpečnosti (KOB) a předkládáme ji společnosti v ucelené formě, která v překladu vychází i v českém jazyce prostřednictvím webu Konceptuál CZ.

 

Komentář ke kapitole 2: TAJEMSTVÍ RUSKÉ CIVILIZACE


Pozorný student KOB si určitě všimnul, že generál Petrov ještě nepracuje s pojmy Meziregionální konglomerát a Mnohoregionální blok. Mám za to, že v době sepsání knihy nebyly tyto pojmy ještě definovány, ale to nebrání tomu, abychom je my nyní nepoužili.

Při dnešním chápání současných procesů se přikláním k názoru, že tak, jak to výše uvádí generál Petrov, že to tak úplně není.


Pojmy mnohoregionální blok a meziregionální konglomerát, jsou bohatě vysvětlovány v KOB. V podstatě se dá říci, že toto téma je základem celé KOB:

Rusko (SSSR) se v globálním dějinném procesu formovalo především jako výsledek preventivního začleňování autonomních regionů, a ne jejich likvidací s následnou integrací úlomků. Rusko je velký mnohoregionální blok, a ne meziregionální konglomerát. Pochopit procesy probíhající v  bloku a jím iniciované v okolním světě není možné, pokud používáme meziregionální systém stereotypů rozpoznávání jevů, tj. pokud vidíme v  bloku jeden z konglomerátů, znamená to hluboce se mýlit. Ty jevy, které se potom podaří přece jen nějak rozpoznat (otázka je jen: Jak?), následně nechtějí zapadat do systému stereotypů vztahů popisujících konglomerát. Organizace bloku a řízení v něm se PRINCIPIÁLNĚ liší od organizace a řízení v konglomerátu.“, přičemž se v KOB v tomto smyslu hovoří také o ruské civilizaci a o ruském světě.


K zamyšlení se nad výše uvedenými tvrzeními mne přivedla reakce jednoho z účastníků setkání na Altaji 2023 v diskusi na Telegramu, cituji: „Jaký je rozdíl a co je klíčovým rysem realizace nadnárodní politiky GP a Ruska, proč je Rusko pro GP jako červený hadr? Odpověď je velmi jednoduchá, politika GP je poštvávat národy proti sobě, zatímco rukama evropského lidu bylo několik národů zcela zničeno do posledního představitele této kultury. Rusko naopak v sobě zahrnovalo národy a přitom zachovalo kulturu těch národů, které do něj byly zahrnuty a transformovány. Na území Ruska neztratil ani jediný národ svoji kulturní identitu. GP prosazuje nadnárodní politiku rozděl a panuj, zatímco Rusko spojte se a žijte. Podle toho se GP neustále snaží zničit Rusko rukama Evropanů.“


Ale je tomu skutečně tak? Ano je, ale pouze v případě, když nerozlišujeme mezi metodami řízení jednotlivých křídel GP. Podíváme-li se v nedávné historii např. na Rakousko-Uhersko, tak to v sobě zahrnovalo nejméně 17 národů: Rakušany, Maďary, Čechy, Moravany, Slezany, Němce, Poláky, Ukrajince, Rusíny, Rumuny, Srby, Chorvaty, Slováky, Slovince, Italy, Židy a Romy,  přičemž všechny si též zachovaly svou národní kulturu, národní identitu. Podíváme-li se v historii trochu dále, např. do Svaté říše římské, dělá to na mne dojem, že se také jednalo o mnohoregionální blok. Tedy tvrzení, že Rusko je něčím výjimečné, dostává trhlinu.


Na druhou stranu je pravda, že např. v Německu zcela zmizeli Lužičtí Srbové, avšak rozdíl mezi Německem a Rakousko-Uherskem vidím v tom, že Německo bylo více řízeno Atlantickým křídlem GP (revoluční metody řízení) a Rakousko-Uhersko bylo zase více řízeno Euro-Asijským křídlem GP (evoluční metody řízení). Proto také obě mocnosti proti sobě válčily.


Mně tedy mnohem správnější vychází tvrdit, že Atlantické křídlo GP provádí politiku poštvávat národy proti sobě (meziregionální konglomerát) a že Euro-Asijské křídlo se snaží o zachování kulturní identity národů (mnohoregionální blok). Ve světle této teorie potom jakákoliv výjimečnost Ruské „civilizace“ rapidně bledne, což též potvrzuje i Sovětskému svazu přidělená rudá vlajka, která se od čínské vlajky liší jen nářadím (znaky), které snižují či lépe upravují vlastní pravomoci státu.


Pokud se z pohledu vlajek podíváme na Sovětský svaz a Čínu, tak vidíme, že u obou byly použity spíše evoluční metody, což přesně potvrzují ty rudé vlajky. Rozpad SSSR však už řídilo Atlantické křídlo GP, což bylo potvrzeno změnou státních vlajek i změnou řízení z evolučního na revoluční. Asi před 10-ti lety (a spíše ještě dříve) přešlo řízení Ruska víceméně opět pod Euro-Asijské křídlo GP, což bude v blízké době potvrzeno vrácením se k rudé vlajce SSSR, pravděpodobně s pozměněným znakem. Tedy na území Ruska neztratil ani jediný národ svoji kulturní identitu ne proto, že by Rusko bylo nějakým způsobem výjimečné, ale proto, že se již přes 400 let nachází pod řízením Euro-Asijského křídla GP, které je zastáncem evolučních metod. 


Proč o tom mluvím, někde jsem totiž psal, že končí století fašismu a nastává doba Koncepce obecné bezpečnosti (KOB) a že Euro-Asijské křídlo GP je jejím mentorem.


A proč si Euro-Asijské křídlo GP zvolilo jako nástroj k prosazení KOB v Evropě (a později možná ve Světě) právě Rusko? No, asi proto, protože je to jeho úloha. GP si pěstuje Rusy a Rusko (ano, doslova pěstuje jako zahradník květiny) stejně, jako si pěstuje nás, Čechy a Slováky.


Rusko již více než 400 let plní funkci ničitele GP nepohodlných subjektů, přičemž jak u zničení Švédů, tak i u zničení Francouzů a Němců byl použit stejný scénář - zavlečení nepřítele do hloubi Ruska, jeho vyčerpání a poté jeho zničení. V této souvislosti mne kolega upozornil na zajímavý výrok nejmenovaného analytika, který zněl: "Rusko je předurčeno pro roli ledoborce, který rozbije starý světový řád ve střední Evropě. A jakmile tento splní své historické poslání, bude potopen stejně jako známá loď. Existuje šance, ale čistě hypotetická, že odolá a nepotopí se.“ Tento výrok je v přesném souladu s tím, co já říkám ruským kolegům: „Rusko pomáhá přeformátovat Evropu a poté přeformátovaná Evropa přeformátuje Rusko, a to se pak budete divit.“


KOB je záměr, jak vybudovat sociálně spravedlivou a harmonickou společnost, jak zajistit mír na celém Světě, rozvoj kultur různých národů a jejich vzájemnou součinnost. Už její název „obecné“ napovídá, že se jedná o bezpečnost pro všechny, ne jen pro vyvolené národy, nicméně je myšleno, pro všechny, kteří chtějí.


Nechci touto polemikou KOB nijak zpochybňovat, jen chci říci, že si dovedu dost dobře představit, že vzhledem k okolnostem (PRAGA) se Česká republika stane „vlajkovou lodí“ budování sociálně spravedlivé společnosti v Evropě, respektive minimálně v hranicích Nové říše římské, jak jsem pracovně nazval novou středoevropskou unii. Dovedu si velmi dobře představit, že národy v Nové říši římské se budou pyšnit, že patří do českého světa podobně, jako se pyšní národy Ruské federace, že patří do ruského světa. Budou vytvořeny nové pojmy, český Němec, český Sas, český Rakušan, český Slezan či český Polák atd., podle toho, čím se kdo cítí. Český národ půjde dalším národům Nové říše římské příkladem v budování sociálně spravedlivé společnosti a lidé druhých národů se budou spontánně učit český jazyk, aby mohli svým krajanům předávat znalosti a zkušenosti českého národa. Bude znovu velká čest moci studovat na českých vysokých školách, zejména na Karlově univerzitě v Praze a na Univerzitě Palackého v Olomouci. 


Vladimír Michajlovič Zaznobin se měl v minulosti 2x setkat se zástupci GP. Poprvé někdy v 90-tých letech ve Španělsku a poté někdy okolo roku 2000 ve Švýcarsku.  Co já vím, nikdy jsem od něj bližší informace o těchto setkáních neslyšel, a i Valerij Viktorovič Pjakin, když byl na to dotázán, odpověděl, že když o tom nemluví V. M. Zaznobin, on také o tom mluvit nebude.


Pídil jsem se, pídil, až jsem se dopídil, že kromě jiného V. M. Zaznobin zástupci GP položil otázku přibližně v tomto znění: „Vy jako Globální prediktor disponujete obrovskými znalostmi, které mohou pomoci lidstvu ve svém vývoji, proč lidstvo s těmito znalostmi neseznámíte, proč lidstvo neučíte?“


Zástupce GP se na V. M. Zaznobina podíval a zeptal se ho: „Máte psa?“ a po souhlasném přikývnutí V. M. Zaznobina zástupce GP pokračoval: „ A učíte ho rusky?“


Velice výmluvná odpověď zástupce GP, přičemž zcela pochopitelná, protože když se blíže podíváme na život většiny lidí, je to přesně podle japonského animovaného filmu Cesta do fantazie – Wikipedie (wikipedia.org), kde je život většiny lidí připodobněn životu prasat. Není se tedy čemu divit, že má GP o nás takové mínění. Dokud my lidé nepochopíme, že jsme na tento svět nepřišli proto, abychom se pořádně nažrali (ožrali) nebo abychom nahamounili jakýsi majetek, bude se k nám GP chovat jako k dobytku, respektive ještě hůře než k dobytku.


V. M. Zaznobin říká, např. tomto videu, že hlavním cílem GP je zabránit lidem, aby se spojili s Bohem (Tvůrcem) a stali se skutečným Člověkem. Podíváme-li se na současné probíhající procesy zejména u nás doma v České republice a jejich tendenci, mám dojem, že tomu tak úplně není, že přeci jenom, alespoň Euro-Asijské křídlo GP, začalo pracovat na změnách, vedoucích ke spravedlivější společnosti.


Velkým a asi i největším problémem KOB je kádrová bída, a to jak u nás doma v České republice, tak i v Rusku. Bůh (systém, pravidla, zákony vytvořené nějakou vyšší realitou, v našem chápání nepředstavitelnou – zelí také nechápe, proč ho žere koza) dává člověku znalosti podle míry jeho mravnosti, a tedy pokud je u člověka míra mravnosti nízká, nízká je i míra chápání dotyčných lidí. Prostě člověk, který lže, a to i jen občas, nikdy KOB nepochopí, protože mu Bůh prostě „nenadělí“. Proto také můžeme vidět, že různí propagátoři KOB se dostávají max. na 3. prioritu zobecněných prostředků řízení/zbraní, když papouškují pouze to, co se naučili ve škole nebo co jim řekli na různých školeních.


Co se týká historie Rusku, jsem přesvědčen, že Rusko je řízeno GP (přes Vatikán) už od vlády Vladimíra I. Např. v ruském jazyce se rolník překládá jako křesťan (крестанин, v české transkripci - kresťanin) z čehož není těžké usoudit, že ve starém Rusku mohli vlastnit zemědělskou půdu pouze ti, co se nechali pokřtít (Крестьянин).


Dalším takovým ukazatelem těžké podřízenosti Ruska křesťanskému světu je pojmenování 7. dne v týdnu. Nikde jinde na světě se tento den (pokud vím) nejmenuje Vzkříšení, rusky Bоскресение. Rozdíl je pouze v tom, že neděle se píše s malým počátečním písmenem – воскресение.


Přidáme-li k výše uvedenému ještě sobotu jako oslavu židovského svátku Šabat, je těžké věřit na nějakou ruskou třetí sílu, která údajně kříží plány GP.


[1] Při dnešním chápání procesů můžeme říci, že Meziregionální konglomerát je cesta Atlantického křídla GP a Mnohoregionální blok je cestou Euro-Asijského křídla GP. Vzhledem k tomu, že Rusko je již nejméně 400 let pod přímým řízením GP, většinou jeho červeného křídla, můžeme také říci, že si GP na Rusku Mnohoregionální blok zkoušel, stejně tak, jako si na USA zkoušel "rasomlejnek", neboli odborně Meziregionální konglomerát. (Pozn. překladatele MM)

791 zobrazení13 komentářů

13 комментариев


mmakovy
23 мая

Ruské rakety zabily 7 lidí v druhém největším ukrajinském městě, kam tlačí jednotky Moskvy - KOB.com

Nepřipadá Vám, přátelé, na těch obrázcích něco divného?

Vojáci z ukrajinské 93. mechanizované brigády střílejí ve středu 22. května 2024 z francouzského těžkého minometu MO-120-RT na ruské síly na frontové linii u města Bachmut v ukrajinské Doněcké oblasti. (Iryna Rybáková prostřednictvím AP) [ASSOCIATED PRESS/Iryna Rybaková]

Tato fotografie převzatá z videa zveřejněného tiskovou službou Ministerstva obrany RF v úterý 21. května 2024 ukazuje samohybný raketomet BM-21 ruské armády BM-21 "Grad" ("krupobití") ráže 122 mm, který odpaluje rakety na neznámém místě na Ukrajině. (Tisková služba Ministerstva obrany RF via AP)

Foto: ASSOCIATED PRESS


Uděláme si takový malý kvíz. Napište v diskusi, anebo mně na mail, kdo…

Лайк
mmakovy
29 мая
Ответ пользователю

Přesně tak: "Shoda panuje v tom, že je to jedno velké divadlo pro dav s nemalým množstvím mrtvých, bohužel."

Právě před chvílí mi nad hlavou při velice nízkém průletu přeletěla plně vyzbrojená vojenská helikoptéra. Letěla od krymského mostu někam dolů na jih a letěla těsně nad zemí na rozhraní moře a pláže. Zamával jsem klukům nahoru a vzpomněl jsem si na Bohouše Vávru, pilota vrtulníku, co s námi ve Kbelích kopal Haunspalku. Zahynul při misi v Bosně a Hercegovině.

Ano, beru Covid-19 jako přípravu mančaftu, jako tréning davů. Já osobně zákon času nepřeceňuji, respektive jeho následky či důsledky, GP proti němu našel "lék" ve snižování věku dožití. Určitě jste si všimnul, že dneska už málokdo umírá doma ve zralém věku,…

Лайк

isskucerova
22 мая

Pane Makový, jaký je váš názor na zasypaná města. Místy po první pato v Rusku, Řím měl za úkol vykopat Mussolini, záběry na starých fotografiích z Kalifornie, zasypaná Sahara. Nevyhnulo se to ani Praze. Archeologové údajně nesmí kopat více jak 9 m. Vše souvisí se vším - možná i tato katastrofa s GP.

Лайк
mmakovy
23 мая
Ответ пользователю

Aha, vidíte, a já myslel, že hovoříme o městech zasypaných až po první patro. Děkuji za objasnění.

Лайк

mmakovy
22 мая

Ještě malou poznámku pro studenty analytiky, přátelé, pokud používáte pojmy jako "bažina", "podpinďosníci", "státní elita" nebo i pojem "globalisté", vždy mějte na paměti, že jsou to pojmy velmi nepřesné a dokonce i zavádějící. Např. "globalisti", jsou jak červení, tak i bílí, a proto je potřeba je rozlišovat, protože: Globalizace je proces objektivní a spočívá v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi.

Лайк

mmakovy
22 мая

Ve světě je cítit, že pro mnohé nástroje bílého křídla GP nastala 7. PFŘ. Nehoda iránského vrtulníku s presidentem na palubě je toho dalším potvrzením. Na tomto odkazu Ebrahim Raisi, Iran’s president, dies in helicopter crash aged 63 | Obituaries News | Al Jazeera se mj. dočteme, že:


  • Raisi se stal prezidentem v roce 2021 při nízké volební účasti a široké diskvalifikaci reformních a umírněných kandidátů a zdálo se, že si zajistil pevnou základnu pro znovuzvolení.


  • Stejně jako ostatní nejvyšší íránští představitelé byla jeho nejtvrdší rétorika vyhrazena pro Izrael a Spojené státy, následované jejich západními spojenci.

 

  • Raisi pronesl od začátku války v Gaze v říjnu mnoho projevů, aby odsoudil „genocidu“ a „masakry“ spáchané Izraelem na Palestincích, a vyzval mezinárodní společenství,…

Лайк

mmakovy
20 мая

Opravdu jsou dny, kdy se toho děje o trochu víc: Záchranáři našli havarovaný vrtulník s íránským prezidentem, všichni na palubě shořeli - Novinky

19. 5. 2024

... Do pátrání po stroji se na žádost Íránu zapojilo Rusko. To vyslalo do oblasti tým 47 záchranářů.


Moje otázka zní, jedná se o 7. etapu PFŘ nebo o soutěž křídel GP? Vůbec nemám ponětí, na které straně iránský president stál.

Лайк
bottom of page