top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

TAJEMSTVÍ OVLÁDÁNÍ LIDSTVA Konstantin Pavlovič Petrov 4. TAJEMSTVÍ VÍTĚZSTVÍ VE „STUDENÉ“ VÁLCE

05. 06. 2024


4.  TAJEMSTVÍ VÍTĚZSTVÍ VE „STUDENÉ“ VÁLCE


„I nemožné je možné“

Alexandr Blok

 

Pokud vnímavý člověk porovná obsah všech dokumentů a vyjádření, popsaných v minulé kapitole, s událostmi, které se odehrály v SSSR-Rusku v posledních letech, tak bez velké námahy zpozoruje jejich téměř stoprocentní shodu. Díky tomu může přemýšlející člověk najít odpovědi na mnohé palčivé otázky.


Přitom by měla vyvstat i otázka: Jak to, že ideologie marxismu, která byla státní ideologií SSSR, nedokázala odrazit „ideologickou diverzi“ buržoazní ideologie Západu, nehledíc na to, že „Marxovo učení je všemocné, protože je pravdivé“? Toto tajemství odhalíme později.


Pokud bychom přiznali porážku v informační válce, tak můžeme říci, že jsme okupovanou zemí, i když na ulicích našich měst zatím nevidíme „němčoury“ v modrých přilbách se samopaly. To je však jen drobný rozdíl mezi okupačním režimem v podmínkách informační války a režimem v podmínkách války klasické, tj. „horké“.


Pokud budeme analyzovat realitu z této pozice, tak budeme vidět, že doopravdy:

- Jsme okupováni a prostřednictvím genocidy dochází u nás k obrovským ztrátám živé síly. 1,5 milionu lidí ročně, 120 tisíc měsíčně! 40 pluků měsíčně padne na polích neviditelné války;

- jsme okupováni, a proto musíme okupantům nahradit všechny prostředky, které spotřebovali na naše zničení. Proto na západ tečou naše suroviny, naše energetické zdroje, náš kapitál;

- jsme okupováni, a proto nám vnucují cizí ideologii, cizí jazyky, cizí hrdiny.

Jsme okupovaní, a proto nám berou naše hrdinné dějiny, ve kterých je dnes všechno popliváno, abychom se neměli o co opřít a nemohli se zvednout ze země, protože z nás chtějí udělat mankurty.


Možná právě v tomto smyslu jsme okupovanou zemí. Ale lží je, že jsme prohráli „studenou válku“! Prohráli jsme jen jednu z bitev ve „studené válce“, kterou po dobu celého globálního historického procesu vedou světové finanční klany za nastolení svého „světového pořádku“.


My všichni, všechen náš lid, stojíme v podstatě před volbou:

·        Buď se smíříme s porážkou a změníme se na stádo otroků, které budou pást na surovinových plantážích „páni“ planety,

·        nebo si uvědomíme podstatu informační války, osvojíme si její formy a metody, vypracujeme si svoji strategii a přejdeme do útoku.


Volba, diktovaná naší dávnou minulostí, je jen jedna: Nikdy se nestaneme otroky!


V naší historii byly okamžiky, kdy se zdálo, že zhasly všechny naděje, že země je v rukou okupantů a armáda zničená. Ale vždy se objevili lidé, kteří hovořili: „Klameš! Mě nedostaneš! Bojujeme za správnou věc! Nepřítel bude poražen! Zvítězíme! A toto vítězství – skrze oběti, odříkání, boj – nakonec přicházelo, země se znovu zvedala z nebytí. A tak tomu bude i nyní! Znovu řekněme: „Bojujeme za správnou věc! Nepřítel bude poražen! Zvítězíme!“


Na vítězství v obyčejné „horké“ válce je potřeba mít převahu v tancích, dělech a raketách, a je potřeba sakra dobře umět zacházet s touto složitou technikou. Ale nakonec je potřeba nezlomný duch a víra ve správnou věc, za kterou bojujeme.


Na vítězství v informační válce je nezbytné mít převahu v „informační výzbroji“, ve znalosti zobecněných prostředků řízení zemí a národů. Na dokonalé ovládnutí těchto prostředků je potřeba mít vyšší (než u protivníka) míru chápání celkového chodu věcí, a potřebný je ten stejný nezlomný duch a stejná víra ve správné věci, za které se bojuje. Ale jako první je třeba pochopit správnost této věci. Toto je hlavní „tajemství“ dosažení vítězství ve „studené“ válce.


Jinými slovy, je třeba:


1.      Vytvořit silnější informační zbraně, než má protivník.


2.      Vypracovat rozvětvený strategický plán odražení informační agrese, přechodu do protiútoku s cílem zasažení zdrcujícího úderu „protivníkovi“ a dosažení vítězství v informační válce, která byla SSSR-Rusku vnucena.


3.      Zformovat armádu vlastenců a naučit je dokonale ovládat nové informační zbraně, mobilizujíc je na přátelské, koordinované akce s cílem dosažení úplného a konečného vítězství nad protivníkem.


Řeč je o vytvoření určité struktury, která by byla zaměřena na řešení zadané úlohy. Nutnost takovéto struktury vyplývá z Plné funkce řízení (PFŘ), o které budeme mluvit ve 12. kapitole. Zatím můžeme uvést následující přirovnání. Pokud by v době Velké vlastenecké války každý vlastenec SSSR bojoval za svůj dům, za svojí vesnicí, za své město, byli by schopni porazit nepřítele? Samozřejmě, že ne. Všechny by po jednom zlikvidovali.

Vítězství ve Velké vlastenecké válce bylo dosaženo díky sjednocení sil všeho lidu země při řízení bojových úkolů z jednoho centra – z hlavního štábu nejvyššího velitele.

Něco podobného, s ohledem na to, že nejde o válku „horkou“, ale „studenou“, je třeba udělat i v tomto případě.

Aby k tomuto sjednocení nedošlo, tak se snaží všechny vlastence dopředu infikovat ideologií individualismu: Každý ať myslí pouze na sebe a obhajuje svoje vlastní zájmy! Dělníci, ať si hledí svého, zemědělci svého, podnikatelé svého, vojáci svého, důchodci svého atd. Tyto rozbroje se zajišťují „atomizací“ lidu, jejíž podstatu objasníme o trochu níže. Z toho vyplývá nutnost sjednocení všech patriotů. V knize dáváme podrobné teoretické zdůvodnění tohoto sjednocení. Je třeba v současné společnosti budovat vztahy: „Od celku k jednotlivostem“, nebo „od jednotlivostí k celku“? Demokratizátoři tvrdí, že je to potřeba dělat „od jednotlivostí k celku“. Do popředí kladou „práva člověka“. Odtud i pramení hesla: „Obohacujte se! Vydělávejte!“ K čemu nás to přivedlo, o tom svědčí situace v Rusku, ale svébytnost ruských lidí je vyjádřena ve slovech sovětské písně:

 

„Nejprve mysli na Vlast,

Až potom na sebe!“

 

4.      Přistoupit k vedení informační války na všech frontách. Zaměřit se na hlavní směry, šikovně manévrovat při vedení informačních bojů, zasazovat silné informační údery protivníkovi s cílem demoralizovat ho a přivést jeho vojska na svou stranu.


5.      Neustále koordinovat aktivitu svých vojsk. Pokud je to nezbytné, korigovat plány bojových informačních operací s ohledem na vznikající okolnosti. Vždy konat účelně na cestě k dosažení úplného a definitivního vítězství.


Toto jsou v hrubých rysech základní opatření, které jsou potřeba udělat k odražení informační agrese a dosažení vítězství. Přitom je třeba si uvědomit, že chápání vítězství ve „studené“ válce a vítězství v „horké“ válce není totožné. To samé se týká i „protivníka“, ale o tom všem si budeme vyprávět o něco později.


Ať se nám to líbí nebo ne, musíme si přiznat, že proces koncentrace řízení výrobních sil na planetě Zemi je prakticky završen. Zemi i lidstvo si je možné představit jako obrovskou ponorku, kdy posádkou ponorky je celé lidstvo. Ponorka se skládá z mnoha sektorů a každý sektor představuje jeden stát. V každém sektoru (státu) žijí nějací lidé. A v dnešní době, jsou všechny tyto sektory pevně spojeny a propojeny ropovody, plynovody, elektrickými vedeními, telekomunikačními sítěmi, internetem, turismem, obchody atd. V jednom sektoru vyrábějí elektrickou energii, v dalším sektoru je kuchyň a připravují tam jídlo, ve třetím odpočívají atd. To znamená, že všechny země se staly na sobě závislými (viz obr. 4-1).Obr. 4-1


A na této „ponorce“ se biblická konceptuální moc snaží definitivně (tj. na vždy) zachovat (před stovkami let nastolený) jednotný, nemravný, nespravedlivý a protilidský „světový pořádek), jednotné nespravedlivé „zákony“ a jednotná nespravedlivá „pravidla hry“ (vztahy mezi lidmi), založená na principu „rozděluj a panuj“. Tento princip je v životě každého člověka i společnosti realizován bez přestání, všude a ve všem. Níže dáme několik příkladů.


-          Lidský organismus, který je vzájemně závislým a propojeným celkem, lékaři léčí po částech. Jeden lékař odpovídá za srdce, druhý za plíce, třetí za trávicí ústrojí, čtvrtý za mozek, pátý za oči atd.


-          Za jednotku „měření“ velikosti lidstva se považuje jeden člověk, i když reprodukce lidstva je možná jen při existenci žen, mužů a dětí. To znamená, že „jednotkou měření“ velikosti lidstva by měla být rodina. Zatím však vítězí „práva člověka“.


-          „Problém“ s názvem „otcové a děti“ byl vytvořený speciálně, aby rozdělil jednotlivá pokolení a v první řadě mezi Rusy. Vždyť se zamyslete! U „Kavkazanů“ to funguje tak, že mládež ctí své rodiče, prarodiče a předky celkově. A u Rusů? „Mám už těch svých předků plné zuby!“


Toto rozdělování se realizuje v mnohých aspektech. Základním aspektem je kultura společnosti jako celku. Pro zjednodušení můžeme uvést příklad z domácnosti. V jednom dvoj- nebo třípokojovém bytě nedokáže spolu žít vícero generací (pradědové a prababičky, dědové a babičky, otcové, matky a děti).


-          Pseudokřesťanství vštěpuje lidem atomizaci společnosti, když každý člověk se má starat hlavně sám o sebe, o svoji duši, aby se po smrti dostal do ráje. „Spas sám sebe a tisíce vůkol tebe budou spaseny“. Tato teze nabádá k odmítání řízení všech společenských procesů. Podrobněji o tom budeme vyprávět v kapitole 12.


-          Jakékoliv ideologie a náboženství též lidi rozdělují.


-          Dělení lidí na „bohaté“, „střední třídu“ a „chudé“.


-       Sytá a zářivá (celá osvětlená) Moskva (pozn. překladatele: V ČR Praha) se stává terčem nenávisti všech okradených a zbídačených lidí po celém Rusku. To je též princip „rozděluj a panuj“, aby v potřebné chvíli bylo možné ukázat, proti komu je potřeba zdvihnout „vidle a sekery“.


Podobných příkladů se dá uvést mnoho. Doporučuji čtenářům, aby se sami při čtení knihy zamysleli a našli podobné.


V takovýchto podmínkách jsou pokusy nastolit svůj vlastní pořádek pouze ve vlastním „sektoru“ (ponorky) odsouzeny k neúspěchu, a to z důvodu vzájemné závislosti jednotlivých zemí a jejich vlastní nesoběstačnost. Pouze Rusko je zatím stále soběstačnou zemí, která má všechno potřebné pro rozvoj všech sfér a odvětví lidské činnosti. A pouze Rusko může stále ještě nastolit svůj mravní lidský spravedlivý pořádek ve své „sektoru“. Přitom bude nuceno převzít odpovědnost i za nastolení stejného mravního lidského spravedlivého pořádku v celé ponorce. A tuto situaci na „ponorce“ v současné etapě dějin by měli pochopit i všichni národní vlastenci a Eurasijci všech druhů, kteří si myslí, že je možné nastolit SVŮJ vlastní pořádek jen ve SVÉ zemi. Mafie globalizátorů to nedovolí udělat, vždy si najde způsob, jak zmařit všechny způsoby o osamostatnění se ve svém sektoru podle vlastních pravidel.


Ale situace není beznadějná, existuje východisko. Ba co víc, situace se objektivně formuje ve prospěch Ruska. Jde o to, že aktuálně probíhající proces změny logiky chování se lidí v životě, změny logiky sociálního chování, o kterém budeme ještě hovořit, přivedl k tomu, že „světové zákulisí“ globálních parazitů ztrácí kontrolu nad „posádkou ponorky“. Jejich „pravidla“ a „zákony“ přestávají fungovat, což může přivést k zániku i samotnou „ponorku“, ale i celou posádku včetně jejího „velení“. Je třeba urgentně přijímat opatření k odvrácení záhuby.


Jak to ale udělat? Pokud budeme konat podle „jejich“ pravidel, podle „jejich“ zákonů (odpovídajících nemravné a nespravedlivé koncepci organizace života), tak se zánik civilizace odvrátit nepodaří, protože „členové světového zákulisí / světové vlády“ se sami stali rukojmími této nespravedlivé koncepce a zákonů. Je potřeba, celé „posádce ponorky“, celému lidstvu představit vlastní „pravidla“ organizace života, která by odvrátila záhubu „ponorky“ a její posádky, taková, která by pomohla zavést na ponorce spravedlivý pořádek.


A takováto pravidla, takováto koncepce dnes v Rusku existuje. Je jí Koncepce obecné bezpečnosti (KOB). KOB je založena na principu „sjednocuj a vládni“. Jak vidíte, tak tento princip je přímo v protikladu s principem „rozděluj a panuj“. Náš princip předpokládá odstranění všech rozporů vložených do biblické koncepce řízení, ze kterých jsme některé příklady už uvedli výše. Tři nejdůležitější protiřečení, která je potřeba odstranit jsou:


1.      Rozpor mezi „materialismem“ a „idealismem“, vědou a náboženstvím.

2.      Rozpor mezi různými náboženstvími, duchovními učeními, kulty atd.

3.      Rozpory založené na tzv. "národnostním příznaku“.


Bez odstranění těchto hlavních rozporů nemá smysl mluvit o přechodu lidstva na spravedlivou koncepci organizace života. Jakmile se lidé v ostatních zemích dozví o základních tezích KOB a pochopí, že se vůči všem zemím a všem národům realizuje princip „rozděluj a panuj“, tehdy se zřítí všechno, co nás rozděluje.


Zde vyvstává otázka: „Jak je toho možné dosáhnout teoreticky i prakticky?“ V knize je tato otázka zodpovězena. Ale všechno chce svůj čas. Nejprve je potřeba si osvojit některé klíčové teze KOB.


Jsme přesvědčeni o tom, že dnešní stav konceptuální neurčitosti, když stará koncepce už vyčerpala své možnosti, a novou si lidstvo ještě neosvojilo, musí být vyřešen bez konfliktů, válek a revolucí.


Předkládaná Koncepce obecné bezpečnosti vyhovuje požadavkům nového informačního stavu a je schopna vyvést lidstvo ze slepé uličky, do které ho zavedla biblická konceptuální moc „světového zákulisí“. Ale abyste si mohli osvojit základní teze KOB, proniknout do hloubky a pochopit jejich smysl, bude třeba nejprve vysvětlit tajné „zákony“ a „pravidla“ biblické koncepce řízení lidí, národů a států.

 

Komentář ke kapitole 4: TAJEMSTVÍ VÍTĚZSTVÍ VE „STUDENÉ“ VÁLCE


Příklad s ponorkou je velice výstižný. Ano, tak to je, proces globalizace byl již ukončen, a to přibližně v době, kdy USA splnily svůj úkol, a pomocí natištěných zelených papírků skoupilo, dá se říci, všechen důležitý světový majetek. Nyní dochází k přeformátování celého Světa, kdy se již postupně tvoří několik (5 – 6) ekonomicky samostatných zón, které budou hospodařit samostatně, tak říkajíc co si kdo doma upeče (vyrobí), to si také sní. Tedy když jsme u té ponorky, tak její jednotlivé sektory budou nejprve od sebe odizolovány a teprve poté budou v jednotlivých sektorech zřízeny ony zóny, o kterých se píše výše. Pro lepší představu, jako kdyby se ta velká ponorka rozdělila na několik menších, nicméně to bude platit jenom pro nižší příčky řízení.


Z globálního pohledu stále bude platit výše uvedené s tím, že Čína i nadále zůstane největším světovým výrobcem a Rusko zůstane největším světovým surovinovým dodavatelem. A jak jsem již psal výše, Rusko je také největším světovým garantem bezpečnosti, přičemž USA plní funkci poštěkávajícího mopslíka. Pozor, plní funkci, ne, že jím jsou!

 

Pojďme si nyní říci něco více o úlohách států. Každý stát má určenu svoji roli a každý stát má určenu svoji pozici v hierarchii států. Určit přibližně tuto pozici (pořadí) můžeme podle měnového kurzu. Z kurzového lístku lehce vyčteme, že my Češi potřebujeme na zakoupení 1 Eura nebo USD přibližně 25 Kč, zatím co Rusové už potřebují 80 až 90 rublů a Mongolové dokonce 3500 až 3800 tugruk. Z pozice státu také vychází, jak kvalitní zboží do země přichází. Zatím co do západních států je dodáváno zboží té nejvyšší kvality, do České republiky je dodáváno zboží v kvalitě o stupeň nižší a zboží s ještě nižší kvalitou je pak dodáváno do Ruska, a to včetně čínského zboží. Na kvalitu zboží v Mongolsku se raději ani neptejte.


A nyní k těm úlohám států. Současná úloha České republiky, respektive jejího hlavního města je jasná, Praha se stala centrem koncentrace řízení a nebojím  se říci, že z Prahy je řízeno celé přeformátovávání Evropy, včetně dění na Ukrajině. Já vím, je to silné tvrzení, ale ono to tak prostě vypadá. Jak se to stalo, o tom jsem psal zde.


O Praze jsem psal ostatně nedávno, přičemž článek připomínám zejména přátelům v Barnaul, aby o Praze netrousili nesmysly ve stylu, že Praha je okultní střediskem světového židovstva atd.


PRAGA/PRAHA volně přeloženo znamená:


V Praze jsou vrata (je brána), otevírající cestu ke zdroji životodárného světla.


Nebo myslíte, že Heydrich v Praze hledal nějaké okultní sionistické centrum? A že v Tibetu hledali Němci také nějaké sionistické centrum nebo tam hledali Šambalu, město bohů? Kdepak, přátelé, Praha je něco mnohem více, než nějaké okultní centrum sionistů, vždyť kdo to jsou ti sionisti? Nástroj GP viz Sinajský pochod.   


Nebo se můžeme podívat na vlajku Českého království, asi 900 let jsme měli bílo-červenou, stejnou, jako má už cca 100 let Polsko. Modrý klín jsme do vlajky nedostali od GP kvůli nějakému sionistickému centru a ani Heydrich by v Praze nějaké sionistické centrum nehledal, protože vysoko postavených židů měli tehdy ve své fašistické straně dostatek – mohl se jich klidně zeptat. Nejlepším důkazem, že Praha má v Evropě a tím i ve Světě zvláštní postavení je ta skutečnost, že se jí po dlouhá staletí „vyhýbá“ válka, stejně jako Švýcarsku. No nic, pojďme dál.

     

Na USA neboli Spojené státy americké (správněji severoamerické) GP naložil několik úloh, přičemž ta hlavní podle mne byla – přes natištěné zelené papírky skoupit podstatnou část světových majetků. Státní dluh USA, který se tím vytvořil, podle mne nyní splácí veškeré světové obyvatelstvo ve formě inflace. Inflace byla také jedním z cílů akce Covidu-19, kdy byly do oběhu všude na světě jako boj proti Covid-19 narvány nesmyslné miliardy.


Druhou neméně vážnou úlohou USA je, tvořit protipól Rusku. V Rusku za všechno špatné mohou Spojené státy a v USA a na Západě, včetně České republiky a Polska za všechno špatné může Rusko. Dvě lži - každý si může vybrat.


A jsme u Ruska. O první úloze Ruska mluví často Valerij Viktorovič Pjakin a sice to, že Rusko je surovinovým přívěškem Západu. Jak se to projevuje, inu třeba tím, že zhruba 80 až 90% kamionů zde v Rusku jezdí se starými, v Evropě již vyřazenými návěsy nebo třeba i tím, že zde v Rusku je možné registrovat vozy s pravostranným řízením, a že těch se sem z Japonska a z Jižní Koreje vozí neurékom. Tyto vozy si zde ještě trochu pojezdí a časem budou zpracovány na suroviny a ty opět budou vyvezeny do Japonska, Číny, Jižní Koreje atd.

Kromě úlohy Ruska být surovinovým přívěškem Západu má Rusko ještě jednu roli a ta je mnohem a mnohem důležitější, ale vůbec se o ní nikde nemluví. Rusko je hlavním světovým bezpečnostním garantem a hlavním ozbrojeným nástrojem na řešení úkolů GP. GP si Rusko pěstuje jako vrchního dozorce zejména přes jadernou bezpečnost a proto jakékoliv řeči o rozdělení Ruska nebo o nestabilnosti v Rusku či dokonce pokusu o státní převrat jsou zavádějící, na to jim prostě neskákejte. Aby mohlo Rusko plnit spolehlivě svůj úkol, předal GP do Ruska nejmodernější technologie na výrobu moderních zbraní včetně kosmického rozvoje. Pokud by se někomu mé tvrzení nezdálo, ať si odpoví na otázku, proč se v Rusku, kromě zbraní, nevyrábí jiné špičkové výrobky. Dal jsem  v konceptuální diskusi na telegramu (řízené hochy z tajných služeb z Barnaul a z Moskvy) dotaz, jaké špičkové spotřební zboží se v Rusku vyrábí, jednou z odpovědí byl prezidentský automobil Aurus. Taková je míra rozlišení studentů KOB v Rusku. No nic, pojďme dál.


Role Ruska jako světového bezpečnostního garanta není nic nového, poprvé bylo Rusko použito jako nástroj na začátku 18. století (1709), kdy GP potřeboval zničit Švédy, kteří se mu v Evropě pletli do řízení. Hned 100 let poté byla stejná technologie použita proti Francouzům (1812) a podobně i ve 20. letech 20. století, tzn. v 1. světové válce, kdy bylo úkolem Ruska zničit Německo. Když GP tuto cestu, a já myslím, že to byla cesta bílých, překazil Lenin Brestlitevským mírem, musel GP v Evropě vytvořit podmínky pro 2. válku, jejíž výsledek si již pohlídal, přičemž Rusko množstvím obětí zaplatilo i za Leninův Brestlitevský mír. Největší škodou pro Sovětský svaz (Rusko) bylo, že ve válce zahynuly mladé generace, vychované za Stalina. Při zničení Německa byla použita metoda, osvědčená již na Karlu XII. a na Napoleonovi, tj. zatažení protivníka do hloubi Ruska, jeho vyčerpání a poté jeho zničení.


V současné době je Rusko používáno jako nástroj přeformátování Evropy, přičemž to vypadá, že únor a březen roku 2024 budou rozhodující, jestli se válka převalí do Pobaltí a do Polska, nebo nepřevalí, a převalí se až napřesrok. (Aktualizace: Text je psán v roce 2023 a dnes již víme, že se válka do Pobaltí ani do Polska nepřevalí, protože ruského presidenta při letu do Kaliningradu doprovázelo 8 letadel NATO.)


K Rusku ještě malou poznámku – v dnešní době (prvně jsem si toho všimnul na jaře roku 2023) se na ruských silnicích vyrojilo neskutečné množství nových čínských nákladních aut včetně tahačů, které jakoby z oka vypadly věhlasným evropským značkám. Když říkám neskutečné množství, tak se nebojím říci, že se jedná o desetitisíce, přitom nový Kamaz na silnici nepotkáte. Podle mne se jedná o využití  objektivních okolností k dosažení svých cílů, kdy si Rusko nechává „válku“ na Ukrajině pořádně od GP zaplatit.


A máme tu Polsko, role Polska je po staletí jasná – prosazovat zájmy GP směrem na východ a v případě potřeby sloužit jako obětní beránek, přičemž právě role Polska jako obětního beránka byla pro Poláky ve 2. světové válce charakteristická. Nejprve 20 let sloužili jako doutnák a poté už jen jako obětní beránek. Další rolí Polska je být evropskou potravinovou základnou, nicméně to už je role takříkajíc podružná.  


Role Maďarska je také jasná, Budapešť se stala regionálním centrem koncentrace řízení pro Velké Maďarsko, jak jsem pracovně nazval Jižní Mezimoří a Kyjev bude řídit, také jako regionální centrum koncentrace řízení Velkou Ukrajinu, jak jsem pracovně nazval Severní Mezimoří, více zde.A přátelé, role Číny, málem bych zapomněl, ano, Čína je světovou výrobní základnou, ale finta je v tom, že bude dodávat pouze tomu státu, kterému to povolí GP, přitom stále platí, že svět je rozdělován asi na 5  ekonomických zón, které si budou žít každá za své.


GP si dává velký pozor, aby výchova obyvatelstva toho určitého státu byla v souladu s rolí, kterou mu GP přiřkl. Tak např. ruská role je být hlavním světovým bezpečnostním garantem a proto i obyvatelstvo je od mládí vedeno k úctě k uniformám, přičemž proces začíná školní uniformou, i když já bych to spíše nazval stejnokrojem a pokračuje přes uniformy úředníků a nejrůznějších ochranek, hlídačů a vrátných.


Dalším takovým znakem je posazení ruských národů (kromě muslimských) na alkohol, to se GP a jeho pohůnkům opravdu povedlo. Alkoholu si může každý podomácku vyrobit, kolik chce, destilační přístroje se prodávají všude. Bez alkoholu se neobejde žádná sobota, žádná neděle, žádný svátek, oblíbenou nedělní atrakcí zejména na venkově je, že 3 – 5 mladých si sednou do auta, zajedou do obchodu koupit láhev (určitě ne jednu) a pak v autě společně popíjejí, přičemž opilí jezdí po vesnici a ukazují, jací jsou borci. Kdo v Rusku nepije alkohol, ten je nemocný a měl by se jít léčit, takové je zde  všeobecné povědomí o alkoholu.


Co se týká drog, když se projdu naším lesoparkem, určitě nějakou tu injekční stříkačku najdu. Přidáme-li k výše uvedenému, že obyčejný vesnický klučina nemá jinou životní perspektivu, nežli se stát vojákem, dostáváme dosti reálný pohled na výchovu ruské společnosti.


Výchova společnosti ruku v ruce souvisí se vzdělávacím systémem a já se nebojím říci, že vzdělávací systém již dávno není takový, jaký byl za Stalina, přičemž to na národě zanechává těžké následky. Rusům dnes a denně vtloukají do hlavy, že jsou na světě nejlepší a oni tomu rádi věří.


Obr. 4-3 - My jsme nejlepší!


Také je oblíbená písnička, že jim je ze všech stran ubližováno a že jim nikdo nerozumí nebo také, že Rusko je řízeno přímo Bohem, kterýmžto tvrzením ruští „konceptuálové“ většinou zakončují diskuse, když neví, jak dál. Jako potvrzení své pravdy pak s oblibou dodávají, že: „Pokud by tomu tak nebylo, že by Rusko již neexistovalo!“


Co se týká vzdělávacího systému v různých státech, upozorňuji na skutečnost, že např. v sousedním Německu jsou hlavní prázdniny o 2 týdny kratší než u nás, a že v Rusku jsou naopak ještě o 1 měsíc delší, než u nás. Vezmeme-li v úvahu, že počet dalších volných dnů ve školním roce je přibližně stejný (vánoční prázdniny, velikonoční atd.), vychází mi, při srovnatelné úrovni kvality vyučování, že nejméně vzdělávány jsou děti v Rusku a nejvíce pak děti v Německu. Když jsem tuto otázku nadnesl jak ve výše uvedené diskusi, tak i kolegovi z FKT Altaj, odpověděli všichni stejně, a to tak, že není důležitá délka, ale kvalita. Tímto chci opět ukázat kvalitu míry rozlišení studentů KOB v Rusku.


Nikdo z účastníků diskuse neuměl odpovědět na otázku, kdo určuje, kolik dní budou děti chodit do školy. Nicméně mně z výše uvedeného vychází, že přesně tak, jak je od GP určeno postavení a úloha toho určitého státu, přesně k tomu jsou pak státy a potažmo jejich obyvatelé vychováváni. Má být tvojí úlohou rozebírat stará auta a počítače (Mongolsko), dostaneš jednu úroveň vzdělání a má-li být tvým úkolem vymýšlet nové technologie (Německo), dostaneš druhou úroveň vzdělání a máš-li řešit moje (GP) bezpečnostní úkoly, dostaneš třetí úroveň vzdělání atd.


Pokud se na výše uvedené podíváme z pohledu matematiky a vezmeme-li školní docházku v Německu jako 100%, tak české děti a studenti chodí do školy o 4,76% méně dní, než německé děti a ruské děti dokonce o 14,22% méně. Pokud vezmeme jako 100% českou školní docházku, tak ruské děti chodí do školy o 10% dní méně, než děti české.


Pokud je tedy pravda, že záleží na kvalitě, potom musí každý ruský učitel učit o 14,22% kvalitněji, než učitel německý a o 10% kvalitněji, než učitel český. Otázkou je, kde ten ruský učitel tu vyšší kvalitu získal, když chodil do školy kratší dobu než ti, co chodili do školy delší dobu. Já jsem argument účastníků diskuse (viz výše) plně přijal a dodal jsem, že právě proto, že ruské školy poskytují mnohem kvalitnější vzdělání než školy německé, preferují mnohem vzdělanější Rusové auta vyrobená méně vzdělanými Němci.


Výše jsem psal o Polsku. Nedávno v masmédiích proběhla zpráva, že V Polsku zakážou na základních školách domácí úkoly. Páníček asi usoudil, že když Polsko půjde pod ruskou správu, tedy jeho západní polovina, že je potřeba snížit současnou úroveň vzdělávání a proto ve školách ruší domácí přípravu. Asi proto, aby Poláci nepřečnívali přes Rusy. 


Ještě mi nějak vypadlo Slovensko. Volby na Slovensku potvrdily, že procesy běží podle plánu a co je důležité, míra krvavosti nastávajících procesů se vysláním na led Ficovy party určitě snížila. Lepší kádr červeného křídla, nežli kádr křídla bílého, nicméně na slovenské konceptuální scéně nevidím nikoho, kdo by alespoň trochu hlídal, aby se ze současného „mediálního hrdiny“ nestal jen další Adonis.


A budoucnost Slovenska? Podíváme-li se na mapku, vidíme, že Slovensko je v podstatě nejmenší stát, vstupující do Velkého Maďarska, přičemž bude muset vynaložit velké úsilí, aby se mezi Polskem, Ukrajinou a Maďarskem úplně nerozplynulo.


Co říci závěrem? Každý stát je na takové úrovni, na jaké jsou jeho obyvatelé. Když bude míra chápání procesů u národa vyšší, budou na to muset řídící struktury brát ohled, ale když se národ chová jako stádo ovcí, nemůže se poté divit, že je doveden tam, kde ovce obvykle končí, tedy na jatka.

533 zobrazení12 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

12 Comments


mmakovy
Jun 12

Opět zpráva plná jedenáctek, podle mne měla "havárie" důsledně upozornit USA na změnu jejího kurzu = zásadně omezit dovozy. Trump to bude mít doma těžké, dojení jiných států končí.


https://zakonvremeni.ru/news/13-3-/64351-kanal-v-baltimore-s-ranee-obrushivshimsya-mostom-otkrylsya-dlya-sudokhodstva.html


KANÁL V BALTIMORU S DŘÍVE ZŘÍCENÝM MOSTEM SE ZNOVU OTEVŘEL PRO DOPRAVU.

11.06.2024 20:34


11 týdnů po zřícení mostu Francise Scotta Keye byl znovu otevřen nejdůležitější plavební kanál v americkém Baltimoru, informoval deník The New York Times. Na obnově mostu pracovalo více než dva tisíce lidí.

Při pondělním oznámení o obnovení plavby představitelé inženýrského sboru americké armády uvedli: průzkum místa potvrdil, že průplav je bezpečný pro plavbu v původní hloubce 17 metrů. "Jsme hrdí na společné úsilí, díky němuž byl Federální kanál plně otevřen přístavnímu provozu," řekl velitel sboru generálporučík Scott…


Like

pevtaulale
Jun 09

komentáře psané ke kapitolám K.P. Petrova přesahují délkou samotnou kapitolu od Petrova. Navrhoval bych M. Makovskému, nechť je podstatně zkrátí či vypustí a pokud chce může na závěr knihy od Petrova je připojit a kdo chce číst, má volbu. Takto s těmi sáhodlouhými až rušivými poznámkami je s textu od Petrova udělaná mixáž a každý ví, že mixér umí všechno rozbít.

Jinak poznámky M. Makovského jsou názory jiné, nekonzistentní s četbou.

Like
mmakovy
Jun 10
Replying to

Dobrá poznámka, vezmu si Vaši výtku k srdci.


PS: A Vy se pevtaulale za svůj příspěvek stydíte, že jste se nepodepsal?

Like

mmakovy
Jun 09

S předcházející zprávou úzce souvisí i tato: Zemřel herec Martin Hruška. Bylo mu teprve 56 let - Novinky

Zpráva byla vydána Včera 8. 6., 22:35

Ve druhé smyslové rovině zpráva říká, že jedno křídlo Globálního prediktoru končí s řízením v evropském (asi nejen v evropském) prostoru. A hádejte, které to je!

Like
mmakovy
Jun 11
Replying to
Like

mmakovy
Jun 08

Krátké zastavení nad srážkou vlaků v Pardubicích. Zkusím zrekapitulovat:

5. 6. před půlnocí se srazí 2 vlaky,

7. 6. se poprvé experti podívají do toho nejvíce poničeného spacího vagónu: Policie po tragické srážce vlaků vyslechla oba strojvůdce a prozkoumává zničený vagon - Novinky a hned je jim jasné, že ty vagóny na kolejích už dávno neměly co dělat. A proto:

8. 6. ráno vyjde zpráva, že: Počet obětí srážky vlaků zavinily konstrukční chyby. RegioJet vyřadí spací vozy - Deník.cz (denik.cz)


Co si z toho všeho vzít? Já to vidím tak, že nám opět věší na nos bulíky, protože to, že ty vagóny už dávno nevyhovují, museli ti experti dávno vědět, minimálně od té nehody v Rakousku, jak píší.


Takže, buď ty vagóny byly v provozu z důvodu…


Like
mmakovy
Jun 08
Replying to
Like

mmakovy
Jun 06

Nehoda vlaků v Pardubicích 2024 | Vše o srážce (seznamzpravy.cz) a všude samá jedenáctka:

Před půlnocí 5. června 2024 se v Pardubicích nedaleko zastávky Centrum čelně srazil expresní osobní vlak RegioJet s nákladním vlakem. Jedna z nejtragičtějších železničních nehod novodobé české historie si vyžádala čtyři mrtvé a téměř 30 zraněných, oba strojvedoucí nehodu přežili.

Nehoda se stala v místě nedávno rekonstruované trati. Škody dle Drážní inspekce přesáhnou 110 milionů korun.

Ve vlaku RegioJet z Prahy do Košic cestovalo asi 380 lidí.

Kvůli odstraňování následků nehody bude od čtvrtku 6. června 22 hodin do pátku 7. června 5 hodin zastaven provoz ...

Like
mmakovy
Jun 07
Replying to

Jedna malá srážka vlaků a ochromí cestování pomalu v celé Evropě.

Nehoda vlaků v Pardubicích: Na nádražích je zmatek (seznamzpravy.cz)

Co se jedné skupině může jevit jako chyba řízení, může být pro jinou skupinu, menší, cílem řízení.

Like
bottom of page