top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

TAJEMSTVÍ OVLÁDÁNÍ LIDSTVA Konstantin Pavlovič Petrov 6. TAJEMSTVÍ "OBŘÍZKY"

10. 07. 2024


6.  TAJEMSTVÍ „OBŘÍZKY“


„Moje smlouva na vašem těle bude smlouvou věčnou.“

(BIBLE)

 

Rozluštění mnohých velkých tajemství se skrývá ve „svatých“ knihách. Podívejme se tedy do Bible – do knih Starého a Nového zákona. V první Mojžíšově knize (Genesis) se píše o Abrahámovi (17. kapitola):


1.       (.) zjevil se mu Hospodin a řekl mu: „Já jsem všemohoucí Bůh, kráčej přede mnou a buď

bez hříchu.


2.     Uzavřu svoji smlouvu mezi mnou a tebou a rozmnožím tě.


4.     (.) budeš otcem mnohých národů.


6.     (.) I králové z tebe vzejdou.


7.     (.) budu bohem tvým a tvého potomstva.


8.  (.) tobě i tvému potomstvu dám (.) celou zem Kanaán do věčného

       vlastnictví;


9.     (.) Ale i ty moji smlouvu dodržuj, ty a tvé potomstvo ve všech pokoleních.


10.  (.) Nechť je obřezaný každý z vás, kdo je mužského pohlaví!


11.  Obřežete maso své předkožky, a to bude znakem smlouvy mezi mnou a

       vámi.


12. Osmý den od narození, nechť je obřezaný každý z mužského pohlaví

       z pokolení na pokolení (i otrok), jak narozený v domě, tak i ten, který byl

od cizince koupený za stříbro a který není tvým potomstvem.


13.  (.) Moje smlouva na vašem těle bude smlouvou věčnou.


14.  Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezat,

bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil smlouvu.“  


Co znamená tato smlouva z pohledu dnešního chápání? Jak víme, mozek se skládá ze dvou „hemisfér“ levé a pravé. Pravá hemisféra zodpovídá za obrazně-procesní myšlení a levá hemisféra za abstraktně-logické myšlení. Kromě toho má člověk vědomí a podvědomí. V podvědomí je uložena všechna geneticky přednastavená informace, ale i ta, kterou člověk přijímá po dobu života svými smysly. Podvědomí je jako sklad. Vědomí zpracovává jak informaci přicházející z jeho nitra, tak i informaci z vnějšku, které mu přinášejí jeho smysly (zrak, sluch, hmat, čich, chuť). Vědomí toto všechno zpracovává, přičemž vytahuje potřebné informace z podvědomí (ze skladu), a po zpracování ukládá výsledky nazpátek do podvědomí (do skladu).


Všechny tyto složky: pravá hemisféra, levá hemisféra, vědomí, podvědomí — nefungují náhodně, ale v určité posloupnosti. „Posloupnost“ činností se vědecky nazývá „algoritmus“. Tento algoritmus u člověka jen tak najednou nevznikne. Rozvíjí se na základě genetiky a také pod vlivem okolního prostředí. Rozvoj tohoto algoritmu probíhá podle předem daného genetického programu, který má každý člověk v sobě. To znamená, že v každé vývojové etapě by si měl každý člověk osvojit určité znalosti a zručnosti, aby tak naplnil potenciál přednastavený jeho genetikou. Pokud si v příslušné etapě neosvojí to, co mu umožňoval jeho genetický program, tak takový člověk může zůstat v něčem handicapovaný, protože se mu už později nemusí podařit osvojit si to, co měl udělat už dříve.


O tom je také přísloví: „Ohýbej mě mamko, dokud jsem já Janko. Až já budu Jano, neohneš mě, mamo!“ Ruská verze: „Co ses nenaučil jako Ivánek, jako Ivan Ivanovič se už nenaučíš!“). Typickým příkladem tohoto jevu jsou lidé typu „Mauglí“. Málokdo ví o tom, že pokud několikaměsíční dítě vyrůstá mezi zvířaty a bez kontaktu s člověkem (např. ve vlčí smečce jako Mauglí), a poté se jako osmiletý nebo desetiletý ocitne mezi lidmi, tak je prakticky nemožné naučit ho mluvit lidským jazykem. Takový člověk má ruce, nohy, hlavu, oči, uši, jazyk, ale neumí mluvit? A není možné ho to naučit! Proč? Protože genetický program dává člověku na naučení všech základních věcí vymezený čas, tj. i na zformování algoritmu zpracovávání informace přinášené smysly. A nejdůležitější je samotný začátek formování tohoto algoritmu, samotný začátek realizace genetického programu.


Narodil se člověk a začíná vnímat okolní svět: Zvuky, chuť mateřského mléka, sluneční záření. To všechno je přirozené, to všechno se v reálném životě vyskytuje. Algoritmus se začíná formovat správně a genetický program se přirozeně realizuje.


Ale najednou malému človíčkovi zasadí ránu do jednoho z nejcitlivějších míst. Velká bolest!!! Mozek tohoto malého človíčka je na nějakou dobu nucen „myslet“ jen na tuto bolest, zůstává v ní „zacyklený“ a přestává správně vnímat okolní svět, přestává realizovat genetický program správného formování algoritmu mozkové činnosti. To znamená, že obřízka osmý den od narození vede k deformaci algoritmu mozkové činnosti člověka. V terminologii KOB to znamená deformaci míry člověka.


Abychom si obrazně představili účinek tohoto mechanizmu „obřezání“, tak si představme zedníka, který staví cihlovou zeď. Na úplném začátku své práce se dopustil drobné chyby: Betonový základ udělal trochu křivě, nakloněný do jedné strany. Při kladení cihel na sebe se stěna čím dál více nakláněla, tento zmetek byl stále zjevnější a hrozilo, že se zeď zhroutí. Ale zatímco zeď se dá rozebrat a opravit, s člověkem se to udělat nedá.


Deformace algoritmu mozkové činnosti se následně odrazí i na genetice daného jedince a při reprodukci pokolení takto „obřezaných“ se genetická chyba jen prohlubuje, což vede k svéráznému „zhroucení zdi“. Statistiku takového „zhroucení“ u Židů uvádí C. Lambroso ve své práci „Genialita a šílenství“ (ruské vydání, F. Pavlenkov, Petrohrad, 1892), která svědčí o „nevysvětlitelné“ náchylnosti Židů k šílenství, několikanásobně převyšující tu samou „náchylnost“ u jiných „ras“ (dle vyjádření samotného Lambrose).


Lidé s takto deformovaným algoritmem mozkové činnosti se dají lépe řídit: Je možné obejít jejich vědomí a působit přímo na podvědomí. Lépe podléhají sugesci a jednoduše se jim dá lidově řečeno „vymýt“ mozek.


Pokud použijeme kybernetickou analogii, tak výsledkem takové operace, vykonávané během mnoha pokolení, vzniká dezintegrovaný biorobot[1], kterého je možné díky poškozené psychice bezstrukturně-dálkově řídit z jednoho centra, ovlivňujíce přímo jeho podvědomí (dezintegrovaný znamená přerozdělený mezi mnoho elementů).


Mohl být Bůh autorem takového „špatného vtipu“ jakým je „obřízka“, a odkázat to svému „vyvolenému“ národu? Samozřejmě že ne! Pokud se ovšem podíváme do libovolného pravoslavného církevního kalendáře, najdeme tam množství svátků, výročí a památných datumů. Mezi tím celým množstvím svátků, církev vyčleňuje několik „Velkých svátků“. Mezi takové „Velké svátky“ patří i „Obřezání pána“, jehož slavení připadá na 14. ledna (dříve 1. ledna), tj. přesně 8 dní po svátku narození Krista, které pravoslavní oslavují 7. ledna. Nad podstatou „Pánovy obřízky“ se mnozí věřící vůbec nezamýšlejí. Nezamýšlejí se nad tím, co je potřeba „Pánu Bohu“ „obřezat“ a proč. Ale i ti, kteří vědí, co Pánovi „obřezali“, neví, proč se to dělá u všech Židů. To je tedy svátek!


„Evangelium“ podle Tomáše, apokryf z rukopisů Nag-Hammádí (jako většina apokryfů před lidmi skrytý) vztahovaný ke gnosticismu, mluví o otázce, kterou dali učedníci Kristovi: ‹‹58. Jeho učedníci mu řekli: Je obřízka užitečná, nebo ne? On jim odpověděl: Pokud by byla užitečná, Otec by je přiváděl z matčina lůna už obřezané. Ale pravá obřízka ducha přináší velký užitek››. (Citováno z knihy „Apokryfy starověkých křesťanů“, Moskva „Mysl“, 1989, str. 256.) Tato odpověď je jasná, nemá tedy smysl ji ani komentovat.


Lidé, kteří jsou obeznámeni s východním učením o čakrách (energoinformačních centrech lidského organismu) tvrdí, že se čakry aktivují v určité posloupnosti během prvních dvou týdnů od narození dítěte. Obřízka  osmý den, podle jejich tvrzení, narušuje aktivaci srdeční a vyšších čaker, které zodpovídají (podle těchto východních učení) za lásku a vyšší duchovní a intelektuální činnost.


Obřízka v pozdějším věku, jak je zvykem u muslimů v islámu, také narušuje informační pozadí mozkové činnosti, protože část jeho multifunkčních zón je zaneprázdněna zpracováváním informací přicházejících z neustále odhalené (což je nepřirozené) hlavičky penisu: tj. rozum je neustále přehlušován sexuálně-instinktivní informací. Mimochodem, v Koránu nikde nenajdeme doporučení „obřezávat mužům předkožku“. Spíše naopak, v Koránu jsou verše, které se dají chápat jako nevhodnost dělat „obřízku“.


Například v kapitole 4:

‹‹117.. Oni (místo Boha) volají jen satana, odpadlíka. 118. ale jeho Bůh proklel. A (satan) řekl Mu: „Zmocním se svého podílu Tvých otroků a svedu je z cesty, probudím v nich vášně a přikážu jim, aby odřezávali dobytku uši. Přikážu jim, nechť hyzdí boží stvoření. Ten, kdo si za ochránce bere satana místo Boha, ten utrpí zjevnou ztrátu!“›› (překlad podle Kračkovského). I zde je zbytečný komentář.


Otázka tedy zní: Kdo a proč to vymyslel, a následně zrealizoval v praxi? Bylo to uděláno podle plánu staroegyptského žrečstva, které potřebovalo specifickou armádu biorobotů, lehce podléhajících sugesci, aby mohlo zrealizovat svůj plán zřízení světové nadvlády nad celým Světem.


Biorobot neumí jednat samostatně, on potřebuje program. A takový program byl „obřezanému“ kmeni poskytnut během sinajského pochodu pod vedením „průvodce“ Mojžíše. Je velmi pravděpodobné, že pravý Mojžíš byl zlikvidován, a falešný Mojžíš vodil 40 let nešťastné lidi po poušti! Ale proč? V drsných podmínkách pouště staří lidé rychleji umírali (horko, žízeň a jiné problémy), a ti, kteří se rodili, už vyprávění dědečků a babiček neslyšeli. Takovým způsobem se přetrhalo spojení mezi pokoleními, objevili se „Ivanové, kteří zapomněli na svůj původ“. Nepracovali, živili se manou, kterou tam zdarma pro ně po nocích vozili na příkaz žreců na dopředu dohodnutá místa. A jen jediný z nich — „průvodce“ falešný Mojžíš — věděl, kam je potřeba jít, aby se dostali k další dávce „many nebeské“.


A čemu se všichni tito lidé celých 40 roků na poušti věnovali? Přes den pochodovali po poušti a večer s nimi jejich „průvodce“ procvičoval bojovou a politickou přípravu. A co je učil? Přečtěme si to přímo z „Nejsvětější knihy všech dob a národů“ — z Bible.


Kniha Deuteronomium:


4, 1     A nyní, Izraeli, poslouchej přikázání a zákony, které tě [dnes] naučím konat, abyste žili [a množili se] a dosáhli vlastnictví země, Kterou vám Hospodin, Bůh vašich otců dá [do vlastnictví].


23, 19  Nedávej na úrok svému bratru (jinému Židovi) ani stříbro, ani obilí, ani nic jiného, co je možné dávat na úrok.


23, 20 Cizinci (tj. nežidovi) dávej na úrok, ale svému bratru na úrok nedávej, aby tě Hospodin, Bůh tvůj (tj. ďábel, pokud se podíváme skrz svědomí) požehnal ve všem, co dělají tvé ruce na zemi, do které jdeš, abys ji ovládl.


15, 6   A budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si půjčovat nebudeš, a budeš panovat nad mnohými národy, ale oni nad tebou panovat nebudou.


Kniha proroka Izajáše:


60, 10  Tehdy synové cizinců budou stavět tvé zdi a jejich králové ti budou sloužit.


60,  11   A tvé brány budou otevřené, nebudou se zavírat ve dne ani v noci, aby ti bylo přinášeno bohatství národů a přiváděni jejich králové.


60, 12 Neboť národy a království, které ti nebudou chtít sloužit, zahynou, takové národy budou úplně vyhubeny.


To je program, který byl instalován do dlouhodobé paměti dezintegrovaného biorobota, který poté, co byl rozptýlen mezi ostatní národy, plní tento program už několik staletí. Tj. během sinajského pochodu byla vytvořena speciální armáda, která nebyla vyzbrojena luky a šípy ani kopím či meči, ale byla vyzbrojena informační zbraní — doktrínou zotročení zemí a národů pomocí lichvy a dalších podvodných prostředků. A toto vojsko postupně rozptýlili po celém světě.


Rabíni, to jsou „pastýři“, kteří pod „bičem judaismu“ pasou tato vojska, tohoto kolektivního biorobota obsahujícího program získání světové nadvlády. Ale ani „pastýři“ nejsou svobodní, i oni mají svého pána. Pokud se podíváme do „Svaté knihy“, tak zjistíme, že existuje 12 kmenů (rodů) Izraele. Všechny jsou si rovny, ale jeden z nich je rovnější: Levité. A kdo jsou Levité? Je to starověké žrečstvo, které se při útěku Židů z Egypta potichu a nenápadně ukrylo v Léviho kmeni, a stali se z nich Levité. Podrobně si o tom můžeme přečíst v práci „Sinajský pochod“, která je součástí příloh ve druhém dílu. A právě oni mají přístup k „nejposvátnější tajemstvím“ staroegyptského žrečstva, a právě oni jsou vykladači „svatých písem“. O tom, že je to opravdu tak, svědčí objev současných vědců: „Skupina výzkumníků z Izraele, Kanady, Velké Británie a USA zveřejnila výsledky svého rozsáhlého výzkumu v časopisu „Nature“. Po prostudování dědičného materiálu rabínů v komunitách Židů-aškenazy (centrální a východní Evropa) a sefardů (jižní Evropa) dospěli k závěru, že všichni rabíni (dokonce i z dávno rozdělených komunit) skutečně pocházejí z jednoho předka po mužské linii. Genetický rozdíl mezi rabíny a jejich věřícími byl o mnoho větší, než mezi rabíny ze dvou vzdálených diaspor“ (noviny „Novyj Peterburg“, 1997).


Historická fakta dokazují, že staroegyptskému žrečstvu se podařilo úspěšně zrealizovat výše popsané plány, transformovat se do Léviho kmene a během mnoha staletí zformovat celý systém nadstátního řízení zemí a národů na planetě Zemi, který v KOB dostal název Globální nadžidovský prediktor (obr. 6-1).
V systému řízení je vše hierarchické: Nahoře jsou současní Levité, tvořící okultní světovou vládu; níže je rabinát představující ideologické řízení; ještě níže se nachází samotné židovstvo jako periferie a slepý nástroj v rukou svých pánů. Zobrazené schéma je sestaveno z mnoha zdrojů, včetně tajných dokumentárních filmů KGB, které byly zpřístupněny po roce 1991. Kvůli rozšíření sociální základny se u nich etnický původ určuje na základě mateřské linie. V tomto smyslu úspěšně funguje i takzvaný „institut židovských manželek“. Pokud má ruský muž za manželku židovku, tak se děti z takového manželství považují za Židy, i se všemi z toho vyplývajícími následky. Příklady i se závěry si každý čtenář může uvést sám ze své životní zkušenosti. Jako názorný příklad uvedeme, že kníže Vladimír (s přezdívkou „Rudé Sluníčko“) byl nemanželským synem knížete Svjatoslava a židovky Malky. Takže Vladimírova iniciativa křtění Rusi židokřesťanstvím se současnou likvidací ruského národního žrečstva se nezrodila jen tak z ničeho. K čemu to na Rusi vedlo, o tom svědčí historie naší Vlasti plná vzájemných bojů, rozporů, válek a utrpení lidu. A takzvaná „židovská otázka“, podobně jako Damoklův meč, neustále visí nad každou pokornou hlavou.


Přitom vždy, když tento nástroj (židovstvo) přestane náležitě plnit svoji úlohu, nebo ji plní příliš okatě, odkrývajíc tajnou podstatu probíhajících událostí, tak se tohoto nástroje zbavují: zejména umělým rozdmýcháváním antisemitismu a organizací židovských pogromů. Nepotřební, špatně fungující bioroboti jsou tak likvidováni „rozhněvaným“ davem (ve skutečnosti uměle rozhněvaným). Globálnímu prediktoru-parazitu (GP) jich není líto, má totiž svoji technologii kultivace nových biorobotů, kteří budou plnit zadané úkoly lépe než jejich předchůdci.


Koncem 19. století GP pochopil, že rozvoj technokratické kultury přivede řízení lidstva na základě biblické kultury ke svému konci. GP začal hledat řešení tohoto problému (o čemž si podrobněji řekneme později). U GP tak vyvstala otázka: „Co dělat s existující mafií — židovstvem?“. Tato otázka přivedla GP ke dvěma tendencím jejího řešení:


1.      Proměnit židovstvo z mafie v národ.

2.      Zachovat židovstvo jako mafii. Tj. ponechat jej „vyvoleným národem“.


Proto vůbec ne náhodou se v tomto období objevuje na scéně Theodor Herzl (zakladatel sionismu). Je potřeba dodat, že napomáháním vzniku Izraelského státu v Palestině a vytvořením Židovské autonomní oblasti v SSSR se J. V. Stalin snažil o realizaci první tendence, čímž mařil plány těch, kteří realizovali tu druhou. Právě proto ho „oni“ (GP a jeho výkonná periferie židovstvo) mají za zločince, ačkoli rozumní Židé, zamýšlející se nad osudem židovstva, by mu měli postavit pomník.


Bojem dvou tendencí řešení „židovské otázky“ na globální úrovni je možné vysvětlit všechny tragické události v Izraeli, ke kterým došlo v posledních letech. Ta část GP, která si myslí, že židovstvo by se mělo stát národem a žít ve své historické vlasti (sionisté), zve Židy do Izraele, aby se tam přistěhovali a pracovali. Ta část GP, která si myslí, že židovstvo by mělo zůstat rozptýleno ve světě a nemělo by se vracet do Izraele, tak ta část GP páchá rukama Jásira Arafata a jeho následovníků teroristické akty proti Židům, čímž zastrašuje všechny, kteří by se chtěli přestěhovat do Izraele.


Soudě podle všeho, tak periferie GP, která je vštěpena do těla ruského lidu, si neplní řádně svůj úkol, proto ji chystají na další „obřezání“. Právě z toho důvodu se „demokratická“ média tak snaží rozdmýchat v ruském národu zvířecí „antisemitismus“. Pochopí to však židovská periferie, přestane být biorobotem a začne pracovat na jiném programu, na programu záchrany Ruska (a tím i sebe) nebo bude bez duše pokračovat na jejím „shora“ zadaném kurzu? Tzv. „židovská otázka“ může být správně zanalyzována a přezkoumána jen pomocí pojmového Aparátu DVTŘ a po analýze globální historie lidstva. Přesně tak je to uděláno v KOB.


Podívejte se, jak se zajímavě buduje „mauzoleum“ z judaismu a pseudokřesťanství (obr. 6-2). Přitom obě učení jsou vyložena v té samé „svaté knize“ — v Bibli. Pro Židy je určen Starý zákon. Vždyť židovská Tóra je složena z těch samých pěti knih Mojžíšových, ze kterých je složen i Starý zákon. A pro křesťany je určen Nový zákon. Židům se vštěpuje, že jsou „Bohem vyvolení“ a mají panovat nad ostatními (tj. řídit je). A křesťanům se vštěpuje, že na Zemi je třeba nést si svůj kříž, pokorně trpět, vždy nastavovat i druhou tvář (pokud vás udeřili do jedné), a štěstí čekat až v nebi. A jen to, pokud se jako „sluhové boží“ budou správně chovat, poslouchat své pány a vrchnost (apoštol Pavel praví: „Každá vláda je od Boha!“), tak potom po smrti dostanou svoji odměnu v nebi. Jak se vám to líbí? Chytře vymyšlené, že?Obr. 6-2


Proto my, všechny národy Ruska, musíme přestat hrát „jejich“ hry. „Židovská otázka“ je pro nás kamenem na okraji cesty. My máme svůj vlastní plán organizace společnosti. Kráčíme k němu přímou cestou, nedotýkajíc se „kamenů na okrajích cest“.


Komentář ke kapitole 6: TAJEMSTVÍ OBŘÍZKY


    Komentář k této kapitole začnu kontrolní otázkou: „Přemýšleli jste někdy o tom, proč se Ježíš narodil právě 24. prosince?“


    Podíváme-li se na Historii Vánoc na Wikipedii, dočteme se kromě jiného, že:


    „…V předkřesťanské Evropě a v prvních staletích křesťanství byly běžné zimní oslavy spojené zejména se zimním slunovratem. Tento svátek byl nejpopulárnějším svátkem roku u mnoha evropských pohanských kultur. Důvody zahrnovaly skutečnost, že v zimě bylo třeba udělat jen málo zemědělských prací, i pastevci zahnali stáda z pastvin a ustájili je ve chlévech. Také to byl čas očekávání období lepšího počasí, které se s jarem přiblížilo.[4] Mnoho pozdějších a moderních vánočních zvyků bylo přímo ovlivněno pohanskými svátky a tradicemi, včetně římských Saturnálií, Nového roku a svátku Díkuvzdání. Z pohanských tradic vychází dekorace, světla, obdarovávání, i různé tradiční pokrmy.[5]


    Paganská (čti pohanská, čili Vikingové) Skandinávie slaví v tomto období Yule, svátek zimního slunovratu, slavený 21. – 22. prosince, jehož oslavy trvají až do ledna.[6] Severní Evropa byla christianizována jako poslední část kontinentu a pohanské tradice měly velký vliv na Vánoce. Příkladem takové tradice je slovanský zimní svátek Koleda (také Kračun, Hody),[7] který byl začleněn do Vánoc jako vánoční zvyk koledy. Ve Skandinávii je stále ještě slovo Yule synonymem pro Vánoce.[8] Toto použití bylo poprvé zaznamenáno v roce 900 n. l. …“


    Tak tedy jak předkřesťanská Evropa, tak i pohanská Skandinávie slavily svátek slunovratu. Jenže jak je správně v úryvku uvedeno, slunovrat je 21. – 22. prosince, a ne 24. prosince, kdy se údajně narodil Ježíš.


    Ve výše uvedeném úryvku je ještě jedna zajímavost – dlouho jsem pátral, proč se v Rusku vánočnímu stromečku říká jolka. Za mého mládí se jolka se říkalo i školní vánoční besídce. Tak už víte – Yule psáno i Jule, čili jolka, jsou svátky zimního slunovratu, které Rusům přesunuli až na 1. leden. Ale vraťme se k tomu narození Ježíše, proč se narodil zrovna 24. prosince a ne třeba 21. nebo 22., když by to na svátky slunovratu lépe pasovalo.


    A zkoušeli jste Vánoce, čili narození Ježíše, napasovat na jeho údajnou obřízku? Židé mají za povinnost dělat novorozencům obřízku vždy 8. den po narození, to nám moc hezky vysvětlil generál Petrov výše, i jaké důsledky to má pro vývoj člověka. Tak už Vám to došlo? 24. prosinec + 8 = 1. leden a 1. leden, to je přeci Nový rok a ten se slaví na celém světě.


Noc ze Silvestra na Nový rok slaví celý svět bez rozdílu náboženství a není důležité, že neví, že vlastně slaví obřízku, ale je důležité, že napájí její egregor. Ano, dovoluji si tvrdit, že datum narození Ježíše byl zvolen tak, aby celý svět slavil a tím i napájel a krmil egregor obřízky. Někdo může namítnout, že v západním světě se slaví narození Ježíše až 25. prosince, ale pokud počítáte i tento den, tedy 25., tak Vám to v počtech vyjde stejně.


    Ve zmíněném článku výše se také dočteme, že: „Zajímavostí je, že v tomto období, tedy v prosinci, se slaví i židovská chanuka, velmi významný židovský tradiční svátek, od něhož jsou odvozeny i některé vánoční zvyky.“ Jak jsem se v článku dočetl, chanuka se slaví 8 dní, takže jsme zase zpátky u oslav obřízky.


    Tolik asi k obřízce a našim Vánocům a pojďme opět do nadžidovského řízení, jak se tomu také někdy říká. Začnu citací generále Petrova, uvedenou výše. Přečtěte si jí ještě jednou a popřemýšlejte. Komu už tato souvislost došla při prvním čtení, může s klidem přeskočit, je na správné cestě. Napovím – 2 tendence = 2 křídla:


Koncem 19. století GP pochopil, že rozvoj technokratické kultury přivede řízení lidstva na základě biblické kultury ke svému konci. GP začal hledat řešení tohoto problému (o čemž si podrobněji řekneme později). U GP tak vyvstala otázka: „Co dělat s existující mafií — židovstvem?“. Tato otázka přivedla GP ke dvěma tendencím jejího řešení:


1.    Proměnit židovstvo z mafie v národ.

2.      Zachovat židovstvo jako mafii. Tj. ponechat jej „vyvoleným národem“.


 Proto vůbec ne náhodou se v tomto období objevuje na scéně Theodor Herzl (zakladatel sionismu). Je potřeba dodat, že napomáháním vzniku Izraelského státu v Palestině a vytvořením Židovské autonomní oblasti v SSSR se J. V. Stalin snažil o realizaci první tendence, čímž mařil plány těch, kteří realizovali tu druhou. Právě proto ho „oni“ (GP a jeho výkonná periferie židovstvo) mají za zločince, ačkoli rozumní Židé, zamýšlející se nad osudem židovstva, by mu měli postavit pomník.


    Bojem dvou tendencí řešení „židovské otázky“ na globální úrovni je možné vysvětlit všechny tragické události v Izraeli, ke kterým došlo v posledních letech. Ta část GP, která si myslí, že židovstvo by se mělo stát národem a žít ve své historické vlasti (sionisté), zve Židy do Izraele, aby se tam přistěhovali a pracovali. Ta část GP, která si myslí, že židovstvo by mělo zůstat rozptýleno ve světě a nemělo by se vracet do Izraele, tak ta část GP páchá rukama Jásira Arafata a jeho následovníků teroristické akty proti Židům, čímž zastrašuje všechny, kteří by se chtěli přestěhovat do Izraele.


Soudě podle všeho, tak periferie GP, která je vštěpena do těla ruského lidu, si neplní řádně svůj úkol, proto ji chystají na další „obřezání“. Právě z toho důvodu se „demokratická“ média tak snaží rozdmýchat v ruském národu zvířecí „antisemitismus“. Pochopí to však židovská periferie, přestane být biorobotem a začne pracovat na jiném programu, na programu záchrany Ruska (a tím i sebe) nebo bude bez duše pokračovat na jejím „shora“ zadaném kurzu? Tzv. „židovská otázka“ může být správně zanalyzována a přezkoumána jen pomocí pojmového Aparátu DVTŘ a po analýze globální historie lidstva. Přesně tak je to uděláno v KOB.“ Konec citace.


    Tak já myslím, že už snad pochopil každý, forhend - bekhend, „dobro“ a zlo, jin a jang, Euro-Asijské křídlo a Atlantické křídlo, rudí proti bílým, Rudá armáda proti Bělogvardějcům, evoluční metoda proti metodě revoluční, mnohoregionální  blok proti meziregionálnímu konglomerátu, Rusko proti USA. Lenin a Stalin za rudé, Trocký a Arafat za bílé, stále se to v historii opakuje. Ještě zajímavost k Arafatovi: „Dne 4. listopadu 2004 se v agenturách objevily zprávy o tom, že Arafat zemřel, ale francouzští lékaři později zprávy dementovali. Arafat se nacházel ve stavu klinické smrti a hlubokém kómatu 4. stupně a tělesné funkce byly udržovány při životě jen lékařskými přístroji. Zemřel v časných ranních hodinách 11. listopadu 2004.“ Tedy 7 dní čekali, aby stylově a s podpisem dvou jedenáctek oznámili smrt Jásira Arafata, troufám si tvrdit, že jako snahu o uklidnění situace na palestinsko-izraelském území.


    Generál Petrov popsal celý proces boje dvou tendencí naprosto perfektně, jen v té době nevěděl, anebo věděl, ale nesměl napsat, že za každou tendencí stojí jedno křídlo GP. Přátelé, studenti, toto zjištění je alfou a omegou celého chápání jak globálních procesů, tak i procesů domácích jak v Rusku, tak samozřejmě i v České republice a na Slovensku. Vždy záleží na tom, které křídlo má v ten určitý okamžik více síly, respektive, za kterou kliku kope ten který její hráč, protože každý tam navrchu za někoho kope, jinak by se tam ani nedostal.


    To samé máme i na televizní obrazovce nebo v jiných masmédiích, vždy je ten dotyčný členem nějakého mužstva.


    Připomenu, jak se k tématu v minulosti vyjadřovat V. V. Pjakin:


Otázka – Odpověď z 25. července 2016

    Ohledně Clintonové je tu také jeden zajímavý okamžik. Podívejte. Mluvili jsme o tom, že Clintonovou zadržovali globalisté. Byl to Sanders a pro každý případ Biden. Podívejte se však na tu situaci, ke které došlo. Dnes byl zahájen demokratický sjezd. A před ním byly na Wikileaks zveřejněny informace o tom, jakými manipulacemi bylo dosahováno výsledků v primárních volbách. Jak se ty volby falšovaly, aby se jediným kandidátem za demokratickou stranu nestal zástupce globální elity Sanders, ale zástupkyně státní elity Clintonová. Je třeba si uvědomovat jednoduchou věc. Zlom mezi státní a globální elitou neprobíhá tak, že by jedni byli demokraté a druzí republikáni. Zlom probíhá uvnitř stran, kde jsou zastoupeni jedni i druzí.


Otázka – Odpověď z 1. srpna 2016

    Proč si lidé myslí, že když je někdo představitelem nějaké té elity, tak to musí vykřikovat na každém rohu? Že se bude bít v prsa: „Já patřím mezi ty a ty!” A že řídící procesy běží jen tak samy o sobě?! Je třeba zmínit jednu jednoduchou věc. Proč je dělat předpovědi tak nevděčnou záležitostí? Problém je v tom, že jakákoliv vyřčená prognóza poskytuje informace o možném pravděpodobném vývoji událostí, který každá skupina v souladu se svými zájmy začne korigovat, aby odvrátila jeho negativní dopad. Takže oč tu jde? Rozštěpení politické elity USA neprobíhá po linii demokraté, republikáni, ale po linii státní a globální elita. Zástupci obou těchto elit jsou jak mezi demokraty, tak i mezi republikány. A skutečnost, že globalisté teď kandidují za republikány a státní elita zase za demokraty, vznikla jenom na základě konkrétní kádrové situace. Globalisté však musí být připraveni na oba možné výsledky, a proto jsou také zastoupeni v obou těchto stranách.


Otázka – Odpověď z 10. října 2016

    Tak především je třeba si uvědomovat, že to rozštěpení americké elity neodpovídá jejich rozdělení na republikány a demokraty, jak nás pořád přesvědčovali. Teď už si všichni uvědomují, že jak demokraté, tak republikáni jsou mezi sebou rozštěpeni na ty, kteří vidí budoucnost USA z Trumpových pozic a na ty, kteří vidí budoucnost USA z pozic klanu, který zastupuje Hillary Clintonová.


Otázka – Odpověď z 24. července 2017

    Problém není v přívalu agrese demokratů nebo republikánů. Vše je daleko závažnější. Je tam státní elita, na rozdíl od Ruska tam existuje, a globální elita. Obě tyto elity se účastní nadnárodního řízení, až na to, že jedni na úrovni globální politiky a druzí na úrovni vnější politiky, protože nemají ani ponětí o té globální. A ten boj probíhá mezi globální a státní elitou. Zástupci globální elity jsou jak u demokratů, tak i u republikánů a se státní elitou je to stejné, je zastoupena jak u demokratů, tak i u republikánů.


    Podle V. V. Pjakina jsou politické síly v USA rozděleny na globalisty a na státní elitu. Zde si všimněte, to je perla: „A skutečnost, že globalisté teď kandidují za republikány a státní elita zase za demokraty, vznikla jenom na základě konkrétní kádrové situace. Globalisté však musí být připraveni na oba možné výsledky, a proto jsou také zastoupeni v obou těchto stranách.“ Kdo se v tom vyzná, ať zvedne ruku, ale mně to smysl nedává.


    Na druhou stranu, V. V. Pjakin již několikrát správně popsal způsob práce (způsob řízení) ze strany GP, např. zde:


Otázka – Odpověď z 25. června2018

    „A co se týká nacionálního socialismu a internacionálního socialismu, tak je to všechno velice jednoduché. Je nutné porozumět jednoduché věci. Dlouhou dobu se nás pokoušeli ohlupovat různými povídačkami o tom, že mezi sebou bojují jacísi Rothschildové a Rockefellerové. Ve skutečnosti to tak vůbec není. Ta věc se má tak, že globální prediktor má dvě křídla: Atlantické a Euroasijské, tedy sever a jih, rudé a bílé. Už jsem o tom mluvil nejednou. Tyto názvy pocházejí z Egypta, proto ti bílí a rudí, sever a jih. A v současné konfiguraci jsou to Euroatlantisté a Euroasijci, kteří spolu soutěží v tvůrčím konkurzu, jak co nejlepším způsobem řídit svět s ohledem na dosahování svých cílů.


    (Poznámka MM: Ta podtržená věta měla správně znít: „Ta věc se má tak, že globální prediktor má dvě křídla: Atlantické a Euroasijské, tedy jih a sever, bílé a rudé. Už jsem o tom mluvil nejednou. Tyto názvy pocházejí z Egypta, proto ti bílí a rudí, jih a sever.“ Bílí pocházejí z Théb na jihu Egypta a bílou vlajku mají podle bílých vod Nilu. Červení pocházejí z Memphisu ze severu Egypta a červená barva má být podle v těch místech červených (jílem zkalených) vod Nilu.)


    No a ti si právě vytyčili úkol přeformátovat svět. Jaké ztráty to bude znamenat pro národy, jim v podstatě žádné starosti nedělá. Navíc už tehdy předpokládali nutnost snížení počtu obyvatelstva. To zde bere začátek malthusiánství pojednávající o předpokládaném růstu populace a nutnosti jejího snižování. A jaký model pro budoucí řízení společnosti bude vybrán, se řeší na základě tohoto tvůrčího konkurzu. Oni řídí svět za průběžné realizace svého tvůrčího konkurzu.“


    Z výše uvedeného je zřejmé, že V. V. Pjakin velmi dobře ví, jak GP pracuje, avšak v jeho „analýzách“ (v uvozovkách proto, protože se nejedná o analýzy, ale v současné době už jen o propagandu) došlo z určitého, nám neznámého důvodu, (možná někdo využil té jeho autonehody), k určité záměně pojmů. Přestal používat pojmy Euro-Asijské křídlo GP a Atlantické křídlo GP a namísto nich, obě tyto kategorie schoval pod pojem globalisté a k tomuto pojmu si přimyslel pojem státní elita USA.


    Ve skutečnosti je moc v USA, ostatně tak jako ve všechno důležitých státech Světa rozdělena mezi kádry Euro-Asijského a Atlantického křídla GP. Žádná jiná trochu jen významnější složka řízení v USA neexistuje, stejně tak jako třeba v Rusku nebo u nás v České republice.


    Výše jsem se věnoval způsobu řízení ze strany GP a nyní se podíváme na další aspekty řízení a na příkladech si ukážeme, jak to funguje třeba v kolébce KOB. Začnu tím, že zopakuji, že:


    Globální prediktor při cestě za svým cílem nabízí lidem vždy dvě cesty - rudé křídlo nabízí spíše evoluční řešení a bílé křídlo spíše revoluční řešení, přičemž obě jeho křídla jdou za svým cílem současně. Více zde.


    A jak jsme si už řekli, ani jedna cesta není úplně správná, nicméně cesta předkládaná Euro-Asijským křídlem GP, tedy křídlem červeným (rudým), bývá ta méně krvavá, i když na druhou stranu, pod vpád německých vojsk do Sovětského svazu dne  22. června 1941 se GP podepsal svým plným jménem.

 

    Má se za to, a také to tak podle mne bylo, že KOB byla sepsána v Petrohradu, respektive v té době se ještě toto druhé hlavní město Ruska jmenovalo Leningrad. Proč zrovna tam? Inu protože Petrohrad/Leningrad je městem GP, konkrétně jeho Euro-Asijského křídla již nejméně od doby Petra I.


     Město Petrohrad prodělalo ohromný rozmach v době Petra I., když GP potřeboval zrušit Švédy (Vikingy), aby se mu nepletli do řízení globálních procesů a poté na začátku 19. století, když GP potřeboval vyřadit Francii jako globálního hráče. V obou případech bylo potřeba Rusko vyzbrojit, pozvednout jeho hospodářskou úroveň a také dát za to Rusku nějakou odměnu a tou odměnou byl právě v té době nevídaný rozvoj města. Když jsem se před pár lety procházel Petrohradem, a přitom studoval data postavení významných staveb, mnohé z nich byly postaveny, anebo jejich stavba byla alespoň započata, v letech 1800 až 1815.


    Určitě se Vám zdá mé tvrzení, že Petrohrad je městem Euro-Asijského křídla GP (tedy červených či rudých, jak chcete) odvážné, ale kde jinde než u sebe doma měli rudí dělat socialistickou revoluci? A navíc, pamatujete si, odkud přijel Lenin dělat revoluci? Ano, bylo to ze Švýcarska, a proto také rudí přejmenovali později město na Leningrad. Dnes se sice vrátili k původnímu názvu města, ale po Leninovi zůstala pojmenována Leningradská oblast.


    Další indicií pro výše uvedené tvrzení může být například blokáda Leningradu, která trvala dlouhých 872 dní a vyžádala si na sovětské straně cca milion životů. Zde na české verzi wikipedie jsou ty počty podstatně vyšší, ale podle mne odkaz na amerického historika není seriózní, protože na stránce Skupiny armád Sever se dočteme, že:


    „Skupina armád Sever byla znovu vytvořena 20. června 1941 v severním Polsku na začátku tažení proti Sovětskému svazu  přejmenováním Skupiny armád C. V rámci operace Barbarossa postupovala skrze Pobaltské státy s cílem dobýt Leningrad. Po změně priorit vrchního velení na podzim 1941 Leningrad pouze oblehla a až do ledna 1944, kdy byl Leningrad osvobozen, vedla defenzivní boje v podstatě na neměnné linii. V první polovině roku 1944 byla zatlačena zpět do Pobaltí a posléze do Kuronska, kde byla během zimy v roce 1944/1945 v důsledku chybné Hitlerovy vojenské strategie obklíčena. Dne 25. ledna 1945 byla přejmenována na Skupinu armád Kuronsko.“


    Pokud si dobře všimnete mnou zvýrazněného textu a pokud je text pravdivý, od podzimu 1941 německé vrchní velení dobití Leningradu v podstatě odpískalo. Tím nechci nijak snižovat hrdinství obránců Leningradu, jen jsem chtěl tímto textem potvrdit výjimečnost Leningradu jako města GP, konkrétně jeho Euro-Asijského křídla.


    V Rusku má každý region na SPZ své číslo a Leningradská oblast má číslo 47 a 147. 4 + 7 = 11 = podpis jednoho křídla GP. 


    Na druhou stranu, město (ve kterém žiji), Jekatěrinburg a Sverdlovská oblast, má čísla 66, 96 a 196 a počítá se, že brzy přijde číslo 666. Ačkoliv součet čísel nedá 11, považuji naše město také za město GP, ale jeho Atlantického křídla, tedy bílých. A opět se naskýtá otázka proč? Město Jekatěrinburg se nechvalně proslavilo popravou carské rodiny (dnes na tom místě stojí Chrám Všech svatých na krvi), a kde jinde by měla proběhnout poprava bez problémů nežli tam, kde to ovládám. A že město Jekatěrinburg již v době popravy ovládali bílí, svědčí skutečnost, že se klenoty carevny nachází u britské královské rodiny. Jak víme, britská královská rodina je vývěskou Atlantického křídla GP. Také ještě nejsou úplně zapomenuty silné separatistické tendence, kdy se Jekatěrinburg měl stát hlavním městem samostatné Uralské republiky.


    V Jekatěrinburgu rovněž máme Jelcinovo centrum a hned vedle stojící památník Borise Jelcina, přičemž o pár stovek metrů dál stojí výšková budova, pojmenovaná po Vladimíru Vysockém, který se jako nikdo jiný zasloužil o rozmach alkoholismu a narkomanie ruských lidí a o jejich touhu žít jako na Západě. Drogově závislý alkoholik umřel ve svých 42 letech.


    V Jekatěrinburgu také najdeme na Michajlovském hřbitově Pomník československým legionářům, kteří položili své životy na straně bílých v bojích proti rudým. V listopadu 2017 uctil památku Československých legionářů prezident Miloš Zeman.


    Dalším aspektem, proč považuji náš Jekatěrinburg a Sverdlovskou oblast za baštu bílých je ten, že nikde jinde v Rusku není tolik zbrojního průmyslu, jako v naší oblasti a když si připomeneme, že krédem bílého křídla jsou revoluční (tedy silová) řešení, je logické, že si bílé křídlo své zdroje hlídá.


    V Rusku také existuje region, který má číslo 22, tedy region GP a uhodnete, přátelé, který to je? Není to nic těžkého, jedná se o Altajský kraj s hlavním městem Barnaul, přičemž zde také najdeme odpověď na otázku, proč po smrti Vladimíra Michajloviče Zaznobina vznikly určité rozpory mezi propagátory KOB z Barnaulu a Petrohradu.


    Proč je právě Altajský kraj nositelem čísla 22? To totiž v 19. století hledal GP alternativní místo pro život a velice chytrý člověk, Němec Alexander von Humboldt, mu doporučil Horskou Altaj. Horská Altaj je přírodně panensky netknutá a její rozloha je 2x až 3x větší (pokud připočteme i Altaj v sousedních státech), než Česká republika. Její hlavní devízou pro GP je, že tam lze spíše přečkat nějakou světovou katastrofu, např. světovou potopu, třeba kdyby Země udělala kotrmelec, nežli v Alpách. Proto také byla v roce 1991 od Altajského kraje oddělena jako samostatná správní jednotka Altajská republika, která má necelých čtvrt milionu obyvatel, jako alternativní místo pro život lidí (zástupců) GP a Altajský kraj byl určen jako region, zdrojově vyživující Altajskou republiku. Proč má Republika Altaj číslo 4 jsem zatím nerozklíčoval, možná METS? Nevím.


    Pokud člověk jen trochu cestuje po Rusku a zavítá do Altajského kraje, na první pohled pozná, že je to kraj privilegovaný a ostatními ruskými regiony dotovaný.     


    A to nemluvím jen o kvalitě silnic a dálnic, hlavní město Barnaul je jedno z nejvýstavnějších, a hlavně z nejčistších a nejklidnějších hlavních měst Ruské federace. I když jsem několikrát projížděl Barnaulem v podvečerní špičce, žádné zácpy, tak jako třeba v Petrohradu nebo i u nás v Jekatěrinburgu jsem tam nezažil.


    Na Altajském kraji je také zajímavé to, že na rozdíl od zbytku Ruska (minimálně po Bajkal) tam byly jednotné ceny propanu. Pokud projíždíte Ruskem, stojí propan od nějakých 17 rublů až klidně po 28 – 29 rublů za litr. V Altajském kraji, když jsem tam byl letos v březnu (2023), byla jednotná cena 20,50 rublu za litr. Kdyby někdo přemýšlel, že by se do Ruska přestěhoval, doporučuji Altajský kraj. Bílí dělají bordel všude ve světě, ale doma chtějí mít pořádek.  


    Číslo 11 má Komijská republika, která je velmi, velmi zdrojově bohatá, a tak si myslím, že bude pod společnou správou obou křídel GP. Ostatně tato zpráva to potvrzuje: „Dne 2. 2. 2022 spustila ruská vláda program Hektar v Arktidě, kdy nabízí svým občanům hektar půdy zdarma pro přesídlení, rozvoj ekoturistiky, zemědělství apod. Pozemek je nabízen na pět let bez placení, následně si jej budou ruští občané moci koupit, pronajmout, anebo vrátit. Rusko si od toho slibuje příliv nových lidí do arktických oblastí. Jednou z určených oblastí je právě Komijská republika.“


    Kdybych byl podezřívavý, mohl bych celkem úspěšně tvrdit, že jedním z cílů Speciální vojenské operace na Ukrajině, která byla Radou federace schválena dne 22. 02. 2022, je také naplnění vládního programu Hektar v Arktidě, vyhlášeného dne  02. 02. 2022.  


    A zbývá nám Moskva. Moskva má čísla 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977 a počítá se s čísly 497 a 999. Vzhledem ke stejným dvojicím a  vlastně už i trojicím čísel mají na Moskvě zájem obě křídla GP. Je to místo, kde si to obě křídla tzv. rozdávají ve volné soutěži či chcete-li v šachové partii.


     A dále už jen zopakuji, že Petrohrad je (většinově) rudý, Jekatěrinburg je (opět většinově) bílý a Barnaul a Altajský kraj obě křídla GP společně budují. Podíváme-li se na současné i minulé procesy, včetně válek, výše uvedenou optikou, dostáváme úplně jiný obrázek o skutečném dění, než jaký nám je vtloukán do našich hlav. Myslete na to, přátelé, zejména až budete opět poslouchat pohádky o Nabiullině a o dalších podpinďosech, či o hrozbách převratu v Rusku a o jiných podobných nebezpečích. Raději sami studujte KOB, zejména pak Dostatečně všeobecnou teorii řízení (DVTŘ) a její nejdůležitější součást Plnou funkci řízení (PFŘ).


    Na závěr této kapitoly je třeba zdůraznit, že židovstvo jako nástroj GP je nástrojem Atlantického křídla, tedy bílých, nikoliv nástrojem křídla Euro-Asijského, tedy nikoliv rudých. Podpora vzniku státu Izrael stála v 50-tých letech život mnoha kádrů rudých, u nás proslulý Proces se Slánským. Bílým se nehodilo do krámu, aby rudí jejich, po celém světě rozptýlené a v 2. světové válce naostřené nástroje, ze Světa stáhli, dali jim stát a nechali je normálně žít, protože bílí potřebují mít své nástroje po celém Světě stále v akci.


[1] Bio – robot, živý robot, je sice živý, ale je naprogramovaný. - (pozn. překladatele MM)

[2]  Židé se zachovají a stanou se národem, přestanou být mafií. - (pozn. překladatele MM)

[3]  V tomto případě bude muset GP svůj nástroj zlikvidovat, vyvolat „globální holokaust“. - (pozn. překladatele MM)

392 zobrazení2 komentáře

2 Comments


isskucerova
Jul 10

Mám technickou - nedá mi to, musím se zeptat....

Ještě na konci 2. SV si umím představit obřízku v domácích podmínkách - mizerně sterilizovaný nožík, bolest mimika, záněty a infekce. Po roce 1950 - léky tlumící bolest, antibiotika. V současnosti složité operace téměř bez bolesti. Jako rodič, bych pro své dítě chtěla co nejméně utrpení.

Tím se potlačí nesnesitelná bolest, která po staletí narušovala - míru. Nebo řečeno i jinak - hranici bezohlednosti a dravosti. Když k tomu připočtu i současné " lehké mravy" a kouzlo telegonie , není to i důvod, proč nejsou " kádry"?

Like
mmakovy
Jul 11
Replying to

Na Vaši otázku neumím odpovědět, ale dost možná jste si odpověděla sama: "Jako rodič, bych pro své dítě chtěla co nejméně utrpení." Já také, ale mohou být jiní rodičové, kteří jsou přesvědčeni, že trocha bolesti k životu patří.

Podle mne, taková instituce, jako je židovství, má obřízku, za ty tisíciletí procedurálně zmáknutou do nejmenších podrobností.


Like
bottom of page