top of page
  • KoncepceObecnéBezpečnosti

V.V. Pjakin - Odpovědi pro ČS diváky 13. 5. 2024, dabing

27. 05. 2024Dobrý den, Valeriji Viktoroviči,

Dobrý den.

Jsem velmi rád, že jste si zase našel čas na naše otázky. Udělali jsme si trochu velkou přestávku. Nedávno jsme diskutovali o příčinách fenoménu střelby ve školách, který dorazil do České republiky v prosinci loňského roku. Dnes bych rád zmínil několik dalších následných událostí, naštěstí nekrvavých, které jsou možná propojené a možná že ne. Chtěl bych slyšet Váš názor na toto: 15. března, v den, kdy si připomínáme výročí německé okupace, byl do Drážďan odeslán český korunovační kříž a řada církevních předmětů s relikviemi, s kostmi svatých, s trny z Kristovy koruny nebo s úlomky z rakví biblických světců a dokonce i rukou nemluvňátka. Zahájení výstavy se zúčastnil prezident Petr Pavel a český kardinál Duka. Jako Čecha mě pochopitelně rozčiluje, když můj prezident cestuje do země někdejšího agresora, kde se setkává s níže postavenými představiteli a veze tam korunovační kříž, o kterém nám historici tvrdí, že nikdy neopustil Čechy a byl určen světské moci pro obranu českých zemí, českých panovníků a českého národa. Připomíná to situaci s demolicí památníku Koněva. Koněv je symbolem ruského deštníku nad českým národem. Nejsem nábožensky založený člověk a upřímě řečeno, nikdy jsem neslyšel o existenci korunovačního kříže. Ale udělal jsem si výlet do Drážďan a podíval se na ty předměty. Jedná se skutečně a takřka bez výjimky o rituální předměty. Jak by jste komentoval začátek výstavy v den příjezdu německých fašistů, a jaký je význam takové výstavy a relikvií vůbec.

Pokud bychom se vrátili ke knize Státní symboly a Státní suverenita, Mám na mysli naší knihu Vnitřního prediktora, tak v ní se popisuje význam různých záležitostí, které se dějí v tomto duchu. Jak zní fráze připisovaná Konfuciovi: Světu vládnou znaky a symboly. Co tím měl na mysli? Že existují určité rituální postupy, kterými, když je děláte, taková rituální gesta, těmi rituálními gesty dokážete sdělit obrovskou dávku informací o reálném stavu řízení. Kdo je komu podřízen, v jakém postavení a jaké to bude mít důsledky. Ve státních rituálech není nic nadbytečného. A ani v mezinárodních setkáních rovněž není nic zbytečné. Při mezinárodních jednáních není nikdy přípustné, aby hlava jednoho státu jela do jiné země a tam se stýkala s činovníkem nižšího postavení. Činovníka s nižším postavením může přijmout výlučně tehdy, pokud nastane taková nezbytnost v mezinárodních vztazích. Pokud jako poštovní holub přiletí do této země, potom jej pochopitelně přijme. Nicméně, pokud hlava nějakého státu odcestovala do jiné země, aby se tam stýkala s činovníky nižšího postavení, to se pak jedná o příznak toho, že jeho země zaujímá podřízené postavení. Že není suverénní ve vztahu k té zemi, jejíž nějaký činovník, který tam vykonává nějakou obyčejnou funkci... Jistě není hlavou státu, ani není speciálně delegován hlavou státu. A i kdyby byl, stejně by byl tento speciální zástupce hlavy státu přijat jen na tvém území. To je jako se Zelenským, který svého času navštívil ústředí MI6 a tam se sešel se šéfem. To je jasná známka státní suverenity.

Co se týče toho vašeho případu s relikviemi, tak si zase můžeme připomenout, že během jakékoliv války, když někdo válčí, tak v první řadě je ne snad cílem, ale právě snahou agresora, zmocnit se symbolů moci krále nebo nějakého vládce a relikvií národa. Pokud se jich zmocní, ukazuje tím svou moc nad tímto státem. Mnoho zemí vystavuje příďové zobce. Příďový zobec, to je taková věc na přídi antické lodi, která se používala k proražení jiných lodí. a když někdo někoho porazil, tak mu tu špičku odlomil. Jistě si vzpomenete, dělaly se takové malebné... A podle tohoto zobce bylo možno určit jaký činovník, jaké úrovně, pluje na této lodi. A coby trofeje byly tyto zobce stavěny jako sloupy, a tak byly také ukazovány: Tak tady se podívejte na ty lodě, jaké jsme zajali, jaký národ jsme pokořili. Toto je znamení. Za všech dob, když někdo někoho obsazuje, jsou tyto symboly moci nad kýmsi okamžitě začleněny do státních symbolů a do atributů moci toho vládce, který se zmocnil nějaké země. Mám li to vyjádřit slovy. Hned si to dává do titulu: Vládce těch a těch zemí, pán těch a těch zemí. Ale pokud se díváme na erby, tak erb pokořeného státu je okamžitě integrován do státního erbu. Vezmeme-li Rakousko-uherské císařství nebo jakoukoliv jinou říši. Všude to uvidíme na vlastní oči, že symboly moci a relikvie národa se používají proto, aby se pokořený národ integrovaný do říše, podřídil moci.

Tyto relikvie jsou ukazatel. V mnoha filmech odkazujících se na dějiny antiky se odehrává zápletka právě kolem zmocnění se symbolů moci a relikvií. Báje o Heraklovi a tak podobně. Ve filmech je toho dost a dost podrobně na to, abychom to tu probírali. Protože toto je právě jeden z prvků řízení. Takže pokud jsme tam ty relikvie odvezli dobrovolně, tím hůř. Bezpochyby! Nejen že jste je prostě odvezli. Hlava vašeho státu se sešla na území jiného státu s činovníky nižšího postavení. To okamžitě staví stát do určitého rámce. U nás jsme to měli v devadesátých letech... Nějací úředníci na velvyslanectví rozhodovali o tom, kdo má být ministrem. Ministři si k nim chodili pro dobrozdání. Došlo tedy k úplné okupaci. Něco podobného bylo teď předvedeno s tou výstavou.


Tak ještě taková otázka. Přihlédneme-li k tomu, že samotné Německo také není moc suverénní, Tak to se dostáváme do řetězce podřízenosti?

Nikoliv, to je maličko jiný příběh. Tady to funguje trošku jinak. Jde o to, že vůči Evropě jsou připraveny dva nadnárodní akční plány. Jeden plán patří globálnímu prediktoru, dobře ho znáte a ten plán je poměrně příznivý pro Čechy v tom smyslu, že nepředpokládá velké otřesy a národ se bude vymazávat pomalu. Jedná se o založení Intermaria. Je to založení sjednoceného, abych tak řekl, obnoveného, byť s jinými územími, Rakousko uherského impéria. Byť nyní se evidentně utváří Uhersko-rakouské impérium. Tentokrát jsou lokomotivou sjednocování Maďaři. A to sjednocování se bude týkat Polska, Slovenska, Čech, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Rakouska a pochopitelně Bosny a Hercegoviny Taková je teorie, ale kolikrát se něco naplánuje, a nakonec je to realizováno docela jinak. Proto celá Jugoslávie by měla být také zapojena. Ale zatím se sil na jeho spuštění nedostává. Tento plán je docela klidný, nivelace národnostní podstaty, národní kultury, bude probíhat pomalu, národy si toho ani nevšimnou, prostě se jednoho dne ráno probudíte a už nebudete Češi nebo Slováci, ani Němci, ani Maďaři, ani Poláci, ale něco takového zprůměrovaného. Tak to je jeden plán na založení Intermaria.

K čemu je zapotřebí té národnostní nivelace? Zase jsme u toho - Pražské okultní centrum světového židovstva. Židovství je vůbec první obětí Globálního prediktora, kdy byl z jednoho národa vytvořen nástroj pro globální expanzi. A v souladu s tím, Židé, aby se stali plnohodnotným národem, musí přestat být mafií, to znamená prodělat zpětnou operaci. Tak to by byl ten první plán. A ten druhý plán je pro Čechy podstatně závažnější, protože předpokládá totální likvidaci Čech jako země a Čechů jako národa. Jde o to, že jak nyní víte, probíhá válka sjednoceného KOlektivního ZÁpadu proti Rusku. Až dosud je bojištěm Ukrajina. Ale dnes se tam už naplno zapojily všechny západní země a mezi nimi i Čechy, docela nedávno zahynulo 7 českých důstojníků, když bylo zničeno velitelské stanoviště na bojové linii. A já podtrhuji, nebyli zabiti někde támhle v týlu. Byli zabiti přímo na frontě, na bojové linii. Byli zasaženi frontovými prostředky ničení. Toto je zapotřebí chápat. Frontovými! To znamená, že Česko se už zapojilo naplno. Tusk již otevřeně přiznal, že nejenom Polsko se svými jednotkami účastní války proti Rusku, ale i jiné státy NATO, takže jedinou otázkou je, kdy a jak identifikují tyto jednotky ne jako nějaké žoldáky, které, když je vrátí do jejich domoviny, tak je tam pohřbívají jako národní hrdiny pod národní vlajkou. A Makronovo vrtošení, že jako pošleme vojska na Ukrajinu, určitě tam budou. Francouzi už tam jsou. Jeden generál si takhle vyrazil v noci sólo do hor, Francouz, a zabloudil. A kolik takových Francouzů už poslali, a pak se ukazuje, že to jsou francouzští důstojníci, aktivní, na různých úrovních, a žádní žoldáci, které se tam podařilo poslat. Macron svým chováním usiluje usiluje o to, aby jednotlivé státy přiznaly svou přítomnost pod národní vlajkou.

A to v tu ránu znamená, že se tyto státy stávají legitimními cíli pro ruské strategické síly. V naší doktríně stojí, že pokud nebudeme schopni zajistit bezpečnost naší existence běžnými prostředky, potom při ohrožení naší existence použijeme jaderné zbraně. Jakmile evropské země vyhlásí, že jejich národní armády jsou tam přítomny pod národní vlajkou, nezbývá nám jiná možnost! Válka na Ukrajině nyní probíhá měkce, je šetřeno civilní obyvatelstvo, infrastruktura je okamžitě obnovována. Ale jakmile se tam objeví zahraniční vojska pod svými národními vlajkami, znamená to, že tyto země musí být zničeny! Pokud se tam pod svou národní vlajkou objeví Francouzi, nač bychom měli čekat, kdy nám Francie uštědří jaderný úder? Vždyť o tom hovoří stále dokola: že jakmile tam byť jeden Francouz zahyne na bitevním poli… My do Rusů střílet můžeme..., to vykládají v jejich televizi, ale střílet do nás Rusové dovoleno nemají, protože jakmile by si to dovolili, v tu ránu proti Rusku použijeme jaderné zbraně. Proč bychom měli čekat, kdy proti nám použijí jaderné zbraně? V tom máme jasno! Přišli jste k nám válčit, tak si to užijte naplno. A to samé se vztahuje na všechny další země.

Takže plán, který předpokládá zapojení evropských zemí do války s Ruskem - to je plán amerických státních elit, které sní o zachování své globální dominance a o zatažení celé Evropy do války. Pokud si vzpomenete na náš pořad Otázka-Odpověď tenkrát se teprve rozbublal Majdan na Ukrajině, už tenkrát jsme mluvili o tom, že cílem amerických státních elit je rozpoutání války na Ukrajině, která se má na jednu stranu rozšířit v podobě občanské války do Ruska a před tím se má rozšířit do Evropy, protože evropské země budou volky nevolky do této války zapojeny. Protože válka v Evropě odpovídá zájmům Spojených států - americké státní elity – na zachování své dominance. Podívejte se, rády by zopakovaly fintu první a druhé světové války. První světová válka: Evropa je v rozvratu, Spojené státy prosperují cestou zajišťování Evropy zbožím a službami. Tak se zmáhá jejich průmysl, plně zajištěn zdroji prakticky zdarma. Tak to proběhlo jak za první, tak i za druhé světové války. Dnes se americká státní elita pokouší zopakovat stejný manévr, kdy rozpoutají válku v Evropě, všechno bude zničeno, Spojené státy si to přečkají za louží a pak si přijdou a budou prodávat svoje zboží a služby. A všechny pokořené národy tváří v tvář takové síle, jako tomu bylo po první i po druhé světové válce, všichni se podrobí vůli Spojených států. To je to, co potřebují. Potřebují zlikvidovat Rusko a potřebují zlikvidovat Evropu. Jak se to stalo v prvních dvou světových válkách.

Jenže oni nechápou globální politiku. A z toho důvodu jsou jako děti, které vidí, že když dospělí dělají to a to, něco jim z toho vychází. A protože se americká státní elita tak či onak účastnila nejrůznějších řídících postupů v roli kádrové základny, jejímž prostřednictvím bylo to řízení vedeno, tak něco chápe. Kdybychom ovšem hledali podstatu toho, co ví o konceptuální moci a globální politice, uvidíme čiročirý Kocourkov, Jako když na ostrovech v Tichém oceánu Papuánci stavěli slaměná letadla a modlili se k nim, protože ta letadla přiváží potraviny. Z hlediska řízení je to výstižný příklad. právě proto se jim nic nedaří, právě proto se jim všechno sype. Jenže oni si chtějí zachovat roli hegemona. Přitom už to všichni prohlásili, už i Borrell to prohlásil, že Spojené státy už žádným hegemonem nejsou. Už to prohlašují i indičtí vysocí státní úředníci: je hotovo, Pax Americana ukončil svou existenci.

Jenže oni v tom chtějí pokračovat. Takže mají jeden úkol: Dokud jsou k mání lidé, které oni sami rozmístili, v rámci svého řízení Evropy V tomto směru je dobrá knížka: Frances Saunders CIA a svět umění. Je velice zajímavá. Kniha pojednává o tom, jak bylo v Evropě instalováno proamerické vedení. Dneska nedokážou pochopit, kde se vzala Annalena Baerbock kde se vzala Ursula von der Leyen, Scholz, Macron a další. Tato kniha je velmi obsažná, co se tohoto týče. Čím to všechno začínalo a jak se to všechno dělalo. Nabízí dobré cvičení, jak rozlišovat státní elity USA a globální elity. Ale abyste mohli to cvičení využít, musíte znát teorii řízení složitých společenských systémů, tedy Koncepci obecné bezpečnosti. O čem je tedy řeč. V dnešní době to už Ukrajina nezvládá, už nemá lidi. Ba co více, když je poukazováno, kolik je uprchlých ulejváků, kteří utekli do Evropy a chtělo by to je vrátit, tak první, kdo na jejich návratu nemá zájem, jsou USA, státní elity USA. Je jedno, kolik se jich vrátí, stejně zahynou na bitevním poli. Bojovat se bude do posledního Ukrajince, ale Rusko stejně zvítězí, Ale v tomto směru, všechno skončí výlučně na území Ukrajiny. To státní elitě USA nevyhovuje. Ta potřebuje plnohodnotnou válku v Evropě. Proto, není potřeba, aby se vraceli z Evropy ulejváci, kteří prchli z Ukrajiny, ale aby tam Evropa začala směrovat své ozbrojené síly, v libovolném počtu.

A zde dochází k velmi důležité věci. Připomněl jste 15. březen. Ale jak došlo k okupaci Československa? Došlo k ní v důsledku Mnichovského spiknutí. A to bylo podmíněno čím? Německo bylo pro válku s Ruskem zapotřebí vybavit průmyslovým potenciálem. Dobrým hospodářským potenciálem, kterým disponovaly Čechy v první řadě a Slovensko v druhé. Bylo to prostě nezbytné pro to.

Spiknutí to bylo pro nás, pro Čechy, ale pro Angličany a Francouze to byl jejich projekt, proto si nás také založili.

Spiknutí to bylo v každém případě. Pro vás i pro ně. Sešli se a spikli se, jak to tak zařídit, aby mohli zaútočit. A proto odevzdali Československo ke zdrojovému posíleni Německa, Třetí říše. Podíváme-li se na to, co se děje dnes, tak Evropa znovu narazila na zjištění, že v každé válce vítězí velké ekonomiky. Takže Sovětský svaz čelil sjednocené Evropě. Ať si říká kdo chce co chce, nějaký lendlease... v každém případě zvítězila sovětská ekonomika, její organizace. Dnes Rusko čelí sjednocenému Západu jenom díky tomu, že se nezhroutila ekonomika. Slýchali jsme: dojde munice, dojdou rakety, ale ty se stále vyrábí. Takže dosud nepoztrácené metody řízení sovětské ekonomiky, zůstávají funkční a zvedají stát. Za stejnou dobu, za 30 let, došlo nejen k rozdělení na malé státy, ale rozděleno a segmentováno bylo úplně všechno. Byla pokrácena vojska NATO. Byl pokrácen velký průmysl. Aby bylo dnes možné obnovit výrobu nějakých typů zbraní v Německu, banálně se jim nedostává kádrové a průmyslové základny. Ovšem pokud by ji spojili s Čechami, otázka výroby různých druhů zbraní, tanků, raket, munice se prudce posílí. Proto, aby bylo možné válčit s Ruskem, je zapotřebí věnovat se sjednocování toho, co předtím rozdělili.

A v tomto směru je už lecos vidět. Zakládá se Polsko-litevsko-ukrajinská sjednocená jednotka, jsou sjednocovány ekonomiky v Rzeczy Pospolitej, v té, o které mluvil ještě maršál Pilsudski jako o ještě onom Intermariu. V jeho polské verzi. Protože Intermarium globalistů, o kterém se bavíme, je projektem globalistů. Ale státní elity mají Inermarium v mezích maršála Pilsudského. Založit takový mohutný státní...

A v obou těchto variantách, jakou roli hrají Čechy? Tu první variantu jsem pochopil, ale co ta druhá?

V druhé variantě Čechy jako takové žádnou roli nehrají. Pokud pro první variantu tu je Visegrádská čtyřka, tak ve druhé variantě se počítá s... Nebo podívejte. Tehdy to byly nijak zvlášť průmyslově rozvinuté regiony. Polsko ještě jakžtakž, ale Pobaltí, Ukrajina, Bělorusko... Přes Ukrajinu byl přístup k Černému moři. A po těch územích po kterých polský stát v rozkvětu... Ono s Rakouským impériem moc nevycházelo... Ustupovat je třeba zemí nikoho. Tudy, kde chybí státnost. Takto uvažovali. Proto plán Pilsudského předpokládá sjednocení oněch zemí. Ovšem potenciál sjednocení těchto zemí poněkud vyrostl za sovětské období. Polsko se stalo průmyslově rozvinutým, Pobaltí bylo vážně napumpováno průmyslem, Bělorusko, z Ukrajiny vůbec udělali průmyslového obra. V 91. roce byla první na světě. Půmyslově převyšovala Německo, Francii. Kam se ten potenciál za těch 30 let poděl, by mě zajímalo. Tak na tento potenciál hraje zejména státní elita. Ta dnes potřebuje... podívejte... Pokud se Čechy nezařadí do projektu Intermarium, můžou se krásně zařadit do projektu Třetí říše.

Takže co jsem Vám říkal: Americké státní elity nechápou, co to je konceptuální moc a globální politika, jak se provádí. Jak se vede globální politika. Proto hrají podle starých scénářů. Hrají podle starých scénářů. Jen ať se do Polska pumpuje. Pamatujete? Než Německo ve 39. přepadlo Polsko, do Polska bylo všemožně investováno. Ale na co? Pro válku se Sovětským svazem. A Polsko si ve sjednoceném svazu Polska a Německa myslelo, že ono je tou vedoucí zemí a že Němci jsou jim podřízeni. Za Poláky stojí i Francouzi, i Angličané, i Američané - vítězové v první světové válce. Zatímco Německo první světovou válku prohrálo. A k roku 1939 potenciál Polska, nehledě na prudký vzestup Německa po roce 33, Ale k roku 1939 byly potenciály Polska a Německa srovnatelné. Tehdy říkali: Jen ať si něco zkusí a naši huláni přijedou na koních do Berlína. Takhle si věřili.

Proč muselo být Polsko zlikvidováno? No právě kvůli tomuto! Protože státní elity tímto svým nechápáním globální politiky, tímto svým chováním překážely přípravám na válku proti Rusku. Bránily sjednocení všech sil. Veškerou pozornost stahovali na sebe. Polskou elitu odstranili a protiruský potenciál se z Polska nikam nevytratil a byl bezezbytku využit Třetí říší. Připomínám, že v armádě Wermachtu a SS bojovalo půldruhého miliónu Poláků. A Wojsko Polskie, které bojovalo na straně sovětské armády, čítalo maximálně 300 000. Tomu říkám rozdíl. Na jedné straně půldruhého milionu... Ještě bychom neměli zapomenout na Armiju Krajovou. Armia Ludowa była na straně Sovětského svazu a na straně Polska, ale Armia Krajowa proti Německu a okupantům nebojovala. A jakmile přišel Sovětský svaz, v tu ránu se zapojila do partyzánské války proti Sovětskému svazu, proti Rusku. Státní elita se stále drží starých šablon. Proto chce posílit Polsko, posílit Německo spojením s Československem. S jejich potenciály. A na Slovensko tady nezapomínejte. I pro Čechy i pro Slovensko platí stejná varianta. Ono se sice za druhé světové války chovalo zdánlivě samostatně, podobná varianta se předpokládá i nyní. Ale jeho potenciál byl nasazen celý. Úplně celý. I jeho armáda byla vypravena do války se Sovětským svazem. Kolik dokázali, tolik vypravili. 3 divize.

Pokud první varianta pro Čechy má být Intermárium Globálního prediktora, Trojmoří. Bude to klidné, bez bomb, bez výbuchů a zabíjení. Ale druhá varianta je následující: Můžete mobilizovat lidí kolik chcete, ale stejně budou mít horší přípravu než, profesionální vojáci všech zemí. I takové Estonsko, jehož armáda se vejde do nákladního výtahu i se svým orchestrem, Všichni budou bezezbytku využiti. A nasazen bude veškerý zbrojní potenciál. Americká státní elita potřebuje válku, potřebuje totální zničení Evropy. Bez toho si Spojené státy roli hegemona nezachovají. Všechno se jim rozpadá. Totálně se rozpadají. Proto jsou spouštěny rituální jevy, o kterých mluvíte, určité prvky sjednocení, toho, kdo se bude sjednocovat a v jaké roli. Váš prezident dostal příkaz z nadnárodní úrovně, tak ho splnil. Ukázal svojí úroveň.

Co to jsou Overtonova okna? Provede se něco nepředstavitelného, a pak se ukáže, že to je jediná možnost, pro kterou budou všichni pracovat. To je vážný posun. Ale řečí symboliky, vždy ta země, která si podmiňuje jinou, se vždy zmocní národních relikvií, protože prostřednictvím národních relikvií lze řídit národ. A dále se zmocní národních symbolů, které zařadí mezi své vlastní. Aby bylo jasné, že tady tyto ovládáme taky.

Tak to je zase neveselé!

Bohužel dnes není veselého ve světě a v globální politice vůbec nic. Svět se reálné nachází ve stavu třetí světové války. Jak ta proběhne, to je ještě otázka. Ale to, co dnes dělá americká státní elita, že chce spálit celý svět, aby to zase přečkala za louží a potom opět žila ze světových zdrojů.


Pojďme tedy ještě na jednu otázku z téže opery. Před 10 lety došlo k výbuchu munice ve skladu ve Vrběticích.

Munice má v ruštině jiný význam.

Naše tehdejší vláda ústy premiéra Babiše z toho obvinila GRU. Aby bylo každému hned jasné, o jakou hloupost se jedná, případ byl připsán mýtickým vrahům Skripalovic kocoura, Petrovovi a Boširovovi. Vyšetřování případu nikam nevedlo. Proto bylo pozastaveno v rozporu s trestním řádem České republiky. Protože vyšetřování terorismu nemůže být odloženo. Poté se současný český premiér odebral do Washingtonu, kde vedle schůzky s americkým prezidentem navštívil ústředí CIA Langley, v doprovodu šéfů 3 českých bezpečnostních služeb. Českou veřejnost znepokojilo to, že jeden z jeho doprovodu, generál, velitel vojenské rozvědky, rezignoval půl roku před ukončením výkonu jeho funkce. Veřejnost si to vysvětluje tak, že naši politici patrně dostali v Langley takové úkoly, jaké možná neustálo generálovo svědomí. Jak vnímáte takovou událost, postup událostí? A jak si představujete budoucnost našich České a Slovenské republiky, které se v současné době nalézají ve vyostřujícím se rozporu a vzdalují se od sebe.

Tak já bych se nejdříve vzdal představy, že generál podlehl svědomí. Takhle to zpravidla nefunguje. Ale pod sebevražedné varianty se vojáci podepisují velmi neradi, když hrozí konkrétní katastrofa. A katastrofa, ta hrozí všem. Všichni perfektně chápou, co obnáší přímý vojenský konflikt s Ruskem. V tomto ohledu Rusko nemá na výběr. Rusko bude donuceno k použití strategických jaderných zbraní. To je jednoznačné.

Zopakuji, munice má v ruštině jiný význam: Rusky amunice znamená oděv a výbava.

Tak tedy měli jsme tu výbuch skladu munice. Ale to bylo ještě za těch dob, kdy se něčí podíl na čemkoliv, musel ještě tajit. Dnes se s čím dál větší otevřeností hovoří o účasti svých zemí v bojích proti Rusku. My budeme Ukrajině pomáhat, jak chceme a není věcí Ruska, se k tomu vyjadřovat. Tak to teda pardon. Vy přeci bojujete proti nám. Vy je přeci zásobujete municí proti nám, ta zabíjí naše lidi, ta ničí naše města a vesnice. A ta přináší jen ničení a smrt. A to si zaslouží příslušnou odpověď. Dokud tu máme nějakou rovnováhu, tajemství polichinelle v podobě účasti různých zemí proti Rusku na bitevním poli, dobrá, budeme se tvářit, že to jsou jen žoldáci a je to. To je jedna věc. Ale zapojení se pod vlastní vlajkou, to už je jiná věc. Proto, když vybuchly sklady munice v Čechách, tak vybuchly v té době, když bylo ještě problémové posílat opravdové zbraně na Ukrajinu, posílat munici na Ukrajinu. Všichni už všechno posílali, jen ještě nebylo jasné, jak zareaguje ruské státní vedení. Smíří se s tím nebo ne?

Dovolím si připomenout, když byl rozpoután vojenský konflikt, Všichni naprosto logicky řekli, posílat armádě spacáky, posílat helmy, vždyť to už je účast ve válce proti Rusku! Rusko to nemusí strpět, báli se. Dokud ruská elita neprohlásila, že nebude reagovat na nic, co pracuje proti Rusku, co zabíjí Rusy, tak se báli posílat cokoliv. A potom postupně začali posílat jedno, druhé a začali to dělat otevřeně. Tolik a tolik tisíc nábojů. Tolik a tolik děl a další věci. Česko je nyní klíčovým hráčem, když prohlásilo, že má kontakty se zeměmi v přátelských vztazích s Ruskem, kde jsou k mání dělostřelecké náboje kalibru 152 mm. Tak pojďme, složíme se, my to tam koupíme a pošleme to na Ukrajinu. Už se o tom hovoří otevřeně. Tak to ale tehdy říkat nešlo. Úbytek munice bylo zapotřebí nějak odepsat. Podobně se odepisovala munice i na Ukrajině. To ví celý svět. Jakmile přišla nějaká inspekce do muničního skladu, co se stalo? Vybouchl! Bylo zapotřebí pokrýt chybějící, no tak vybouchnul. A kolik toho tam vybouchlo, to už není důležité. Kdyby to vybouchlo, nic by tam nezůstalo. Ale kdepak, vybouchlo všechno, jak vám to říkáme. Všechno odepsat! V Čechách se odehrálo přesně to samé. Síla výbuchu vůbec neodpovídá množství odepsané munice. Jednalo se o takový rituální výbuch.

Ale dnes už litují i toho. Jen si představte, museli nechat vybouchnout tolik munice, kterou dnes Ukrajina tak potřebuje! Dneska bychom mohli poslat střelivo Ukrajině, což tenkrát nebylo možné! Tehdy bylo zapotřebí předstírat nějaký výbuch. A z terorismu je pochopitelně zapotřebí vinit Rusko! Z fašismu je zapotřebí vinit Rusko! Na Ukrajině se fašismus nijak neskrývá. Tam pracují normální fašistické organizace s fašistickou symbolikou, s fašistickou ideologií, vedou fašistickou politiku genocidy ruského národa Ale z fašismu je obviňováno Rusko. Severní proud vyhodí do povětří Američané, ale z terorismu obviní Rusko. A tak to je se vším. Proto, když to vybouchlo, nikdo si ani nedělal žádné starosti. Všichni dokonale chápou, kam zmizela munice, síla výbuchu a vše ostatní. Koho je třeba obvinit? Rusko! Proč? Protože Západ nyní bojuje proti Rusku. Proto to také bylo připsáno Rusku.

A to, co vy říkáte, to jsme dopodrobna probrali v první otázce. To jsou ty dva plány využití. První plán je mírový – Intermárium, to jsou Globalisté. Jeho založení prostřednictvím Visegrádské čtyřky, Její uplatnění, Trojmoří. Druhý plán, to je zapojení celé Evropy do války proti Rusku a proto je zapotřebí sjednocení vojenskoprůmyslového potenciálu Čech a Německa, protože se objevují problémy, jedno nemůžeme vyrobit, druhé nemůžeme. A kdyby to bylo sjednoceno, díky různým výkonům by se to hned vyrobilo. Takže americká státní elita plánuje válku nejenom do posledního Ukrajince, ale do posledního Estonce, Litevce, Lotyše, Poláka, Čecha, Slováka, Maďara, Orbán to dokonale chápe, stojí od toho nejdál. Takové Rumunsko, to je nenaplněný stát, který nikdy nebyl, není a nebude. Proto Rumunsko s celou jeho historií od roku 1878 zneužívá každý, kdo není líný. Moldavsko je historickým státem, ale Rumunsko nikdy nebylo a nebude. Historicky takové útvary nežijí, ať to zkouší, jak chtějí. A Rumunsko vříská a plazí se. A rumunskou armádu tam máme také a při útoku na naší Bělgorodskou oblast, to Rumuni slušně schytali. Přímé vojenské jednotky, které pochodovaly pod vlajkou ruské dobrovolnické jednotky. To je mi nadělení, postupují Rusové a oni to jsou Rumuni.

Mimochodem tamtéž to slušně schytali i Poláci. Tam to schytal každý. Každý, kdo to víceméně chápe, co se děje, chce se z toho vyvléknout. Má li dojít ke katastrofě, ať to není z mé vůle. Ale nastane taková situace, dobrá, odstoupil si a ta jaderná bomba, která spadne na město a všechny zabije, tebe jako nezabije? Protože jsi takový fešák a odstoupil jsi? Jistěže ne! Když nějaký šéf z něčeho odstupuje působí určité rozladění řídícího procesu. Takže nově jmenovaný bude muset budovat nové vztahy se šéfy příbuzných úřadů. A ten, který odstoupil... a to zejména v rozvědce... bývalí neexistují! Častokrát ti bývalý organizují vážná spiknutí a protitahy. Takže rezignace v podstatě rozvazuje ruce tady těmto bývalým šéfům rozvědek, tajných služeb. Ale my přece víme, že jakmile si s takovými věcmi začnou zahrávat, někteří z nich se zničehonic utopí ve vaně, anžto neuměj plavat. nebo neumí používat elektrické nářadí, tak je praští proud, a tak podobně. Takže tady je potřeba umět tu hru hrát. Jenže ta hra stojí za to!

Řeknu to ještě jednou. Odstoupit nestačí. Je potřeba situaci nastavit tak, aby atomová bomba neuvařila na tvé město. Je to potřeba zařídit tak, aby se stát konfliktu neúčastnil. A pokud by tam nechal svého nástupce stejného smýšlení, který by to lehce sabotoval, to už jsme všechno krásně viděli na dějinách Třetí říše. Všechno je to už nastudované. Někde instalovali někoho, ten to hned začal sabotovat. Třeba takový Canaris, ten celý život hrál pro britskou rozvědku, aby zatáhl Německo do války. Proto tanky, které byly předvedeny na květnové přehlídce na Rudém náměstí, Zůstali neznámy armádě Wermachtu. Jak? Všichni je viděli, všichni si je vyfotili. Ale pro armádu, která nás přepadla, byly tanky T-34 neznámy. A tak na ně museli narychlo hledat protizbraň. Tak takový to byl příběh.

Velmi vyčerpávající, i když je mi jasné, že řeknete, že to bylo jen ve velké krátkosti...

To bylo v krátkosti, ve velké krátkosti. To bylo jen tak z voleje. Kdybychom to brali s citováním různých zdrojů, s uváděním konkrétních datumů, jmen a míst. Bylo by to podstatně serióznější a více zeširoka. Ale i bez nich je to velmi velmi krátké.

Přesto Vám velmi děkuji za dnešní program.

Díky Vám, buďte zdráv, Ještě jednou děkuji, nashledanou, volejte.

462 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 Comment


mmakovy
May 27

Český president nepřivezl klenoty na území cizího státu a ani nejednal s nižšími činovníky cizího státu, protože část a možná, že i celé Německo spadá pod Novou říši římskou, a tudíž se jedná o české území.

Problém tedy není v českém presidentovi, ale v těch, kteří tuto skutečnost nevidí. Může to být třeba proto, že jsou placeni za to, aby svými nesmysly a svojí propagandou negativně ovlivňovali nejen českou, ale i ruskou společnost.

PS: Dále jsem zatím nečetl, snad později.

Like
bottom of page