top of page

Globální politika

Vysvětlíme si pojmy:

 

· Domácí politika je činnost zaměřená na uskutečňování cílů vládnoucí třídy.

· Zahraniční politika je činnost na realizaci cílů vládnoucí třídy státu mimo jeho území a jurisdikci ve vztahu k jiným zemím a národům v určitém regionu planety.

· Globální politika je činnost k dosažení a realizaci cílů ve vztahu k celému lidstvu a k planetě Zemi.

 

A zejména globální politika určuje úlohu a místo každé země, každého státu, jejich specializaci v globálním sdružování (mimochodem, ne dělba, ale sdružování či sjednocení) práce.

 

Zejména úsilí provádění globální politiky způsobilo, že některé země se industrializovaly, jiné se specializovaly na výrobu zemědělských produktů, jiné se staly světovými rekreačními oblastmi, čtvrté surovinovými přívěsky, že ve Švýcarsku je také globální finanční centrum, ve Spojeném království je obchodní centrum, světovým četníkem jsou USA atd. Je to jako kdyby dům měl ložnici, předsíň, spíž, pracovnu, místnost pro hlídače nebo boudu pro hlídacího psa atd.

 

Funkční rozmístění zemí/států ve světě probíhá v procesu zvaném „globalizace“. Globalizace je tedy ve skutečnosti procesem provádění globální politiky.

 

Globalizace je proces koncentrace řízení výrobních sil na planetě Zemi.

 

Globalizace je objektivní proces, nelze jej zrušit ani zakázat. Ale řízení tohoto objektivního procesu je subjektivní.

 

Ve starověku bylo staroegyptské kněžstvo první, které formulovalo cíle a záměry globalizace. Byli to oni, kteří vedli proces řízení globalizace, pro který vytvořili oddělení (své nástroje) pro řízení globalizace – světové židovství – a doktrínu globalizace – Bibli (Starý zákon). Globalizace na planetě Zemi tedy posledních tři tisíce let probíhá podle starozákonní doktríny „Deuteronomium - Izajáš“.

 

DEUTERONOMIUM:

4.1. Proto, Izraeli, slyš nařízení a zákony, které tě (dnes) učím užívat, abys žil (a množil se) a šel a zdědil zemi, kterou ti dává Hospodin, Bůh tvých otců (jako dědictví).

4.2. Nepřidávej k tomu, co ti vyznávám, a neubírej z toho. Zachovávej přikázání Pána, svého Boha, která ti já (dnes) přikazuji.

23.19. Nepůjčuj svému bratrovi (podle kontextu - Židovi - naše poznámka) na úrok ani stříbro, ani chléb, ani nic jiného, co lze dát na lichvářský úrok.

23.20. Cizinci (tj. všem Nežidům - Gojimům - naše poznámka) dávej na úrok, ale nedávej svému bratrovi (tj. všem Židům) na úrok, aby vás Pán, váš Bůh, požehnal ve všem, co se děje vašima rukama, na půdě, kterou se chystáte převzít.

 

V KNIZE PROROKA IZAIÁŠE čteme tato slova:

 

60.1. Vstaň, posvěť se (Jeruzalém), neboť přišlo tvé světlo a sláva Páně povstala nad tebou. Nebo hle, tma přikryje zemi, a mrak pokryje národy. Ale Pán zazáří nad tebou a zjeví se nad tebou jeho sláva.

60.2. A národy přijdou k tvému světlu a králové k jasu, který se tyčí nad tebou.

60.10. Potom synové cizinců (čili synové všech Nežidů - Gojimů - náš komentář) postaví tvoje zdi a jejich králové (p-rezidenti – náš komentář) ti budou sloužit...

60.11 A tvé brány budou vždy otevřeny, nebudou se zavírat ve dne ani v noci, aby se k tobě přineslo bohatství národů a aby je přinesli králové (p-rezidenti – náš komentář).

60.12. Neboť lidé a království, která vám nechtějí sloužit, zahynou, a takové národy budou zcela zničeny (Polabští Slované, Lužičtí Srbové a mnoho dalších – náš komentář).

 

V NOVÉM ZÁKONU, v MATOUŠOVĚ EVANJELIU čteme slova, která údajně vyslovil Ježíš Kristus:

5.17. Nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem ho zrušit, ale naplnit.

5.18. Neboť věru, pravím vám, dokud nebe a země nepominou, nepomine ani čárka ani tečky ze zákona, dokud se vše nesplní (Tedy údajně zákon na věky věků – náš komentář).

(Výše uvedené citace jsou z „Knihy Svatého písma Starého a Nového Zákona“, vydané Moskevským patriarchátem v Moskvě roku 1990).

 

Podle této doktríny se na Zemi realizuje politika „Zlaté miliardy“, podle které budou zdroje na planetě Zemi k zajištění celého spektra potřeb (demograficky podmíněných i degradačně-parazitických potřeb) stačit jen pro JEDNU („zlatou“) miliardu lidí.

Pro zajištění jejich živobytí je zapotřebí další miliarda služebníků. A připouští se existence další miliardy lidí, jejichž účelem je být, obrazně řečeno, hnojnými červy, kteří budou připravovat území určená globální politikou na jejich budoucí osídlení „Zlatou miliardou“.

 

Změnu místa bydliště „Zlaté miliardy“ určují dva faktory:

· Zlatá miliarda svým způsobem života způsobí, že území, na kterém žije, se zdevastovalo a již není vhodné k životu. Proto je třeba toto životní prostředí obnovit, aby se dalo v budoucnu opět využívat. Z důvodu zachování způsobu života Zlaté miliardy, na který byla zvyklá, musí stále existovat pro Zlatou miliardu možnost, přesunout se na místo, které je nedotčeno působením člověka a které nabízí pohodlné přírodně-klimatické podmínky. (Pozn. MM: Osobně se domnívám, že předpověď o Zlaté miliardě je velice optimistická, že se bude maximálně jednat pouze a pár milionů skutečně vyvolených, kteří si zařídí ráj třeba na Novém Zélandu a přilehlých ostrovech. Naše řídící kádry mohou být klidné, těch se to netýká, ti budou spolu s námi šlapat na kolech, pokud si to s nimi lid nebo GP nevyřídí jinak. Nu a nás ostatní, pokud přežijeme připravovaný hladomor a občanskou válku, střiženou nějakým Covidem nebo neštovicemi, čeká sešup někam, řekněme do 16. či 17. století s tím, že bude kontrolován náš každý krok).

· Změny v rozložení přírodních a klimatických zón na planetě způsobené jakýmikoli přírodními katastrofami nebo změnami polohy planety Země ve vesmíru (například změna úhlu sklonu osy planety).

 

Oba tyto faktory při realizaci globální politiky (implementace globalizace) vyžadují určité prediktivní a analytické aktivity zaměřené na identifikaci nejpříznivějších území pro budoucí bydlení a na přípravu těchto území na budoucí osídlení.

 

Podle doktríny Zlaté miliardy by měla nadbytečná populace (nyní žije na planetě asi sedm miliard lidí) zmizet. A obyvatelstvo těch zemí, na jejichž území se plánuje budoucí osídlení, by mělo vynaložit veškeré úsilí na to, aby připravilo území pro budoucí osídlení Zlatou miliardou. Zároveň by se měl v důsledku určitých politických a ekonomických aktivit vyčerpat potenciál země/státu, aby se obyvatelstvo nemohlo bránit budoucí kolonizaci. (Pozn. MM: Jako kdyby Valerij Viktorovič psal o České republice, že?)

 

Výše uvedený text je s malými změnami převzat z Knihy Valerije Viktoroviče Pjakina „Stát“. Co se týká globálního snižování počtu obyvatelstva na Zemi, Globální prediktor má toto zajištěno od té doby, co se potravinářský průmysl spojil s průmyslem chemickým a díky tomu se snižuje věk dožití. Lidé v dnešní době již neumírají doma na stáří, ale v nemocnicích a různých jiných ústavech na nějaký druh rakoviny.

 

Jak je uvedeno výše, řízení procesu globalizace je věc subjektivní, a proto řízení tohoto procesu záleží na každém z nás. Jinak se bude tento proces vyvíjet, když ve společnosti budou převládat typy psychiky padlý nebo zvíře, a jinak se bude tento proces odvíjet, pokud budou ve společnosti převládat lidé s typem (režimem či strukturou) psychiky Člověka.

Za Konceptuál CZ Milan Makový

bottom of page