top of page

6 priorit zobecněných prostředků řízení/agrese

V případě řízení ve svém vlastním prostředí jsou tyto priority prostředkem řízení a při jejich použití vůči nepříteli se jedná o zbraně!

 

1. priorita (nejvyšší): světonázorová, metodologická. Jde o informace světonázorového charakteru, o metodologii poznání, při jejímž osvojení lidé získávají schopnost vypracovávat samostatně jim potřebné vědění a návyky (od nuly). Tato 1. priorita má největší účinnost, avšak nejdelší reakční dobu, nejpomalejší působení; pokoření vybraného národa se stane efektivním, trvalým a nevratným, pokud se podaří masově změnit světonázor jeho lidu. Pak budou lidé chránit zájmy okupantů a považovat je za své.

 

Nejvýraznějším příkladem takového ovlivnění jsou všechny kastovní struktury společnosti – státní kastovní systém v Indii, kastovní mafie Judaismu apod., které se udržely po tisíce let bez změny.

 

V současnosti rozlišujeme dva hlavní typy vnímání a chápání světa:

 

a) kaleidoskopické vnímání světa, kdy lidé nenalézají adekvátní obraz skutečnosti a vše jen zvyšuje chaos v jejich pochopení světa – nic nedává smysl a každý nový jev vede k přeuspořádání téměř všeho, co dosud shromáždili. Lidé nevidí, že svět je řízen a mnohé jevy považují za náhodu. Takové chápání světa podporuje současná kultura.

 

b) mozaikovité vnímání světa, kdy každý jev je střípkem, který dále zpřesňuje obraz o realitě. Takoví lidé pak vždy chápou svět jako jednotný a celostní, ve kterém je vše svázáno vazbami příčin a následků a kde není místa pro náhody.

 

2. priorita: chronologická, matričně-algoritmická. Jedná se o informace letopisného, chronologického charakteru všech odvětví Kultury a všech odvětví Vědění. Dovoluje vidět směr průběhu procesů a porovnat navzájem konkrétní odvětví Kultury jako celku a odvětví Vědění, objevujíc algoritmiku řízení, která se realizovala v historickém procesu. 

 

Pokud člověk a hlavně národ zapomene svou pravdivou historii, nebo uvěří v historický mýtus, který je mu vnucen zevně nepřítelem, dojde ke změně jeho budoucnosti. Každá změna vlády je doprovázena přepisováním historie – to poškozuje každý národ, i ten vítězný. Historie sama nikdy nic neučí, jen trestá za neznalost svých lekcí. Historie není učitelka, ale cvičitelka, dokud člověk, rodina, národ, stát, civilizace nepochopí, budou nastupovat stále na stejné hrábě, jako jejich předci.

3. priorita: faktologická, ideologicko-technologická. Informace faktografického charakteru, popsání konkrétních procesů a jejich vzájemných vztahů, je podstata informací třetí priority, k níž patří věroučení náboženských kultů, světské ideologie, technologie a faktologie všech odvětví vědy.

 

Jde o zpracování lidského vědomí pomocí ideologií, náboženství, sociálních doktrín, médií (hlavně pomocí TV a „sociálních“ médií). 3. priorita je vlastně takový obal na prioritu první, světonázorovou, metodologickou.

 

Abyste lépe chápali danou metodologii, křesťanství, islám a další náboženství, marxismus, liberalismus atd., jsou jen nové obaly pro starou  Biblickou koncepci, podle které se Globální prediktor již více než 3.500 let snaží provádět globalizaci. Krédem mého bývalého kolegy bylo, že i hezky zabalené hovno se nechá prodat. 

 

GP řídí svět bezstrukturním způsobem tak, že s předstihem vytváří k budoucí aktivaci předpřipravené konflikty, rozpory, provokace, atentáty, skandály, karikatury i objektivní chyby, které až se pak stanou, připadají nezasvěceným jako náhodné a nikým neřízené. Jejich průběh je však řízen a dopad očekáván. Média nezobrazují objektivní realitu, ale programují ji vytvářením postoje lidí k jednotlivým událostem.

4. priorita: ekonomická, finanční. Jedná se ekonomické procesy, jako prostředek vlivu, podřízené čistě informačním prostředkům vlivu prvních třech priorit skrze finance (peníze), jež jsou předělně zobecněným druhem informace ekonomického charakteru.

Globální (celosvětový) soukromý finanční systém je postaven na skutečnosti, že si mocní tohoto světa uzurpovali právo tisknout peníze a za ty natištěné, v dnešní době už pouze naťukané na klávesnici, pak skoupit defacto celý svět. Třešničkou na jejich pomyslném dortu je fakt, že jim to celé, ve formě snížení hodnoty úspor (inflace) zaplatil celý svět. V ČR můžeme dnes sledovat zvýšenou inflaci z toho důvodu, že zejména ČNB nechala vyťukat neuvěřitelné (pro nás) množství miliard na propagaci Covidu a dalšího oblbování obyvatelstva. 

Navíc, systém postavený na lichvě, vytváří úplnou ekonomickou závislost lidské společnosti na GP. Základem tohoto lichvářského systému je, že banky půjčují peníze, které vytvořily ze vzduchu vyťukáním na klávesnici (dříve je musely tisknout), přičemž za tuto "službu" si účtují úroky, jejichž výší určují, jestli se bude daná společnost (stát) rozvíjet nebo ne. Jinými slovy, banky určují míru parazitizmu, respektive míru dojení každého státu, každého člověka. Například v Rusku je ještě stále normální, že si banka strhává z každé jimi "uskutečněné" platby 1%. V ČR je míra dojivosti nižší, než v Rusku, tak si některé banky účtují za operace "jenom" paušální poplatky. Nutno podotknout, že česká FIO banka žádné takovéto poplatky od svých klientů nevybírá. 

5. priorita: zdravotně-biologická, zbraně nepřímé genocidy. Jedná se o prostředky vlivu na genetiku člověka. Historicky reálně jsou to prostředky genocidy, zasahující nejen žijící, ale i další generace, ničící geneticky podmíněný potenciál osvojení jimi a rozvoje kulturního dědictví předků. Alkoholová, tabáková a jiná narkotická genocida, chemicky vyráběné potravin, všechno ekologické znečištění, některé léky, velkoměsta typu „kamenná džungle“, včetně asociálního chování. Tyto zbraně jsou maskovány prostřednictvím „ďábelské“ kultury tak, aby je lidé přijímali bez odporu (viz heslo „Overtonovo okno“).

6. priorita (nejnižší): silová, vojenská (horká válka, zbraně fyzické likvidace); nejmenší účinnost, nejkratší reakční doba, nejrychlejší působení; cílem každé horké války je získání všech zdrojů nepřítele, nebo/i jeho likvidace. Nyní jsme na vrcholu účinků zbraní – jejich potenciál již umožňuje samolikvidaci lidské civilizace (to platí i pro zbraně na 5. prioritě).

 

Uvedené pořadí určuje prioritu uvedených tříd prostředků vlivu na společnost, protože změna stavu společnosti pod vlivem prostředků vyšších priorit má poněkud větší následky, než pod vlivem nižších, ačkoliv probíhá pomaleji a bez „hlasitých efektů“.

 

Na historicky delších intervalech roste rychlost účinku od první priority k šesté, a nevratnost dosažených výsledků ve smyslu řešení problémů „jednou provždy“ - klesá.

 

Přitom všechny akce na nižších prioritách se ukládají do delších činností na vyšších prioritách a v tom smyslu jsou v ně vložené. Z druhé strany všechno konání na nižších prioritách je podmíněno vyššími, a v tomto smyslu vyšší priority pronikají do nižších.

 

To znamená, že dokonce s využitím válečné síly NATO a USA (6. priorita), a také veškeré moci globálního dolarového finančního systému (4. priorita), zformovaných pod vlivem biblické koncepce řízení a její sociální doktríny Deuteronomium-Izajáš (skoupení světa na základě monopolu na lichvu), je nemožné kardinálně změnit jak biblickou ideologii (3. priorita), tak představy o průběhu historického procesu (2. priorita), svévolně kultivované biblickou hierarchií; a už vůbec ne samo biblické vnímání světa a kulturu vytvořenou na tom základě, která formuje automatizmy chování společností celé západní regionální civilizace.

 

A díky omezenosti biblického vnímání světa a jeho tvrdé egocentrické nesnášenlivosti k jiným vnímáním světa a od nich odvozeným kulturám, kontakt nositelů kultury biblické civilizace s historicky zformovanými kulturami jiných regionálních civilizací bude ve všech případech nevyhnutelně hodnocen v biblické civilizaci jako reálná nebo potenciální agrese okolního „barbarství“ proti údajnému „pokroku“ nesenému biblickou civilizací.

 

Z toho vyplývá, že při zachování biblické kultury je nemožné odstranit sociální problémy a biosférně-ekologickou krizi, vyvolanou specifikou řízení společnosti podle biblické koncepce, globální expanzí biblické kultury a způsobem života, který se v biblické civilizaci zformoval.

 

Neefektivnost strategií takového druhu, kde se všechny promýšlené kroky nedostávají nad rámec 4. priority zobecněných prostředků řízení, je vysmívána v pořekadlech: «kde neprojde vojsko, projde osel naložený zlatem». Ale pořekadla takového druhu mlčí o tom, co a jak překonává moc „síly“ a moc „zlata“ na vyšších prioritách.

bottom of page