top of page

6 skupin objektivních zákonitostí

Pokud se díváme na společnost jako na objekt řízení, pak je život (jak v aspektu rozvoje, tak i v aspektu degradace až do zániku) podřízen objektivním zákonitostem, které je možné rozdělit do 6 kategorií. V každé z nich zákonitosti vykazují ten či onen vliv na sebe navzájem, a také i na zákonitosti druhých kategorií, protože Svět je jediný a celostný:

 

1. Lidstvo je část biosféry a existují objektivní zákonitosti, regulující:

   a) vzájemné působení biosféry a Kosmu,

   b) formování biocenóz, a

   c) vzájemné působení biologických druhů jeden na druhého v rámci biosféry.

 

2. Lidstvo je specifickým biologickým druhem a existují specifické biologické (= fyzio-logické a psychologické) druhové zákonitosti, regulující jeho život.

 

3. Existují mravně-etické (= noosférní, egregoriální a náboženské) zákonitosti, regulující vzájemné vztahy majitelů rozumu a vůle. A navzdory mínění mnohých, zákonitosti této kategorie vycházejí za hranice lidské společnosti, a etika, diktovaná z hierarchicky vyšších úrovní v organizaci systémů různého druhu, je závazná pro hierarchicky nižší úrovně a od-stoupení od jejích norem je trestáno. V souladu s tím je odstoupení od spravedlivosti (= mravnosti vlastní Nejvyššímu) hlavní mravně-světonázorovou příčinou biosférně-sociální ekologické krize.

 

4. Kultura, kterou geneticky předurčeně nese lidstvo, je variantní, a existují sociokulturní zákonitosti, jejichž následování garantuje stabilitu společnosti v následnosti pokolení, a jejichž narušení je schopno přivést k jejímu zmizení v průběhu života několika pokolení pod vlivem degradačních procesů.

 

5. Historicky zformovaná kultura všech společností současné globální civilizace je taková, že jsme nuceni se zaštiťovat před přírodním prostředím technosférou. Technosféra je vyráběna a rozvíjena během hospodářské a finanční činnosti, a existují finančně-ekonomické zákonitosti, určující jak rozvoj společensko-ekonomických formací (sociálně-ekonomických systémů), tak i jejich degradaci a krach.

 

6. To vše dohromady může vést ke konfliktům zájmů a konfliktům různých druhů činnosti, jejichž vyřešení je nutné řídit. Existují objektivní zákonitosti řízení, jediné pro všechny procesy řízení, od jízdy na trojkolce do komplexního projektu, uskutečňovaného několika státy na principech partnerství soukromých firem a státu.

bottom of page