Koncepce Obecné Bezpečnosti (KOB)

Koncepcia Spoločnej Bezpečnosti (KSB)

Koncepce Obecné Bezpečnosti (KOB) je nástroj, který umožňuje zvyšovat efektivitu jakékoliv profesionální činnosti. Pomáhá člověku efektivně řešit jeho úkoly a stoupat po kariérním žebříčku. Nedílnou součástí KOB je její aplikační aparát Dostatečně všeobecná teorie řízení (DVTŘ) včetně její perly Plné funkce řízení (PFŘ).

 

Synonymem slova koncepce je slovo „záměr“, které možná lépe vystihuje, co je to KOB. Ano KOB je záměr, jak vybudovat spravedlivou a harmonickou společnost, jak zajistit mír na celé planetě, rozvoj kultur různých národů a jejich vzájemnou součinnost. KOB to jsou zejména utajované informace a znalosti, pomocí kterých nám vládne Globální prediktor. Tím, že my si osvojíme alespoň některé znalosti GP, snížíme míru svého nechápání, protože každý v míře svého chápání a svých znalostí pracuje na sebe a v míře svého nechápání a svých neznalostí pracuje na toho, kdo zná a chápe více.

 

V Koncepci obecné bezpečnosti jsou, jako v jediném zdroji, poskytovány znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a formuje se tam povědomí o člověku jako o součásti společnosti, a ne jako o atomizovaném jedinci, který je ve vztahu ke společnosti oprávněn k čemukoliv.

 

Studium Koncepce obecné bezpečnosti formuje v člověku mozaikové vnímání a chápání světa namísto rozšířeného kaleidoskopického.

 

Koncepce obecné bezpečnosti je vám k dispozici, je otevřená všem. Studujte a pamatujte, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Rozšiřujte si okruh svých znalostí. 

 

Proč Koncepce obecné bezpečnosti a ne národní bezpečnosti. Termín „národní bezpečnost“ byl pro společnost rad, rusky pro společnost sovětů nepoužitelný, stejně jako je nepoužitelný pro Evropskou unii, protože jde o společenství složením mnohonárodní a mnohokulturní. V mnohonárodní společnosti může dojít k pokusům nacionalistických a nacistických skupin „zabezpečit“ „národní bezpečnost“ jedněch na účet druhých, na účet ničení mnohonárodní společnosti. Proto používáme „obecná bezpečnost“, pod kterým chápeme bezpečnost obecného (společ(e)n(sk)ého) rozvoje mnohokulturní (multikulturní), mnohonárodnostní společnosti v průběhu Globálního dějinného procesu, podmíněnou pohotovou reakcí jak na celkové vlivy přirozené, tak i samotnou společností stvořené.

 

Ruský termín «общественная», v české trankripci «obščéstvenaja», v anglické transkripci «obshchestvennaya», se nechá přeložit jako 1.společenská, 2.veřejná, 3. společná, kolektivní.

 

Ve slovenském překladu Mrtvé vody zvolili překladatelé termín „společná bezpečnost“, my se však budeme držet staré dobré, české „obecné bezpečnosti“. Obščestvo = obec, obščéstvenaja = obecná, může být i společná, to nezavrhujeme, ale v žádném případě NE latinské „sociální“, to by mohlo dostávat KOB pod vliv starozákonní biblické koncepce.

 

Pamatujte, ten kdo používá latinský termín „sociální“,  si buď ještě nevypracoval dostatečnou míru rozlišení, nebo to s KOB nemyslí upřímně. Také proto se budeme držet osvědčeného českého KOB, tedy Koncepce obecné bezpečnosti a ne KSB, aby někteří placení chytráci nemohli zaměňovat slovo „společné“ za slovo „sociální“.

Tvůrcem KOB je autorský kolektiv "Vnitřní Prediktor Souborné, Sociálně Spravedlivé Rusi" (zkratka "VP SSSR"). První materiály byly publikovány v roce 1991, od té doby je Koncepce rozvíjena.

 

Publikované materiály KOB jsou majetkem Ruské kultury, a proto vůči nim nikdo nemůže uplatňovat autorská práva. V případě, že si nějaká právnická nebo fyzická osoba zákonem stanoveným způsobem tato autorská práva přivlastní, pocítí odplatu za tuto krádež v podobě velmi nepříjemné „mystiky“ přesahující hranice právní vědy. Nicméně každý, kdo bude chtít, má plné právo na základě svého vlastního chápání veřejného prospěchu kopírovat a vydávat tyto materiály jak v plném rozsahu, tak i v podobě jejich částečných citací a to včetně pro obchodní účely, všemi jemu dostupnými prostředky. Každý, kdo tyto materiály použije v podobě jejich částečných citací, úryvků nebo odkazů, ponese osobní odpovědnost, pokud to povede ke změně jejich smyslového kontextu, tedy k překroucení jejich celkového smyslu, a vystaví se tak možnosti střetnout se s „mystickou“, mimoprávní odplatou. 

 

Za Konceptuál CZ Milan Makový

I jeden člověk může přivést osla k řece, ale ani 40 lidí ho nedonutí pít.