top of page

Meziregionální konglomerát je supersystém, který vzniká jako výsledek soustředění řízení regionálních center po narušení jejich do tehdejšího řízení, vykonávaného při plné funkci řízení a následné integrace úlomků jedním lídrem-koncentrátorem. Postup je možný charakterizovat následovně:

• centrum řízení, které se vyprofilovalo jako meziregionální centrum řízení, disponuje, v porovnání s každým z ostatních center řízení v konglomerátu, obrovskou zásobou ustálenosti;

• zásoba ustálenosti procesů řízení kteréhokoliv z center, které podléhají meziregionálnímu centru, je zanedbatelná a určuje ji právě toto meziregionální centrum řízení;

• souborný intelekt meziregionálního centra nahrazuje souborný intelekt regionů, které mu jsou podřízené;

• periférie meziregionálního centra působí v případě nevyhnutelnosti v bezstrukturním řízení jako generátor auto synchronizace;

Ideologickým základem takového projektu globalizace je Bible. Její podstatu je možné charakterizovat dvěma citáty:

          „A budeš vládnout nad mnohými národy a oni nad tebou vládnout nebudou“. – Deuteronomium (druhé vydání starého zákona pozn. překl.) 28:12.   

          „Cizinci vystavějí tvé hradby a jejich králové ti budou k službám. Bil jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením se však nad tebou slitovávám. Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě mohly přijít pronárody se svým bohatstvím a přivést i své krále. Pronárod a království, jež by ti nesloužily, zhynou. Takové pronárody propadnou úplné zkáze“.   Izajáš 60:10 – 12.

Subjekt, který světu předestřel svoji koncepci globalizace v biblickém ideologickém obalu, je v Koncepci Obecné Bezpečnosti (KOB) označený jako Globální Prediktor (GP).

 

GP si jako první uvědomil možnost procesu globalizace na planetě a posledních 3000 let se globalizace realizovala pod jeho vedením. V důsledku toho se celý svět přiblížil ke globální ekonomické ekologické a vojensko-politické katastrofě.

Pro pochopení řízení procesu globalizace je nutné mít na paměti, že takovéto řízení se realizuje bezstrukturním způsobem. To znamená, že a priori je vyloučená existence nějaké „Světové vlády“. Na přechod od bezstrukturně formalizovaného GP k formálnímu strukturnímu řízení zemí a národů se pro slaďování řízení jejich činnosti pro globální řízení používají (také*) různé mimovládní struktury, jejichž činnost slouží na

-  Informování státních a stranických špiček o procesech globálního významu a poskytnutí jim informací o úlohách a místech jejich zemí a národů v globálních procesech,

-  Vykonání instruktáží pro elity jednotlivých zemí o zvláštnosti procesů řízení jejich zemí a národů v průběhu celo-planetárního procesu globalizace podle koncepce GP.

-  Oficiální nadnárodní struktury, vytvořené na základě mezinárodních smluv, jako je například OSN, EÚ, Organizace Amerických Států (OAŠ)9, Liga Arabských Států (LAŠ) a další a jim podřízené složky.

-  Neoficiální komunikační formáty jako je Bilderbergský Klub, Římský Klub a ohnisko na nejnižší úrovni Světové Ekonomické Fórum (v Davosu).

bottom of page